[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KARCAG
R/Z
<<<

Ref. egyház. Régi híres egyház; a reformáció első idejében létesült. Lelkészi pecsétjébe 1605 évszám van bevésve. Lélekszám: 17,415. Rendes lelkészei: Török Vince és Szombathy István. Főgondnoka: dr. Szentesi-Tóth Kálmán.

Ref. Nagykun Reálgimnázium keletkezésének ideje 1676-ra tehető. A 1840-es években szinte teljesen elvesztette iskolai jellegét, 1854-ben négyévfolyamú népiskolává alakult, 1856-tól négyosztályú algimnázium, 1894-től fokozatosan főgimnáziummá fejlődött, az első érettségi vizsga 1908-ban folyt le. A XIX. század folyamán az elemi iskolával közös épületben működött, mai épülete 1893-ban készült, 1908-ban kibővítették. A négyosztályú korszak első igazgatója Bede Lajos, az utolsó Faragó János, a főgimnázium első igazgatója Horváth Ferenc volt. Fenntartója a Karcagi ref. egyház felügyelő testülete és a magyarországi ref. egyház Egyetemes konventje. Jelenlegi igazgató dr. Gaál László, helyettese dr. Kónya Sándor, rendes tanárok: Szeőke Kálmán, Papp Imre, Nagy Kálmán, Tőkés Sándor, Schwirián László, Kresznerics Gyula, Szabó Jenő, Szász Béla, dr. Csinády Gerő, Bráda Lajos, Csikós Imre, h. tanár: Tóth Kálmán vallástanár, hitoktatók: Lóczy Károly rk. lelkész, Schück Mór kerületi főrabbi. Az 1933/34 tanév végén 169 rendes és 60 magántanulója volt.

Rimaszombathy József földbirtokos * 1868. Karcag. Ősrégi karcagi család sarja. 1894-ben vette át 80 holdas családi birtokát, jelenleg 340 holdja van. Városi képviselő, várm. thb. tag. - Gyermekei: Mária (özv. Hajdu Istvánné), József (földbirtokos), János (hentes és mészáros m.), Erzsébet (Moró Gyuláné), Károly és István.

Rk. egyház 1769-ben alakult, védőszentje Szent István, kegyura a magyar vallásalap. Apáca-zárdáját 1931-ben építették, iskolája a mult században épült, újjáépült 1921-ben, hívők száma 5714. Vezetője: Szalay László esperes-plebános, káplán: Gersenyi Péter, hitoktató: Orosz Pál.

Rónay István hengermalom-tulajdonos * 1874. Mokrin. Iparát Hódmezővásárhelyen tanulta, különböző városokban volt segéd, almolnár, főmolnár, malomkezelő és bérlő, 1902-ben építtette napi 164 q őrlőképességű malmát. Saját gépével bércséplést is végez. Ipartest. tag. - Felesége: Török Mária, leányai: Jolán, Róza, Erzsébet és Katalin.

Sándor Géza szövetkezeti ü. v. * 1908. Szolnok. 5 évig volt segéd, majd h. ü. v. Szolnokon, 1934 óta a Köztisztv. fogy. szöv. karcagi irodájának vezetője. A karcagi Move tagja.

Sántha (Sz.) Imre özvegye, Soós Mária gazdálkodó * 1884. Karcag. Férje 1906 óta gazdálkodott önállóan, harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, 1930-ban. Azóta két fia segítségével az özvegy gazdálkodik a 90 holdas birtokon. - Fiai: Imre, József és Lajos.

Sántha János földbirtokos * 1872. Karcag. Régi gazdálkodó-család sarja. 1896 óta önállóan gazdálkodik 40 hold öröklött és 67 hold szerzett birtokon fiával s annak feleségével közösen. A ref. egyház. presbitere. - Felesége: Fülep Erzsébet, fia: János. (Felesége: Oláh Julianna, fia: János).

