Cseh Géza:
Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból. Szolnok megye

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999

<<< 29/20 >>>


66.
A Berekfürdői Községi Forradalmi Tanács megválasztásának jegyzőkönyve

1956. november 3.

Jegyzőkönyv:

Készült Berekfürdőn, 1956. évi november 3-án a forradalmi tanács által összehívott közgyűlésről.

Kovács Géza mérnök nyitja meg a gyűlést.

Kül- és belpolitikai helyzetet ismerteti. Jelenlegi ideiglenes nemzeti kormányunk minden erővel azon fáradozik, hogy teljesítse a népnek tett ígéreteit. Bízunk benne.

Rend és nyugalom legyen. Ne kívánjuk a nagybirtokos rendszert visszahozni.

Ismerteti a külföldi segélyezési akcióit.

Következik a forradalmi tanács megválasztása.

A szavazás titkosan, előző jelölés nélkül folyt le. A szavazás eredményeképpen a következők lettek forradalmi tanácstagnak megválasztva:

Bihari György

Nagy Lajos

Cs. Kiss Sándor

Petrusz György

Ezek után Száz Ernő rendőr törzsőrmester a nemzetőrség megszervezését ismerteti. Megkérdezi kinek van kifogása a felolvasott nemzetőrökkel szemben.

L. Nagy János: Komoly megfontolás alapján válasszunk, nehogy felelőtlen lövöldözések legyenek.

Száz Ernő válaszol, hogy a nemzetőröknek esküt kell tenni. Büntetőjogi felelősséggel tartoznak, ha felelőtlenül használják a fegyvert, vagy szeszes italt fogyasztanak szolgálat közben.

Bejelenti, hogy a Tyukodi nevezetű cigány deszkát lopott. Hogy elejét vegyük a további lopásoknak, a forradalmi tanács úgy határozott, hogy 48 órán belül hagyja el a helységet.

Több tárgy nincs, a gyűlés véget ért.

K. m. f.

Forrás: SZML XXXV. 61. f. I. fcs. 1956. 1. ő. e. 15. p.

Jegyzet: 1956-ban Berekfürdő közigazgatásilag Karcag városhoz tartozott. Az önálló településekhez képest itt jóval később, csupán november 3-án alakult meg a forradalmi tanács.

67.
A Jászapáti Járási Forradalmi Tanács rendelkezése az ipartestületi székházak visszaadásáról

1956. november 3.

Jászapáti Járási Forradalmi Tanács

Népművelési Csoportja

7/1956. szám

Tárgy: Ipartestületi székházak visszaadása.

Tudomásomra jutott, hogy több községben a kisiparosok bejelentették, mely szerint székházuk visszaadását kérik. A kérelmet jogosnak tartom. Az ipartestületi iparosköri székházakat vissza kell adni a kisiparosok tulajdonába.

Ott ahol az ipartestületi, iparosköri székházakban kultúrotthon van, azok a berendezések, amelyeket az állam adott a kultúrotthonnak, vagy saját bevételéből szerezte be a kultúrotthon, továbbra is az állam tulajdonát képezik.

Miután 1945 előtt és után egészen az ipartestületek megszűnéséig, a kulturális rendezvények általában az iparos székházakban zajlottak le, kérni kell az iparosságot, hogy saját működésük mellett biztosítsák a kultúrotthonok működését mindaddig, míg az ügy végleges intézést nem nyer.

Az iparosság és a kultúrotthon vezetőségek működésüket, adminisztratív munkák végzése stb. valamint rendezvények tartását hangolják előre össze, hogy az együttműködés teljesen zavartalan legyen.

Jászapáti, 1956. november 3.

Fejér István
forradalmi tanács elnöke

Forrás: SZML XXXV. 61. f. I. fcs., 1956. 3. ő. e. 13. p.

68.
A Kisújszállási Munkás-Paraszt Forradalmi Tanács határozatai ellátási, közbiztonsági és oktatási kérdésekről (részlet az ülésjegyzőkönyvből)

1956. november 3.

Másolat

Jegyzőkönyv.

Készült 1956. év november 3-án du. 3 órai kezdettel a városháza emelet 2. számú helyiségében a Kisújszállási Munkás-Paraszt Forradalmi Tanács ülésén.

Jelen volt: a tanácstagság 70%-a.

Napirendi pont:

1./ Közoktatás kérdése.
2./ Intézőbizottsági tagok reszort feladatainak beszámolója.

