[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KARCAG
Ke/P
<<< >>>

Kenyeres János, nemes, vitéz, földbirtokos, országgyűlési képviselő * 1889. Nagyszalonta. A középiskola után kat. pályára ment. A világháborúban majdnem valamennyi fronton harcolt, súlyosan megsebesült. 9 kat. kitüntetése van. Mint a gyöngyösi ellenforradalom vezetőjét halálra ítélték. 1930-ban mint husz. őrnagy nyugalomba ment, azóta birtokán gazdálkodik. Több gazd. szaklap dolgozótársa, az OMGE, az Urlovasok szöv. stb. tagja, a Karcagi frontharcosok és Levente egy. díszelnöke. A karcagi vál. kerületet 1931 óta képviseli. A földművelésügyi és véderőbizottság tagja.

Kerekes István özvegye Tóth Róza földbirtokos. Férje 170 holdas családi birtokát, 380 holdra gyarapította. A Nagykun-karcagi tkpt vezérigazgatója, városi képviselő és városi thb. tag volt. 1920-ban. Az özvegy régi karcagi nemesi család sarja, városi képviselő. Gyermekei: Vilma (Joó Andrásné), Gizella (Fias Kálmánné), Ilona (Soltész-Nagy Elekné) és István (orvos).

Kertész József papír- és könyvkeresk., nyomdatulajd. * 1875. Nagyléta. 1889-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Nagykanizsán, Nagyváradon és Ausztriában, 1902 óta önálló, u. akkor alapította a "Karcagi Napló" című hírlapot. Nyomdája a legnagyobb megyebeli üzem, Bpestre is sokat dolgozik. A szolnoki kiállításon aranyérmet nyert. A Keresk. kör alelnöke, az Ipartest. vál., az Iparoskör r. tagja, az Izr. hitközs. pénztárosa. - Felesége: Klein Szeréna, fiai: Sándor (ügyvéd), Imre és Endre.

Király Ferenc dr. városi közig. jegyző * 1898. Karcag. Ősrégi karcagi család sarja. Oklevelét 1922-ben Debrecenben szerezte. Az államrendőrségnél szolgált, 1922-től közgyám és közs. bíró, 1926 óta közig. jegyző. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, K. cs. k. tulajd. - Számos helyi egyesület tagja.

Király Kálmán gazdálkodó * 1860. Karcag. Régi gazdacsalád sarja. Kerékgyártó m. volt 1883-tól - 1898-ig, akkor városi kisegítő irnok, majd a Mezőgazd. tkpt pénztárosa lett. Ötödmagával résztvett abban a mozgalomban, mellyel kezükbe vették a fogy. adó kezelését; ennek jövedelméből épült az új városháza. 1921 óta gazdálkodik önállóan 85 holdas birtokán. A Karcagi első fogy. szöv. ü. v. igazgatója, a Gazd. egyes., a 48-as függ. kör tagja. - Felesége: Baráth Julianna. Fia: Kálmán hősi halált halt.

Kiss Andor városi adóügyi tanácsnok.

Kiss József ny. máv üzemi altiszt * 1863. Jászkisér. 1883-ban lépett a Máv szolgálatába, 1916-ban vonult nyugalomba. 5 hold földje van. A Máv nyugd. egy. helyi csoportjának tagja. - Felesége: Szentpéteri Rákhel, gyermekei: József (Máv irodatiszt) és Zsuzsanna.

Kiss Mihály dr. városi ü. v. tisztiorvos, várm. tb. főorvos. Oklevelét 1920-ban a bpesti egyetemen szerezte. 2 évig volt s. orvos a bpesti Szent István kórházban, 1922 óta van Karcagon. - A bécsi 4. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, bronz SL (a kardokkal), bronz vit. érem, K. cs. k., ezüst vöröskereszt díszérem tulajd. A helyi lapokban állandóan szakcikkeket ír, a Karcagi öregdiákok egy. elnöke, az Iparosdalárda és Olvasókör tb. elnöke, a Magy. ethnografiai, a Természettudományi társaság, a Move, a Kaszinó tagja, a Stefánia szöv. ü. v. igazgatója, a mentőállomás ig. főorvosa. - Felesége: dr. Máthé Mária, a Stefánia főorvosa, fiai: Töhötöm és Lajos.

Kis Törő Ferenc állatorvos * 1909. Karcag. Ősrégi karcagi család sarja. Az állatorvosi főiskolát 1931-ben Bpesten végezte. Működését 1933-ban kezdte meg Karcagon mint magán-állatorvos.