Sántha Miklós dr. ügyvéd * 1907. Karcag. Régi karcagi család sarja. Az egyetemet Debrecenben végezte, ügyvédi vizsgát 1934-ben Bpesten tett. A családi birtok 620 hold, ebből az ő része 100 hold.

Simon Aladár özvegye szalontai Kenéz Ilona, földbirtokos. Férje évtizedekig társulati igazgató-főmérnök, várm. thb. tag és városi képviselő volt 1928-ban. 1100 holdas ősi birtokát két unokája: Kenéz Gyula mérnök és dr. Kenéz László ügyvédjelölt vezetik.

Soltész Nagy Elek tkpt könyvelő * 1895. Karcag. Régi karcagi család sarja. Iskoláit Karcagon és Nagyváradon végezte. 1920 óta a Mezőgazd. tkpt rt. főkönyvelője. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, leszerelt mint tart. hdgy. A Move sportegyes. tagja.

Soltész Nagy László városi kataszteri nyilvántartó * 1899. Karcag. Régi nemesi család sarja. Gazd. akadémiát végzett Debrecenben 1923-ban. 1925 óta van a város szolgálatában, 1930 óta kataszteri nyilvántartó. - A 29. h. gy. e. kötélékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, fogságba esett. A Move céllövőszakoszt. vezetője, a Nagykun sportliga előadója, az Önk. tűzoltó test. szakaszparancsnoka, a debreceni Festetich bajtársi egyes örökös regőse, több egyes. tagja. - Felesége: Magyar Zsuzsanna.

Soltész-Nagy Pál földbirtokos * 1891. Karcag. Régi karcagi család sarja. A bpesti egyetemet végezte, 1923 óta gazdálkodik önállóan 140 holdas birtokán. - A 61. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, ezüst és bronz, SL (a kardokkal), K. cs. k. tulajd. Volt városi képviselő, a Move sportegylet és a Frontharcos szöv. tagja.

Soós Endre városi főgépész * 1906. Karcag. Technológiai tanfolyamot végzett 1924-ben, 1925-ben került a város vízműveihez, 1933 óta főgépész. - Felesége: Baráth Ilona.

Schück Mór kerületi főrabbi * 1874. Karcag. A rabbiképzőt 1897-ben Pozsonyban végezte, a müncheni, würzburgi és erlangeni egyetemek hallgatója volt. 1899-től főgimn. vallás tanár, 1916 óta főrabbi. Édes atyja 48 évig volt Karcagon főrabbi.

Schwartz Ferenc fűszer- és vegyeskeresk. * 1874. Tiszaszőllős. 1892-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, 1905 óta önálló, korlátolt italmérési és trafik joga is van. A Kereskedelmi kör tagja. - Felesége: Rosinger Teréz.

Szabó Ágoston tűzoltóparancsnok 1868. Abádszalók. Ipariskolát végzett asztalos m., 1904-ben asztalosárugyárat létesített. A tűzoltótiszti tanfolyamot elvégezvén, Abádszalókon osztály-, majd szakaszparancsnok lett, 1903-ban került Karcagra u. e. rangban, 1924 óta a városi hivatásos és az önk. tűzoltó test. parancsnoka, 1926-ban járási, 1928-ban várm. tűzrendészeti felügyelővé nevezték ki. Az Ipartest. elnöke, 1934 óta választott bíró. Sisakdíszes, zománcozott ezüst érem a 40 éves, díszérem a 25 éves jubileumra, háb. emlékérem (kardokkal és sisakkal a hadi érem szalagján) tulajd. - Felesége: Kovács Margit, Fia: Béla hősi halált halt.

Szabó Elemér, váradi, társulati ü. v. * 1901. Csorvás. Régi nemesi család sarja. 1921-ben felsőipariskolát végzett Szegeden, a bpesti Lang-gyárban műszaki tisztv., 1921-től Karcag város közüzemeinél tisztviselő és ü. v. volt. 1932 óta a Hungária vill. rt. karcagi kirendeltségének üzemvezetője. - Felesége: Barthi Emilia, fia: Tamás.