Kovács Sándor tanácselnök bejelenti a tanácsülésnek, hogy a 39 tanácstagi létszámot a f. év. okt. 30-án megtartott értekezlet határozata értelmében 50-55 főre felemeltük. A bedelegált tanácstagok szervezetek, üzemek és a megalakuló pártok delegáltjai.

Bejelenti az elnök továbbá, hogy a közoktatás vonalán felsőbb utasítás még nem érkezett. Október 30-án a pedagógus küldöttség kérte a forradalmi tanács engedélyét, hogy engedélyezze november 5-én az oktatás megkezdését.

A bejelentés után Fehérvári László, az oktatási osztály vezetője az alábbiakban számol be az oktatás helyzetéről:

Oktatás vonalán a jelenlegi helyzetben nem látunk tisztán, mivel felsőbb szervektől el vagyunk szigetelve. Bár a mai napon telefon utasítást kaptam, hogy minden pedagógus állja meg helyét beosztási területén.

Eddig két fontos rendelkezést hajtottunk végre.

1./ Káderanyagok kiosztása megtörtént.

2./ Idegen nyelvű oktatás, történelmi és hittan oktatás fakultatív alapon történik.

Iskolákban a munkástanácsok megalakultak. Az iskolákban történt illetve történő munkákért a munkástanácsok az igazgatóval egyetértésben felelősök. Iskolai látogatottság általános iskolákban 50%-os, gimnáziumban mivel a tanulók nagy része vidéki az oktatás nem folyik.

Téli tüzelő ellátása tekintetében oktatási intézményeink gyengén állanak. Pedagógusaink közül mintegy 30 pedagógus nem rendelkezik téli tüzelővel.

Óvodák rendszeresen üzemelnek.

A város területén a Vöröskereszten keresztül a gyűjtés megindult, melynek eredménye a mai napig 6600 Ft.

Horváth János: Bizonytalan az oktatás kérdése, mert zavarja az oktatás menetét nemcsak a szovjet katonák felvonulása, hanem az iskolai tankönyvek is. Javaslom, hogy egyelőre az oktatás szüneteljen, mivel a tüzelő ellátás nem kielégítő.

Nánási Gy.: A Horváth János javaslatához csatlakozom.

Borsi Jenő: Tudomásunkra jutott, hogy szovjet páncélos vonat halad Záhonytól Debrecen felé. A Debreceni Igazgatóság tárgyalásokat folytat, azonban nem tudjuk, hogy milyen eredménnyel. Eddigi értesüléseink szerint a szovjet csapatok állomásonként 2-3 vágányt tartanak fent saját személyzetükkel.

Fóti: A tanácsülést kérem arra, mivel a szovjet csapatok állomásokat foglalnak el, hogy polgárőrséget illetve járőröket szereljenek fel, akik biztosítsák a rendet és nyugalmat az állomáson és környékén.

Szűts Pál: Arra kérem a polgártársakat, őrizze meg mindenki nyugalmát. Mi nem ismerjük a magasabb szempontokat. A magyar nemzet a világ előtt megmutatta, hogy él. Egységes, és független és ezért harcol. A világ ezt tudomásul is vette. A szovjetek úgy gondolták, hogy itt forradalom van, ezért megindították az első egységeket különböző hírekre. Hisz szárnyra kelt, hogy francia csapatok indultak el Magyarországra. A szovjetek megerősítették bevonulásukat és elözönlötték az egész országot. Valószínű ehhez biztosítani akarják a vasutat is. Ezzel szemben a magyar népnek összefogva a nyugalmát kell biztosítani. Mi nem tudjuk kisújszállási viszonylatban a vasút átvételét megakadályozni, de a nyugalmat kell megőrizni és ezzel sokra mehetünk.

Javaslom: Vegyük fel a kapcsolatot a szovjet parancsnokkal és nemzetőrséggel tartsuk fenn a rendet kint a MÁV területén is.

Fóti: Arról van szó – átengedjük vagy nem az oroszokat. – adjanak nemzetőr egységeket és nézzük meg mit akarnak, merre mennek, ezt csinálják az egyetemisták is Szolnokon.

Józsa: Meg kell nézni mivel állunk szemben és milyen erővel rendelkezünk. Felesleges vérontásra nincs szükség és meg kell akadályozni. Javaslom: állítsunk össze küldöttséget és vegyük fel a kapcsolatot a szovjet parancsnokkal.