Klein Sámuel fűszer- és vegyeskeresk. * 1886. Érpatak. 1905-ben szabadult fel, segéd volt Nagykállón, Nagyszalontán, Forróecsén, Karcagon, 1925 óta önálló. - A 15. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, bronz vit. érem, vaskereszt, K. cs. k., ezüst vöröskereszt érem és háb. eml. érem tulajd. - Felesége: Fenákel Etel, gyermekei: Magda és László.

Kocsis Béla dr. város-bíró és közgyám * 1904. Karcag. Régi karcagi család sarja. Államtudományi vizsgát 1927-ben Debrecenben tett, oklevelét 1933-ban Szegeden szerezte. 1925 óta van a város szolgálatában. Számos helyi egyesület vezetőségi tagja. - Felesége: Disznós Erzsébet, gyermekei: Béla és Erzsébet.

Kocsis Sándor városi pénztárnok * 1896. Karcag. 1914-ben tett érettségit Szolnokon, nyomban Karcag város szolgálatába lépett, 1923 óta pénztárnok. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. A Levente egyes. pénztárnoka, több egyes. tagja. - Felesége: Lázár Margit.

Kohn Mór bazáráru keresk. * 1856. Balassagyarmat. Üvegkereskedő, pincér, majd Karcagon fogyasztási adóbeszedő és kezelő volt. Üzletét 1894-ben nyitotta. Az Ipartestület, a Kereskedelmi kör, a Szentegylet tagja. - Felesége: Breiner Berta, gyermekei: Biri, Regina, Panni, Etel, Paula, Ignác (orvos), Nándor (üvegkeresk.), Elza, Emil (üvegkeresk.), Miklós (üvegkeresk.), Emma és Alice.

Kónya Sándor dr. ref. gimn. igazgató * 1885. Karcag. Tanári oklevelét 1907-ben Kolozsvárott szerezte, két évig tanított Nagyenyeden, 1911-től Karcagon tanár, 1928 óta h. igazgató. - A 21. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Szakirodalommal foglalkozik, a Revíziós Liga, a NEP helyi elnöke. - Felesége: Farkas Borbála-Teréz, leánya: Margit.

Korény Gusztáv m. kir. posta hiv. igazgató * 1878. Besztercebánya. 1896-ban lépett a m. kir. posta kötelékébe, szolgált Losoncon, Beregszászon, Sátoraljaújhelyen, 1901 óta a karcagi m. kir. posta vezetője. - Felesége: Feliczián Mária, leánya: Livia (Fekete Sándorné).

Koós Kálmán hentes- és mészáros m. * 1906. Kisújszállás. Régi gazdacsalád sarja. 1930-ban szabadult fel, 1932 óta önálló. Az Ipartest. tagja.

Kovács Dezső dr. egyetemes orvos * 1889. Pusztaföldvár. Régi békési család sarja. Oklevelét 1915-ben szerezte, Kétegyházán volt orvos, 1921 óta működik Karcagon. - A 33. és 43. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz és olasz fronton, bronz SL (kardokkal), koronás arany érdemkereszt (a vit. érem szalagján) és K. cs. k. tulajd. Az OTI, a Máv, s a Posta orvosa. - Felesége: Voloncs Margit, fia: Tibor.

Kovács Imre földbirtokos * 1868. Karcag. Régi karcagi család sarja. 1894 óta gazdálkodik önállóan 18 hold öröklött s 62 hold szerzett birtokán. Volt városi képviselő. A közbirtokosság pénztárnoka. - Gyermekei: Imre, Zsuzsanna, Eszter és Erzsébet.

Kovács János kovács m. * 1876. Karcag. Régi kun család sarja. 1900 óta önálló, 7 hold földje van. - Az 1. h. husz. e. kötelékében harcolt a világháború alatt. - Városi képviselő, Ref. egyh. presbiter, az I. ker. 48-as olvasókör elnöke, az Ipartestület tagja. - Leánya: Mária.

Kun Lajosné, borsi Borsi Mária közs. óvónő *Nagybánya. Oklevelét Szatmárnémetiben szerezte s azonnal Karcagra került. Férje ny. máv főtiszt. - Fiai: Lajos és Károly.

László Ignác ny. cs. törzsőrm. * 1884. Szentkirály. 1909-ben lépett a csendőrség kötelékébe Hunyadmegyében, 1925-ben került Karcagra, 1927-ben vonult nyugalomba. - Mint tábori csendőr szolgált az orosz, román, olasz fronton, K. cs. k., mozg. és jub. érem, szolg. kereszt tulajdonos.