Szabó (K.) Ferenc pék m. * 1885. Karcag. 1900-ban szabadult fel, 1907 óta önálló. - Az 52. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Iparos. kör elnöke, Ipartest. gazd. biz. tagja. - Felesége: V. Kiss Zsuzsanna, fiai: Imre és Albert.

Szabó (P.) István özvegye Varga Zsuzsanna földbirtokos. Férje régi karcagi család sarja, várm. thb. tag, városi képviselő, a Ref. egyház presbitere, Tkpt választmányi tag és a Gazdák egyesületének tagja volt.

Szabó Lajos dr. ügyvéd * 1888. Cegléd. Oklevelét 1912-ben Bpesten szerezte, ügyvédi vizsgát 1923-ban tett. Bpesten volt ügyvéd, 1926-tól h. kir. közjző volt Karcagon; irodáját 1928-ban nyitotta. - A 67. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, III. o. vaskorona rend (hadiékítménnyel), III. o. kat. érdemkereszt (a vit. érem szalagján), 2 SL (kardokkal) I. és II. o. ez., bronz vit. érem, német vaskereszt, K. cs. k. tulajd. A Hitelszövetkezet és a Vitézi Szék ügyésze.

Szabó Teréz máv pénztárkezelő *1889. Nagykároly. A felsőbbleányiskolát végezte Mármarosszigeten, pénztárkezelői vizsgát 1912-ben tett. A p. ü. igazgatóságnál működött, 1912-ben lépett a Máv szolgálatába, 1925 óta van Karcagon. A NEP tagja.

Szánthó József, szelei, dr. városi tiszti főügyész * 1883. Tápiógyörgye. Régi Pestm. nemesi család sarja. Doktorátust 1909-ben, ügyvédi vizsgát 1910-ben tett Bpesten. 1918-ig ügyvéd volt, felkérésre polgármester volt 3 évig, a legzavarosabb idők alatt. 1922 óta vártisi tisztifőügyész, 1926 óta várm. tb. főügyész. Számos egyes. díszelnöke, a Vármegyék és városok mentő egyes. helyi kirendeltségének elnöke. - Felesége: Soltész-Nagy Julianna, leánya: Hedvig.

Szentesi-Tóth Kálmán dr. ny. polgármester * 1875. Karcag. Kun redemptus család sarja. Egy évig tb. szolgabíró és közig. gyakornok volt Gömörmegyében, 1902-ben választották meg Karcag város polgármesterévé, 1918-ban vonult nyugalomba. Nevéhez fűződik a városháza építése, a villanyvilágítás bevezetése, a város aszfaltozása, a piactér burkolása, a vízvezeték és a szivattyú telep létesítése. - A Ref. egyh. főgondnoka, az Önk. tűzoltó egyesület elnöke; városi képv. test., várm. th. biz. tag, a Karcagi népbank, a Magyar általános tkpt, a Ref. leánygimn. igazgatósági, a Városi tkpt felügy. biz. tagja, a Karcagi Napló felelős szerkesztője. Szépirodalommal is foglalkozik, megjelent művei: Lakodalmi szokások a Nagykunságon, Karcag város polgármesterei, Zarándok út Rákóczi sírjához, Verses Kötet, Költemények, Uj Péter által írott verses monda, Zádor és Ágota. - Vörös kereszt hadiékítményes II. oszt. díszérem, jub. eml. érem, Tűzoltó szöv. emlékérem és háb. eml. érem tulajd. - Fia: Imre.

Szeőkéné Horváth Gizella közs. polg. isk. igazgató. A polg. isk. tanárképzőt 1918-ban Bpesten végezte, 1918 óta tanít Karcagon, 1932 óta igazgató.