Dr. Borók Imre: Nem hiszem, hogy a szovjetek a békés lakosságot bántanák. Hisz a logókertben itt nálunk is vannak régebben szovjet katonák, de elszigetelve.

Tanácstagok közül többen közbekiáltottak, mire:

Szűts Pál: Nincs vitának helye, őrizzük meg nyugalmunkat, a tanács majd dönt.

Horváth János: Az ENSZ-nek több küldöttje vizsgálja a magyar helyzetet.

Kovács Sándor: Kisújszálláson lévő fegyveres erők beavatkozása helytelen lenne, a várost döntenénk veszélybe. A küldöttség megszervezése a kapcsolatfelvétel leghelyesebb, így a kérdést tisztázni tudjuk, hogy a szovjet csapatok az állomáson mit akarnak.

Az elnök továbbiakban javaslatot kér a küldöttség tagjaira, melyet a tanácsülés elfogad és egyhangúlag az alábbi személyeket választják meg:

Dr. Nagy Istvánné. /tolmács/ Szüts Pál, Dr. Borók Imre, és Józsa Vencel.

Kovács Sándor kéri a tanácsülés tagjait, hogy az első napirendi pont megtárgyalásához térjenek vissza.

Debreceni Sándor: Én is azt javaslom, hogy az oktatást átmenetileg szüneteltessük.

Németh István: Próbáljunk lépéseket tenni, hogy a TÜZÉP-en keresztül biztosítsuk az iskolák tüzelőellátását.

[...]

A TÜZÉP-telepen lévő fa mennyiséget a lakosság között szét kell osztani. A város területén található szén mennyiséget az intézményeknek kell biztosítani és a megmaradó mennyiséget tartalékolni kell.

Nagy Imre: Javaslom, hogy az oktatás egyelőre szüneteljen, legalább is addig, míg a szovjet átvonulás tart. A kiesést a karácsonyi szünetből be lehet pótolni.

Kenyei Zoltán: Iskola ne a tanterv szerint tanítson. Javaslom, hogy csak a foglalkoztatás legyen az iskolákban azon gyermekek részére, kiknek szülei a gyermekeket elküldik. A pedagógus munkástanács döntsön a foglalkozás menetéről valamint a beosztások összevonásáról. Mivel a munkástanács és az igazgató helyzete még nem világos szeretnék választ kapni arra, hogy alá- vagy fölérendeltségi viszony áll-e fenn. Iskolákon belül a DISZ és az úttörő szervezetek megszűntek-e? Iskolán belül a megszólítás mi legyen. Mi legyen az iskoláknál lévő ideológiai anyagok sorsa. Az esti tagozat szüneteljen-e. Javaslom, hogy a pedagógusok részéről felmerülő túlóra díjazás kérdése kerüljön a felsőbb szervek elé.

A nemzeti egység összefogása érdekében a pártélet lassúbb fejlesztése szükséges, nehogy a pártok alakításával az erők szétforgácsolódjanak.

Kenyei Zoltán által felvetett kérdésekre a tanács a következőket állapította meg:

DISZ és úttörő szervezetek megszűntek.

Iskolán belüli megszólítás: Úr.

Az iskoláknál lévő ideológiai anyagokat félre kell tenni.

Esti tagozat szünetel.

Dr. Sipos: A pártoknak még nincs programja így egyelőre pártéletről nem is beszélhetünk.

Balogh György: A kormánynak a pártok megalakítására tett intézkedését nem helyeslem, mert a pártokba olyan emberek is kerülhetnek akik személyes érdekért harcolnak.

Szűts Pál: A párton belül harcolni kell. Én harcolok a békességért és őrködjünk azért, hogy tiszták legyenek cselekedeteink.

Dr. Sipos: A bajba bennünket az egypárt rendszer sodort. Koalíciós pártok egységes cél érdekében összefogva harcoljanak.

Kovács Sándor elnök bejelenti, hogy a város területén mai napig üzemeknél hivataloknál 16 munkástanács alakult meg. A munkástanácsok megalakulásával az alábbi funkcionáriusok kerültek leváltásra:

Gépállomás igazgatója: Bobvos János. Ugyancsak a Gépállomástól B. Nagy Lajos és Semsei Imre lett leváltva.

Ady Tsz elnöke Bene Lajos. Sütőipari Vállalattól: Varga Róza. Az intézőbizottsághoz beérkezett küldöttségi javaslatok alapján felmerült még Scharinger Ferencné szülésznő leváltásának kérdése.

