Cseh Géza:
Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból. Szolnok megye

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999

<<< - >>>


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

A dokumentumkötet összeállításának célja, elvei és módszere

AZ 1956-OS FORRADALOM SZOLNOK MEGYEI ESEMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE

Szolnok megye gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak jellegzetességei

A forradalom előzményei

A forradalom kezdete Szolnokon

Forradalmi tanácsok Szolnok megyében

A Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács megalakulása

Forradalmi tanácsok vidéken

A Szolnok Megyei Forradalmi Munkás-, Paraszt- és Katonatanács tevékenysége (október 27-november 3.)

Pártok, politikai és társadalmi szervezetek a forradalomban

Pártok

Ifjúsági szervezetek

Egyházak, egyházi személyek a forradalomban

A forradalom hatása a megye termelőszövetkezeteire

Fegyveres testületek a forradalomban

ÁVH és a rendőrség

Honvédség

Adatok a Kádár-kormány szolnoki tartózkodásáról

A forradalom utóélete és a visszarendeződés kezdetei

I. A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI ÉS GYŐZELME A MEGYÉBEN

1. A Szolnok Megyei Tanács VB-elnökhelyettesének jelentése az értelmiség helyzetéről (1956. október 12-ei vb-ülés jegyzőkönyve)

2. A szolnoki közlekedésmérnöki egyetemi karon 1956. október 23-án este tartott gyűlés határozatai

3. A Minisztertanács a rendbontások megakadályozására utasítja a helyi tanácsokat

4. A Szolnoki MÁV Járműjavító Vállalattól az MDP Központi Vezetőségéhez érkezett levél

5. Az MDP Szolnok Megyei Bizottságától a Központi Vezetőségnek küldött jelentés

6. Az MDP Szolnok Megyei Bizottságától a Központi Vezetőségnek küldött jelentés

7. Feljegyzés a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács 1956. október 26-i megalakulásáról

8. A Kunhegyesi Forradalmi Tanács alakuló ülésének jegyzőkönyve

9. A Törökszentmiklósi Gőzmalom dolgozóinak követelése

10. Feljegyzések a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács üléséről

11. Dr. Várhelyi Béla orvos, a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács Intézőbizottságának tagja lemond tisztségéről

12. Részletek a Fegyverneki Községi Forradalmi Tanács alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

13. A Kétpói Alkotmány Termelőszövetkezet tagjainak levele Nagy Imre miniszterelnökhöz

14. A Kisújszállási Forradalmi Tanács megalakulásának jegyzőkönyve

15. A Tiszaföldvári Községi Forradalmi Tanács jegyzőkönyve

16. A Tiszafüredi Járási Nemzeti Bizottság követelései

17. Részletek a Törökszentmiklósi Járási Forradalmi Tanács jegyzőkönyvéből

18. A szolnoki egyetemisták előterjesztése a megyei forradalmi munkástanács ülésén

19. A Martfűi Tisza Cipőgyár Védelmi Bizottságának közleménye

20. Jegyzőkönyv a Nagykörűi Forradalmi Munkástanács megválasztásáról

21. A Szászbereki Forradalmi Munkás Tanács alakuló ülésének jegyzőkönyve

22. A Tiszaderzsi Munkástanács alakuló ülésének jegyzőkönyve

23. Részletek a Tiszatenyői Községi Forradalmi Tanács jegyzőkönyvéből

24. A Túrkevei Forradalmi Munkástanács első ülésének jegyzőkönyve

II. A FORRADALMI SZERVEK A HELYI KÖZÉLET IRÁNYÍTÁSÁBAN

25. Kálmán István, az MDP Szolnok Megyei Bizottsága első titkárának megbízólevele

26. A Szolnoki Cukorgyár Munkástanácsának és Vállalat Vezetőségének feljegyzése a káderanyagok megsemmisítéséről

27. A szolnoki egyetemisták és a munkástanácsok küldötteinek gyűlésén elfogadott határozatok

28. A Szolnoki Tiszamenti Vegyiművek Munkástanácsának határozatai és a honvédséghez intézett felhívása

29. A Szolnok és Vidéke Vendéglátóipari Vállalat Munkástanácsának követelései

30. A Karcagi Forradalmi Tanács határozatai személyi, közellátási és közbiztonsági kérdésekről (részletek az ülésjegyzőkönyvből)