Szilágyi Lajos ref. fiú el. isk. igazgató * 1882. Püspökladány. Oklevelét 1901-ben szerezte Debrecenben, azonnal Karcagra került, 1922 óta igazgató. Az iskolánkívüli népműv. bizottság tagja, a Levente egy. alelnöke, a Nőegylet titkára, a Ref. egyh. presbitere s a presbiterium jzője, a közs. iskolaszék tagja, a közs. tanonciskola felügy. biz. tagja és jzője. - A 39. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Nagy Mária, gyermekei: Jolán (dr. Farkas Sándorné) és István.

Szőke József ny. városi tisztifőügyész özvegye csikdelnői Csathó Berta. Férje 1855-ben született Sárospatakon. Mezőturon volt ügyvéd és városi tisztifőügyész. 1898-ban került Karcagra, 22 évig volt városi tisztifőügyész, 1929-ben. Városi képviselő és várm. thb. tag, a Városi tkpt ügyésze, a Ref. egyh. ügyésze és presbitere, tb. várm. főügyész volt. - Gyermekei: Andor (orvos), Zoltán (min. titkár) és Berta.

Szőllősi István fűszer- és csemegekeresk. * 1889. Tiszaföldvár. Régi kunsági család sarja. 1908-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten, Nagyváradon, ü. v. Karcagujvároson. 1922 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton. Koronás ezüst érdemkereszt, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Keresk. kör alelnöke, Iparos olvasó és Kath. olvasó kör tagja. - Felesége: Szendrei Ilona, gyermekei: János és Julianna.

Szőllősi Mihály, vitéz, fűszer- és vegyeskeresk. * 1891. Tiszaföldvár. Régi kunsági család sarja. 1910-ben szabadult fel, segéd Karcagon, Püspökladányban, Monoron, Kisujszálláson és Párkányban volt, 1929 óta önálló. Korlátolt italmérési és trafik engedélye is van. - A 31. nehéz táb. tüz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, I. és II. o. ez., két bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. 1928-ban avatták vitézzé. A Keresk. kör tagja. - Felesége: Kulcsár Erzsébet, leányai: Erzsébet, Ilona.

Szűcs Kálmán cipész m. * 1905. Karcag. 1922-ben szabadult fel, 1927 óta önálló. Felesége nevén 1934-ben fűszer- és vegyeskereskedést nyitott. Az Ipartestület s a PLE tagja. - Felesége: V. Szabó Erzsébet, fiai: Sándor és Kálmán.

Szűcs (P.) László ny. máv üzemi altiszt * 1882. Karcag. 1903-ban lépett a Máv kötelékébe, 1929-ben vonult nyugalomba. A Máv nyugdíjasok helyi csoportjának tagja. - Felesége: T. Kovács Zsuzsanna, gyermekei: Erzsébet (Szarka Ferencné), Zsuzsánna (Szűcs Lászlóné) és László.

Szűcs Sámuel, gyóni, gazdálkodó * 1888. Karcag. 1909-ben a haditengerészethez vonult be Polába, a világháború alatt a Károly főherceg hajón megsebesült s a kikötő parancsnokságnál szolgált. Szabadság ideje alatt tört ki a forradalom, mint tengerész őrm. szerelt le és gazdálkodni kezdett. A II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. 2 évig volt a Hitelszöv. igazgatója és könyvelője. Várm. thb. tag, városi képviselő, a Nagykunság-karcagi 48-as kör elnöke, a "Karcagi Hírlap", a "Nemzeti Jövőnk" munkatársa, a "Karcagi Napló" s a földmív. miniszt. gazd. tudósítója. - Felesége: Mile Róza, gyermekei: Károly-Sámuel, János, Lajos, Róza (Húber Józsefné) és Mária.

Tóth (K.) András gazdálkodó * 1884. Karcag. 1906 óta gazdálkodik önállóan, kezdetben 14, Jelenleg 70 hold földön. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. - Felesége: Sánta Zsuzsanna, leányai: Zsuzsanna és Juliska.