Az előző tanácsülés határozata alapján a tanács dolgozói közül leváltott 10 főt az apparátusból elküldtük.

Továbbiakban bejelenti az elnök, hogy a forradalmi tanács részére egy névtelen levél érkezett, melyben több tanácsi dolgozó további elküldését követeli.

A tanácsülés a névtelen levél felolvasását mellőzi és kéri a levél azonnali elégetését.

Bejelenti az elnök továbbá, hogy a helyi mozi üzem vállalat kér engedélyt arra, hogy előadásokat tarthasson.

A tanácsülés a mozi üzemeltetését nem engedélyezi.

A kunmadarasi repülőtér parancsnokságától egy tiszt jelent meg a tanácsülésen, ki röplapokat hozott és kérte a tanácsülést, hogy a röplapokat ossza széjjel. A röplapok félíves stencilezett /sokszorosított/ orosz- és magyar nyelvű szöveget tartalmaztak.

Az elnök a tanácsülés elé terjeszti megvitatásra kisiparosság azon kérelmét, hogy a volt ipartestületet részükre adják vissza.

Horváth János: Az ipartestület építését nem a jelenlegi kisiparosok végezték.

[...]

Szarka István: Mi részünkről javasoljuk a kisiparosok részére a helyiség visszaadását.

Dr. Borók Imre: A volt ipartestületeket abban az esetben lehet visszaadni, ha könnyen mozgatható szerv birtokában van. A kultúrotthonra egyelőre szükség van. Mihelyt a kultúrotthon elhelyezhető lesz, abban az esetben elsősorban is a kisiparosoknak lesz joguk birtokba venni.

A tanácsülés a kisiparosok kérését elutasítja azzal, amennyiben a kultúrotthon megszűnt vagy áthelyezhető lesz, elsősorban a kisiparosok jogosultak.

Kovács Sándor: A város területén a vöröskereszt gyűjtése szépen indult be. Azonban az utóbbi napokban a gyűjtésben visszaesés mutatkozik, mivel olyan hangok hallatszanak, hogy a gyűjtésen összejött adományok a forradalmároké lesznek.

Dr. Sipos: Ellensége a hazának, aki így nyilatkozik. Meg kell tudni név szerint kik azok, akik ezt hangoztatják.

Kovács elnök a tanács elé terjeszti a volt Sztálin utca és az egyéb gyűléseken felmerült egyes utcák nevének megváltoztatásának kérdését. A tanácsülés az utcanevek megváltoztatásában úgy határoz, hogy a Sóhaj és Dühöngő városrész utca nevét a régire kell visszaállítani. A volt Lenin utcát Király utcává. A Sztálin utcát Március 15. utcává.

[...]

Dr. Sipos: Ezeket a személyi kérdéseket elkerülhettük volna akkor, amikor kértem az első tanácsülésen, hogy az egész tanács mondjon le. A forradalmi tanács majd elbírálta volna ki lesz alkalmas továbbiakban a nép bizalmára. Ez nem történt meg, ezért van az most, hogy toldozgatunk. Alulról jön a jog, azért nincs bizalom, mert ez nem így történt eddig. Ma nincs felsőbb utasítás, nem lehet csak javasolni, a nép utasíthat. A magyar nép most letette a nagykorúsági vizsgát. A pártok szervezése nem jól indult el, mesterséges. Nem a régi öregekkel kell elindulni, hanem tiszta erkölcsű forradalmi erőkkel, hogy azt létrehozza. Most szétforgácsoljuk az erőket a pártok szervezésével akkor, amikor összefogásról van szó.

Kovács elnök: A tanács apparátus nevében nem mondtam le, hisz a forradalmi tanács vetette fel azokat a kompromittált egyéneket, akiket leváltottunk. Az üzemek felé, a bizottság meg fogja tenni a leváltási javaslatát.

Kérem a tanácsülést, hogy válasszon meg két megyei küldöttet a megyei tanácsba.

Dr. Sipos: Javaslom, hogy az egyik küldött egy értelmiségi, míg a másik munkás legyen. Az egyiknek javaslom Kenyei Zoltánt.

Kenyei Zoltán: Köszönöm a bizalmat, de nem fogadom el. Hirtelen természetű ember vagyok. Tíz évig visszavonultam, ezért tájékozatlan vagyok a város ügyeiben.

A tanácsülés Kenyei érvelését két ellenszavazat ellenében elfogadja.