31. A Kunhegyesi Vízügyi Igazgatóság Munkástanácsának követelései

32. Részletek a Kunszentmártoni Községi Forradalmi Tanács jegyzőkönyvéből

33. A tiszafüredi gazdák követelése a beszolgáltatott gabona visszaadása iránt

34. A Tiszaörsi Községi Forradalmi Tanács ülésének jegyzőkönyve

35. Tiszasülyi tsz-tagok javaslatai a begyűjtési rendszer és a termelőszövetkezetek működtetésének megváltoztatásáról

36. A Túrkevei Forradalmi Munkástanács felhívása a közrend és a nyugalom megőrzése érdekében

37. Kádár János, az MDP Központi Bizottsága első titkárának levele a szolnoki dolgozókhoz

38. A krakkói és a szolnoki egyetem hallgatóinak üzenetváltása

39. A Jásziványi Forradalmi Tanács megalakulásának jegyzőkönyve

40. A Jászteleki Forradalmi tanács határozatai személyi kérdésekről és a nemzetőrség felállításáról

41. A Kisújszállási Városi Munkás-Paraszt-Katona Forradalmi Tanács első ülésének jegyzőkönyve

42. A Kunhegyesi Községi Forradalmi Tanács jegyzőkönyve

43. A Túrkevei Forradalmi Munkástanács ülésének jegyzőkönyve

44. A Túrkevei Forradalmi Munkástanács felhívása élelmiszer gyűjtésére a főváros ellátására

45. Dancsi József, a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács elnöke köszönti a forradalmi tanácsok küldötteit (jegyzőkönyvi részlet)

46. A Szolnoki MÁV Járműjavító Munkástanácsának kérelme a pártiskola lakásokká alakítása iránt

47. A Magyar Szabad Szakszervezetek Szolnok Megyei Tanácsának célkitűzései

48. A Szolnoki Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat dolgozóinak követelése

49. A Jászberényi Forradalmi Munkás Paraszt és Katonai Tanács jegyzőkönyve

50. A Kunhegyesi Járási Forradalmi Bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyve

51. A Kunszentmártoni Járási Forradalmi Tanács határozata a járási rendőrkapitányság új vezetőjének megbízásáról

52. A Tiszasülyi Községi Ideiglenes Forradalmi Munkástanács határozatai

53. Részletek a Törökszentmiklósi Városi Forradalmi Tanács jegyzőkönyvéből (pártok szerveződése)

54. Jegyzőkönyv a Magyar Kommunista Párt karcagi szervezetének megalakulásáról

55. Kunhegyes és Vidéke Körzeti Földműves Szövetkezet Forradalmi Munkástanácsának határozati javaslatai

56. A Tiszaföldvári Forradalmi Tanács határozata a község volt vezetőinek kiutasításáról

57. A Törökszentmiklósi Fegyveres Testületek Forradalmi Tanácsának követelései

58. A Magyar Kommunista Párt újjáalakulásának előkészítése Túrkevén

59. Határozat a Túrkevei Földművesszövetkezet gazdasági vezetőjének leváltásáról, majd állásába visszahelyezéséről

60. A Fegyverneki Pedagógusok Forradalmi Bizottságának sztrájkfelhívása

61. Kunhegyesi Községi Forradalmi Tanács határozatai

62. A Szászbereki Forradalmi Munkástanács ülésének jegyzőkönyve

63. A Tiszaföldvári Községi Forradalmi Tanács ülésének jegyzőkönyve

64. A Törökszentmiklósi Járási Forradalmi Tanács által kibocsátott felhívás

65. A Szolnok megyei építőmunkások követelései

66. A Berekfürdői Községi Forradalmi Tanács megválasztásának jegyzőkönyve

67. A Jászapáti Járási Forradalmi Tanács rendelkezése az ipartestületi székházak visszaadásáról

68. A Kisújszállási Munkás-Paraszt Forradalmi Tanács határozatai ellátási, közbiztonsági és oktatási kérdésekről (részlet az ülésjegyzőkönyvből)