Magyar Általános Tkpt R. T. karcagi fiókja 1928-ban alakult olykép, hogy a Nagykunkarcagi tkpt 58 éves fennállása után beolvadt a MÁT kötelékébe. Az anyaintézet igazgatósága: dr. Horváth Lipót elnök-vezérig., Morpurgo Edgardb és dr. Ripka Ferenc alelnökök, Halász Manó h. vezérig., dr. Beöthy László, Ehrenthell Manó, dr. Gerlóczy Endre, dr. Halom Dezső, hg. Hollenlolle Alfréd, br. Láng Boldizsár, Purgly Pál, gr. Ráday Gedeon, Rapp Miksa, Schmitz Ottavio és gr. Szapáry Lajos. A fiók vezetője: Nasitz Márton.

Magyar Imre, zempléni, legenyei és csörgői, ref. el. isk. tanító * 1879. Vásárhely. Zempléni nemesi család sarja. Oklevelét 1899-ben Sárospatakon szerezte, 8 évig tanított Gáván, 6 évig Nyirbogdányban, 1913-ban került Karcagra, 1930 óta a gazd. ismétlő iskola igazgatója. A Vegyesdalárda megalakítója és vezetője, a ref. iskolaszék tagja, a közs. iskolaszék jegyzője és előadója, a városi tanintézetek gondnoka. - Felesége: barkói Szikszay Zsuzsánna, leányai: Ilona (Nagy Károlyné), Mária-Zsuzsanna (Mile Barnáné) és Anna-Erzsébet.

Mandel Nándorné özv. vendéglős * 1892. Szigetvár. Férje a Kultúr-vendéglő tulajdonosa volt, 1932-ben, 1933-ban nyitotta az özvegy jelenlegi vendéglőjét. - Fia: Heizel József.

Mándoki András földbirtokos * 1867. Karcag. Régi karcagi család sarja. 1890 óta gazdálkodik önállóan 127 holdas birtokán. 12 év óta városgazda. Városi képv. test., várm. thb. tag, a ref. egyh. presbitere, a III. ker. függetlenségi kör, az Olvasókör elnöke, több egyes. tagja. - Fiai: András és Sándor, a gazdálkodást vezetik.

Mándoky László fűszer, vas- és lőszeráru keresk. * 1880. Karcag. 1898-ban szabadult fel, Karcagon volt segéd, 1906 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, szerb, román, olasz fronton. A NEP és a Kaszinó tagja. - Felesége: Kulhavi Mária, gyermekei: Mariska-Emma, Manci-Anna, László-János és István-Imre.

Mándoky Sándor temetkezési vállalkozó * 1877. Karcag. Régi kun család sarja. Asztalosmesterséget tanult, abban 1900 óta önálló; temetkezési vállalatát 1930-ban alapította. - Az 51. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton. II. o. ez. vit. érem tulajd. Az Ipartestület s az Iparos olvasókör tagja. - Felesége: Mészáros Erzsébet, fiai: Sándor, Lajos és Gyula.

Márki László hentes és mészáros m. * 1893. Karcag. 1910-ben szabadult fel, segéd volt Debrecenben, Cegléden, Ujpesten, 1918 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült; bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Ipartest. tag, a tanonc vizsg. biz. elnöke. - Felesége: Kocsis Julianna, fia: László.

Mátyus Sándor földbirtokos * 1884. Karcag. 1911 óta gazdálkodik 48 holdas birtokán, bércséplést is vállal. - 1 1/2 évig harcolt az orosz fronton, K. cs. k. tulajd. Városi képviselő, a Rímaszombathy István társaskör elnöke. - Felesége: Mátyus Zsuzsanna, leánya: Margit (Sánta Györgyné).

Méri Imre szélmalomtulajd. * 1873. Karcag. A molnár- és ács mesterséget tanulta, 1929-ben testvérével közösen vette a szélmalmot, s azt maguk vezetik. - A világháborúban az olasz és orosz fronton harcolt. - Felesége: Kovács Mária, fia: Imre (szabó m.).

Miselbach Gyula fűszer- és vegyeskeresk. * 1872. Abony. Rövid gyakorlat után 1893 óta önálló. Kocsmája is van, ezt maga, míg az üzletet Pál fia vezeti. A Keresk. kör és Tűzoltó test. tagja. - Gyermekei: Mária (özv. Unterberger Mórné), Imre (állatorvos), Ferenc (kereskedő), Jolán (Gonda Sándorné), István (kereskedő), János (fakereskedő), Ilonka (Kohn Sándorné) és Pál (ü. v.).