Hamar József: Javaslom, hogy olyan egyéneket válasszunk, kik teljesen tisztában vannak a város minden irányú munkájával.

A tanácsülés megyei küldöttként szavazással az alábbiakat választja meg:

Szabó László: 2 ellenszavazattal.

Szűts Pál: Egyhangúlag.

Hamar József: Volt párttagokat a rendőrség tagjai az esti órákban értesítgetnek. Nem feltételezem, hogy ez hivatalosan történik. A tanácsnál a káderanyagok ki lettek-e osztva? Az első tanácsülésen az a határozat lett hozva, hogy a párt káderanyagok is ki lesznek osztva. Ki lett-e hirdetve a fegyverek beszolgáltatása és megtörtént e.

Kovács elnök: A káderlapok részben ki lettek osztva, ami még bent van, egy héten belül kiosztásra kerül. A párt káderlapokat a rendőrség vegye birtokba.

Dr. Sipos: A pártszékház vagy egyéb használaton kívüli épület felett ki rendelkezik? Úgy gondolom, hogy a pártnak nincs szüksége arra, hogy titokban szerezzen, különösen az elnöknek kell vigyázni.

Szűts Pál: A volt pártszékházból hat helyiséget felajánlottak a szociáldemokrata párt részére. Mi nem fogadjuk el, legyen lakás.

Borsi Jenő: A volt párt 2 városi alapszervezet helyiségét felajánlotta. Javaslom, hogy a párt foglalja el az egyik alapszervezet helyiségét, „Tigris” és a többi helyiség legyen lakás.

Józsa Vencel: Egy kint lévő hadnagy bajtárs részéről volt olyan intézkedés, hogy a volt pártfunkcionáriusokat ellenőrizzék.

A nemzetőrség felállításának a kérdése a következőképpen alakult: Az üzemek bizottságai delegáltak tagokat a nemzetőrségbe, melynek létszáma 56 fő. Ebből 21 Nagykunsági /Állami Gazdaság/, 10 Csorbai /Állami Gazdaság/ és 25 város területén. A város területén a rend jónak mondható. A fegyverek beszolgáltatása és annak kihirdetés megtörtént.

Dr. Sipos: Kifogásolom, hogy fegyverhez nem értő ember legyen tagja a nemzetőrségnek. A forradalmi tanács a nemzetőrség névsorát nézze át. Szükségesnek tartom, hogy a nemzetőrségnek külön civil parancsnoka legyen. Javaslom, hogy az állami gazdaságban tartózkodjon kint egy rendőr állandóan.

Horváth János: Nem javaslom a nemzetőrség névsorának felolvasását, úgy sem ismerünk személyesen mindenkit.

Ábri Boldizsár: aki katona nem volt nem lehet tagja a nemzetőrségnek.

Szarka István: Egyik alkalommal a volt DISZ-titkár szaladt a kezembe, mint nemzetőrség tagja, ugyanakkor a DISZ-ből nincs senki a nemzetőrségben.

Dr. Sipos: Mit keres ott a DISZ-titkár. Javaslom Borsós Albert Rákóczi Tsz-tagot, de általában paraszt fiatalok vannak Kisújszálláson.

Kovács elnök: A nemzetőrség civil parancsnokának megválasztását szavazatra bocsájtsa a tanácsülés elé.

A tanácsülés mivel a parancsnok megválasztása mellett csak egy szavazat volt, a civil parancsnok kinevezését elveti.

Borsi Jenő: Az üzemi munkástanácsok segítsék elő a városi tanács munkáját. Az üzemi munkástanácsok foglalkozzanak a saját területükre vonatkozó sajátos kérdésekkel.

Az utóbbi napokban nagyon sok szállítási problémánk van az átmenő forgalom lebonyolítása miatt.

A helyi forradalmi tanács önhatalmi szerv lenne, azonban a megyétől függünk számos kérdésben, mint pl. az üzemanyag elosztás.

Fekete Károly: A mezőgazdasági munkák terén a vetés a legfontosabb feladat. A városban a vetés 83%-os. A tsz-ből és tszcs-ből való kilépésekről később beszélgessünk, mivel előbbre való a napjainkban legfontosabb mezőgazdasági munkák elvégzése. Tsz-ek és termelőszövetkezeti csoportok egyenlőre tartozásaikat ne fizessék.

A termelőszövetkezetekben komoly eredmény van a budapesti lakosság ellátása terén beindított gyűjtésben.