Tóth (K.) Imre földbirtokos * 1876. Karcag. 35 holdon kezdett gazdálkodni, jelenleg 74 hold földje van. - 2 évig harcolt az orosz fronton. Városi képviselő, a III. ker. 48-as olvasókör elnöke. - Felesége: Soós Erzsébet, gyermekei: Imre, Sándor, Lajos, László és Erzsébet.

Tóth (H.) István sütőmester * 1899. Karcag. 9 évig volt váltókezelő a Mávnál, iparában 1928-ban szabadult fel, 1934 óta önálló. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Mészáros Erzsébet, fia: István.

Tóth Kálmán nyug. vezető kir. jbíró, ügyvéd * 1876. Nagyrábé. A debreceni egyetemet végezte 1900-ban. Szolgálatát az aradi kir. tszéknél kezdte; mint a karcagi kir. jbíróság vezetője 1926-ban vonult nyugalomba, s u. akkor nyitotta ügyvédi irodáját. Városi képviselő, a ref. egyh. presbitere, a gimn. igazg. tanács tagja, a Széchenyi-társaskör vál. tagja, a Városi tkpt és az Önk. tűzoltótest. ügyésze. - Felesége: Varga Zita, gyermekei: Kálmán (ref. hittanár), Gyula (dr. ügyv. jelölt), Katalin (tanító) és Miklós.

Tóth Lajos, vitéz, cs. alhdgy * 1883. Orosháza. 1902-ben bevonult rendes katonai szolgálatra, 1906-ban Nagyszebenben átlépett a csendőrséghez, a háború alatt mint táb. cs. harcolt szerb és román fronton, megsebesült; 1920-ban th. 1930 óta alhdgy és a karcagi cs. szakasz parancsnoka, I. o. ez. vit., 1908 évi eml. koronás érdemérem (sisakkal és pajzzsal), 20 éves szolg. kereszt tulajd. 1925-ben avatták vitézzé. Több izben kapott írásbeli és pénzbeli elismerést. - Felesége: Aradi Ilona, gyermekei: Lajos, Jolán, Károly és Magdolna.

Tóth (H.) Lőrinc sütőmester * 1907. Karcag. A molnáriparban 1925-ben, a pékiparban 1928-ban szabadult fel, 1930 óta önálló, 1933-ban daráló malmot alapított. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Ökrös Margit.

Tőkés János műkertész * 1891. Karcag. A m. kir. kertészeti tanintézetet végezte 1914-ben, két évig volt a karcagi mezőgazd szakiskola tanára, 1921-ben létesítette 2 1/2 holdas kertészeti telepét, melyen gyümölcs- és díszfát, virágot termel. - A háború alatt a sátoraljaujhelyi hadigondozó kertészeti iskolájában oktató volt. Az Orsz. magy. kertészeti egyesület alelnöke, a Kertészek orsz. egy., a Várm. faiskolai szöv., a Gazdasági egy., a Széchenyi társaskör tagja. - Felesége: Karakas Mária, gyermekei: Klára és János.

Tőkés Mihály gazdálkodó * 1886. Karcag. 1909 óta gazdálkodik önállóan 26 holdas birtokán. - A 29. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, megsebesült. - Városi választott képviselő, a Hitelszöv. igazgatósági, a Városi tkpt a Gazda egy. vál. tagja, a 48-as olvasókör pénztárosa, a ref. egyház presbitere.

Tőkés Sándor földbirtokos * 1889. Karcag. Ősrégi karcagi család sarja. 1903 óta gazdálkodik önállóan 44 hold öröklött s 48 hold szerzett birtokon. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. A Zeppelin-osztagnál is teljesített szolgálatot. - Városi képviselő testületi póttag, a Gazd. egyes. pénztárosa, a Méhész egyes. elnöke. - Felesége: Cs. Szabó Julianna, fiai: Sándor és Imre.