Miselbach István fűszer, vegyes és rőfösáru keresk. * 1906. Karcag. Hat évig volt segéd és üzletvezető, 1932 óta önálló. A Kereskedelmi kör tagja. - Felesége: Lőb Jozefin, leánya: Anikó.

Molnár József kelmefestő és vegytisztító m. * 1872. Kunmadaras. 1902-ben szabadult fel, 1906 óta önálló, üzemét 1912-ben villany- és nyersolajmotorral szereltette fel. - A 32. tüz. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. - Az Ipartest., Iparoskör, Méhész kör tagja. - Felesége: Fagyal Eszter, gyermekei: József (orvos) és Ilonka.

Monori István gazdálkodó * 1867. Karcag. 1891 óta gazdálkodik önállóan, 35 hold öröklött s 35 hold szerzett földje van. Várm. thb. tag, városi képviselő, ref. egyh. presbiter, a III. ker. 48-as olvasókör vál. tagja. - Felesége: Boldizsár Erzsébet.

Nagy Gáspár gazdálkodó * 1874. Karcag. 1897 óta gazdálkodik önállóan, 52 hold öröklött s 39 hold szerzett birtoka van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt; a jub. eml. érem és vaskereszt tulajd. Városi választottképviselő és várm. thb. póttag. - Felesége: Sántha Erzsébet, leányai: Erzsébet, Mária és Róza.

Nagy Gyula főgépész * 1882. Hatvan. 1898-ban szabadult fel, lakatossegéd volt 1908-ig, azóta gépész volt a MFTR-nél, a Máv gépgyárában; főgépész volt Zagyvarékason, 1924 óta Karcagon. - A 4. hidász zalj. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton. - Felesége: Nagy Margit, fia: György, Ernő és Károly.

Nagy István kőműves m. * 1887. Törökkanizsa. 1906-ban szabadult fel, az ország nagyobb városaiban volt segéd, önálló 1921 óta. Képzett és keresett szakiparos. - A 46. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült. II. o ez., bronz vit. érem, K. cs. k., szolg. vaskereszt tulajd. Az Ipartest. elnöke, egyházi tanácstag, az adófelszólamlási biz. tagja. - Felesége: Gáspár Erzsébet, gyermekei: István, Erzsébet és Katalin.

Nagy Károly vendéglős * 1886. Nagyrév. 20 évig borkereskedéssel foglalkozott, 1932-ben nyitotta vendéglőjét. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, megsebesült. - A Polgári gazdakör tagja. - Felesége: Pápai Eszter, fiai: László és Károly.

Nagy Lajos dr. ref. el. isk. igazgató * 1890. Törökszentmiklós. Tanítói oklevelét 1909-ben Debrecenben, a doktorátust 1929-ben Szegeden szerezte. Magyarsókon és Tiszakürtön tanított, 1912-ben került Karcagra, 1933 óta igazgató. - A világháborúban az orosz harctéren harcolt, K. cs. k. tulajd. Az Orsz. tanító szövetség titkára, a Heves-nagykunsági ref. egyházmegye alelnöke, a Kisújszállási tanítói járáskör elnöke. - Felesége: Varga Amália, fia: Kázmér.

Nagy Lajos könyv-, papír- és írószerkereskedő * 1882. Karcag. Felszabadult 1900-ban Debrecenben, segéd u. ott volt, 1906 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, román, orosz, olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Széchenyi társaskör felügy. biz. tagja, az Ipartest., Move tagja. - Felesége: Hauer Erzsébet.

Nagy László szövetkezeti ü. v. * 1906. Karcag. 1922-ben szabadult fel, segéd volt Karcagon, 1931 óta a Karcagi első fogy. szöv. üzletvezetője. A Keresk. kör, az Iparos és keresk. ifj. kör, az V. ker. 48-as kisgazdakör tagja. - Felesége: Győrfi Erzsébet, fia: László.

Nasitz Márton tkpt igazgató * 1891. Varjas. Felsőkeresk. iskolát végzett Szegeden, 1928 óta van a Magyar általános tkpt szolgálatában, 1930 óta a fiókintézet igazgatója. - A 4. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton.