69. A Martfűi Tisza Cipőgyár Forradalmi Munkástanácsának megválasztott tagjai

III. A FORRADALOM LEVERÉSE ÉS UTÓÉLETE

70. Sajtótudósítás Kádár János 1956. november 4-én Szolnokon tartott tájékoztatójáról

71. A Kunhegyesi Községi Forradalmi Tanács határozata az újraalakult pártok elhelyezéséről

72. A megyei tanács végrehajtó bizottságának határozatai a régi vezetők visszahelyezéséről és intéző bizottság választásáról

73. A Jászberényi Városi és Járási Forradalmi Munkás–Paraszt Tanács ülésének jegyzőkönyve

74. A Szolnok Megyei Füszért Vállalat Munkástanácsa által kiadott tájékoztató az országos eseményekről

75. A Szolnoki Papírgyár termelésének megszervezése

76. A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának határozatai a közellátásról és a mezőgazdaság helyzetéről (részletek a vb-jegyzőkönyvből)

77. A Karcagi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyve

78. A Tiszaszőlősi Községi Forradalmi Tanács határozatai személyi kérdésekről és a nemzetőrség további működéséről

79. A Törökszentmiklósi Járási Hazafias Népfrontbizottság Budapest újjáépítésére szólít fel

80. A Szolnoki Tiszamenti Vegyiművek Munkástanácsának kiáltványa

81. Vita a Karcagi Városi Forradalmi Munkástanács ülésén a fegyverek összeszedéséről, a szovjet katonai jelenlétről és a sztrájkról

82. A Martfűi Tisza Cipőgyár Munkástanácsának ideiglenes működési szabályzata

83. Részletek az Öcsödi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága és az Öcsödi Községi Munkástanács együttes ülésének jegyzőkönyvéből

84. A Kunhegyesi Petőfi Kör határozatai a politikai ellenállásról

85. Tiszafüredi egyéni gazdák kérelme a tagosított földek visszaadása iránt

86. A Martfűi Tisza Cipőgyár követelései a Kádár-kormányhoz

87. A Szolnoki Cukorgyár Célgazdasága Munkástanácsának követelései

88. A Tiszaföldvári Forradalmi Tanács javaslatai a Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának

89. Vita a Tiszafüredi Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésén az első világháborús hősi emlékmű helyreállításáról.

90. Részlet a szolnoki munkástanácsok értekezletének jegyzőkönyvéből

91. Részletek a Szolnoki Városi Munkástanács alakuló üléséről készített rendőrségi jelentésből

92. A Szolnok Megyei Tanács VB. Oktatási Osztálya vezetőjének jelentése a közoktatás helyzetéről

93. Jelentés a Szolnoki MÁV Járműjavító Üzemi Munkástanácsának tevékenységéről

94. A Martfűi Tisza Cipőgyár Munkástanácsa Elnökségének felhívása

95. A Szolnoki Cukorgyári Célgazdaság Munkástanácsának állásfoglalása a leváltott vezetők visszahelyezése ellen

96. A szolnoki üzemi munkástanácsok levele a karhatalmi parancsnoksághoz

97. A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának vitája és állásfoglalása oktatási kérdésekről

98. Jelentés Szénási János tiszaföldvári lakos haláláról

IRODALOM

NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ

KÉPEK, FÜGGELÉK

Szövegközi képek

Függelék. 1956 október 26-a szolnoki eseményei képeken

{fel}