Dr. Karácsonyi F.: Az egészségügy vonalán az elsősegélynyújtás ró ránk feladatot. Gyógyszerutánpótlásról gondoskodunk.

Mivel a gépkocsik terén kis parkkal rendelkezünk és mentőállomások is szórványosan vannak érezzük, hogy a mentőállomások száma igen kevés. Szükség esetén segélyhelyet tudunk biztosítani.

Pólya F.: Közellátási probléma terén komoly nehézséggel még nem találkoztunk. Egyedül a tüzelő ellátás terén van problémánk.

Némethi I: A piacon a feketézés áremelést von maga után különösen zöldség és tejtermékek vonalán. Jó volna, ezen a területen intézkedéseket tenni elsősorban az árubeszerzés területén.

Szűts Pál: A bizottságot hatalmazza fel a tanács, hogy a város területén lévő állami készletünket így a kenyérgabonát biztosítsuk a városi lakosság részére.

Váradi János: A hengermalom üzemképes, üzemel és a város lakosságát elégíti ki.

Kovács elnök: A felmerült kérdésekre választ ad és a tanácsülést felkéri, mivel hozzászólások folyamán olyan kívánság merült fel, hogy a pártkáderanyagokat szét kell osztani, válasszon egy bizottságot, aki ezt elvégzi. A tanácsülés a pártbizottság káderanyagának átvételére – 1956. nov. 4. de. – mint bizottságot, az alábbi személyeket választja meg: K. Balogh György, Hamar József, Makkai Sándor, egyhangúlag.

Több tárgy nem lévén az elnök a tanácsülést bezárja.

K. m. f.

Jegyzőkönyv-vez: Váradi János s. k.0

Másolat hiteléül: Csizi Mária.

Forrás: SZML XXXV. 61. f. VIII. fcs. 3. ő. e. 180-186. p.

69.
A Martfűi Tisza Cipőgyár Forradalmi Munkástanácsának megválasztott tagjai

1956. november 3.

A Forradalmi Munkástanács összetétele

A Tisza Cipőgyár dolgozói 1956. november 3-án 85 százalékos jelenléttel a forradalmi munkástanácsba – üzemrészenként – az alábbi dolgozókat választották meg:

Felsőrész szabászat:

Bognár Béla

Kovács János

Alsórész szabászat:

Molnár József

Takács József

Sarok műhely:

Nagy Tamásné

3334/A műhely:

Bácsmegi József

Szatmári Ferenc

3334/B műhely:

Szécsi János

Turna Sándorné

3336-os műhely:

Barta Imre

Gál Sándor

3337-es műhely:

Spáczay Gyula

Bácsmegi Mihály

3338-as műhely:

Hubai Miklósné

Asztalos Ferenc

3339-es műhely:

Karai Lászlóné

Libor János

3347-es műhely:

Kondor István

Balogh Sándor

3340-es műhely:

Tarján Ilona

Fekecs Lajos

3334-es műhely:

Hubai István

3345-ös műhely:

A. Kovács Sándor

Tóth Sándor

3346-os műhely:

Tari Antalné

Hervai István

3348-as műhely:

Budavári Péter

Mészáros Jánosné

3349-es műhely:

Takács József

Bakos József

Keverő, laboratórium:

Debreczeni János

Formatalp műhely:

Sashalmi Pál

Hollub János

Katona József

3338-as műhely:

Király Rudolf

 

 

3348-es műhely:

Kondor Istvánné

3340-es műhely:

Ökrös Sándor

Karbantartó műhely:

Lénárt Ferenc

Papp István

Kazánház:

Jakab Albert

 

Építkezés, asztalos műhely:

Csősz János

Dobos Ferenc

Lakatos m.,
alkatrész m.:

Pete Lajos

Bócsik Pál

Hegedűs József

 

 

Száll. brigád, garage, takarító, kertészet:

Deák Géza

Műszakiak:

Marosfalvi Ernő

Ruják Endre

Adminisztratív:

Néder Kálmán

Váczy Róbert

Összes raktárak:

Papp István

A forradalmi     munkástanács tagjai sorából az alábbi 7 fős intéző bizottságot választotta:

Marosfalvi Ernő

Váczy Róbert

Gál Sándor

Pete Lajos

Hollub János

Kovács János

Debreczeni Béla

A 7 tagú intéző bizottság a forradalmi munkástanács elnökévé Marosfalvi Ernőt választotta meg.

P. H.

Forrás: SZML XXV. 9/a. B. 1035/1957.

{fel}