Neogrády Emil, nógrádi, dr. rendőrkapitány * 1889. Sikér. Régi nógrádi nemesi család sarja. Oklevelét 1912-ben Kolozsvárott szerezte. Nyustyán volt tb. szolgabíró és várm. tb. főszolgabíró, a megszálláskor Magyaróvárra került, a rendőrség államosításakor u. ott rendőrkapitány lett, majd áthelyezték a hidasnémeti határszéli rendőrséghez. A Pecha-ügyből folyólag a csehek kérésére elhelyezték s 1930 óta Karcagon teljesít szolgálatot. - A 25. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. III. oszt. kat. érd. kereszt (kardokkal, a vit. szalagon), ezüst és bronz SL, bronz vit., seb. és háb. emlék érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Weisz Margit, gyermekei: Lajos, Magda és Klára.

Oláh Kálmán főkönyvelő * 1911. Debrecen. Felsőkeresk. iskolát végzett Budapesten 1930-ban. Működését az OKH hajdudorogi fiókjánál kezdte, 1933 óta a karcagi intézet ü. v. főkönyvelője.  

Papp Borbála, nyárádi, ref. el. isk. tanító * Beregszász. Oklevelét 1900-ban Debrecenben szerezte, azóta tanít Karcagon. A Mansz és a Szülők szövetségének alelnöke, a Stefánia szöv. tagja.

Papp Ferenc ny. ref. el. isk. igazgató-tanító * 1861. Szank. Oklevelét 1881-ben Debrecenben szerezte, nyomban Karcagra került, 1900 óta igazgató-tanító, 1890-től az iparostanonc iskola igazgatója; 1922-ben vonult nyugalomba. Több helyi pénzintézet felügyelőbizottsági és választmányi tagja volt. - Felesége: illyefalvi Vitéz Piroska, fia: Lajos.

Papp Imre fűszer- és vegyeskereskedő * 1912. Karcag. 1928-ban szabadult fel, 1932 óta önálló. Korlátolt italmérési engedélye van. Az Iparos és kereskedő ifjak egyesületének tagja.

Papp Sándor dohánytőzsdés * 1886. Karcag. A világháborút végig küzdötte, 100%-os hadirokkant. Trafik engedélyét 1927-ben kapta. - Felesége: Perge Rebeka, fiai: Sándor, Imre, Elek, József, László és Ferenc.

Perge András, vitéz, méneskari őrm. * 1889. Kunhegyes. 1910-ben vonult be katonának, 1928 óta a karcagi fedeztetési állomás vezetője. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, kétszer megsebesült, I. és II. o. ez. vit., seb., háb. eml., német háb. eml., mozg. és szolg. érem, K. cs. k. tulajd. 1929-ben avatták vitézzé. - Felesége: Bagi Mária, gyermekei: József, Ilona és László-Zoltán.

Petri István ny. máv üzemi altiszt * 1887. Karcag. 1911-ben lépett a Máv szolgálatába, 1923-ban vonult nyugdíjba. Fiával együtt gazdálkodik annak 29 hold földjén. A Máv nyugdíjaskör tagja. - Felesége: Mátyus Zsuzsanna, fiai: Kálmán (gazdálkodó), István.

Podra Sándor máv ny. * 1873. Kisujszállás. 1890-ben állott a Máv szolgálatába. Petrozsényban teljesített szolgálatot 1904-ben Kisujszállásra helyezték. Nyugdíjba ment 1924-ben. Vejével Petri Lajossal gazdálkodik. - Felesége: Molnár Rozália, leánya: Róza (Petri Lajosné), unokái: Ilona és Lajos.

Poócs Kálmán ref. el. isk. tanító * 1876. Barabás. Oklevelét 1895-ben Debrecenben szerezte, 1896 óta tanít Karcagon. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. - A Karcagi első fogyasztási szövetkezet alapítója és vezetője, városi képviselő, a ref. egyház presbitere volt.

Porok József fűszer- és csemegekeresk. * 1893. Karcag. 1911-ben szabadult fel, 1922 óta önálló, dohánytőzsdéje és korlátolt italmérési engedélye is van. - A 68. gy. e. és a 26. vadász zalj kötelékében harcolt a szerb fronton, megsebesült. - A Keresk. kör és a NEP tagja. - Felesége: Cseppentő Rebeka, gyermekei: József, Magdolna és Ferenc-Lajos.

Puskás Sándor földbirtokos * 1897. Karcag. Régi karcagi család sarja. 1913 óta gazdálkodik önállóan 200 holdas birtokán. Városi képviselő, a Gazdakör, a Polgárikör tagja, a Move sportegylet, a Népegylet, a Cséplőgéptulajdonosok és a Független kisgazdapárt helyi csoportelnöke, az Önk. tűzoltó testület, a Hangya szöv. felügyelőbizottsági tagja, a II. sz. szeszfőzde elnöke. - Felesége: Ökrös Erzsébet, fiai: Gyula és Sándor.