Vajó János ref. el. isk. igazgató * 1884. Karcag. Oklevelét 1904-ben Debrecenben szerezte, tanított Abádszalókon, Tiszaszentimrén, 1906-ban került Karcagra, 1929 óta igazgató. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, K. cs. k. tulajd. "Karcagi Hírlap" politikai munkatársa, a NEP helyi főtitkára, a Nőegylet pénztárosa, a Széchenyi társaskör könyvtárosa, a Ref. iskolaszék és presbiterium tagja, a Heves-nagykunsági ref. tanítóegy. ellenőre, a Ref. tanítók karcagi járás körének alelnöke. - Felesége: Hajnal Júlia.

Vajó Mihály ifj. fűszer- és vegyeskeresk. * 1902. Karcag. 1920-ban szabadult fel, önálló 1928 óta. A PLE vál. tagja. - Felesége: Mile Jolán, fiai: Mihály és Sándor.

Váradi Elek molnár m., darálómalom-tulajdonos * 1895. Kisujszállás. 1911-ben szabadult fel, 1932-ben alapította 3 HP villanymotoros daráló malmát. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett. - Az Ipartest. tagja. - Felesége: Ladányi Mária.

Varga Lajos dr. városi árvaszéki ülnök * 1876. Karcag. Régi nagykun család sarja. Oklevelét 1902-ben Bpesten szerezte, azóta működik jelenlegi munkakörében. Városi képviselő, várm. thb. tag, a III. ker. 48-as olvasókör elnöke, számos helyi egyes. vezető tagja. - Felesége: Kiss Amália, gyermekei: Erzsébet, Ilona és Lajos.

Varga (M.) Lajos ny. városi tűzoltó * 1876. Kunhegyes. 1907-ben lépett a város szolgálatába, 1931-ben vonult nyugalomba. - A 29., 68. és 69. gy. e. kötelékében harcolt valamennyi fronton. - Felesége: Főző Mária, gyermekei: Julianna és Sándor.

Varjú Imre fűszer- és vegyeskeresk. * 1896. Füged. Hentes- és mészárosszakmát tanult, 1911-ben felszabadult, majd pincér volt, 1931-ben nyitotta üzletét. - A 4. hidász zalj kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, bronz vit. érem K. cs. k. tulajd. - Felesége: Klein Ilonka.

Várszegi József máv pályafelvigyázó * 1894. Püspökladány. 1911-től jbírósági irnok volt, 1913-ban lépett a Máv szolgálatába, a szaktanfolyamot 1916-ban végezte, 1934 óta van Karcagon. A Kansz és a NEP tagja.

Vass László p. ü. őri szemlész * 1883. Gyoma. 1907-ben lépett a p. ü. őrség szolgálatába Szászmedgyesen, szolgált Eperjesen, Fiuméban, Aradon, 1914 óta Karcagon, 1927 óta szakaszvezető-szemlész. - A világháború alatt az orosz fronton harcolt, bronz vit. érem, K cs. k., háb. eml. érem tulajd. - Felesége: Nyilas Regina, gyermekei: László, Erzsébet és János.

Vásári Lajos ny. máv pályaőr * 1866. Sáp. 1893-ban lépett a Máv szolgálatába, 1920-ban vonult nyugalomba. A Méhész egylet, s a Máv nyugdíjasok helyi csoportjának örökös tagja. - Felesége: Fischer Mária.

Vedrődy János máv főintéző * 1888. Debrecen. 1907-ben tett érettségit Debrecenben, u. ekkor lépett a Máv szolgálatába, 1912-ben végezte a tisztképző tanfolyamot, 1934 óta főintéző, Karcagon árupénztárnok és h. állomásfőnök. - A világháború alatt a vonatkísérő különítmény parancsnoka volt, mint főhdgy szerelt le; bronz katonai érdemérem (a kardokkal), K. cs. k. tulajd. A Vasuti és hajózási klub, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Ökrös Erzsébet, gyermekei: János, Mária, Erzsébet és András.

Viczén János molnár m. * 1870. Nádudvar. 7 évig volt segéd, majd részes molnár, 1929 óta felesben dolgozik G. Szabó László gazdával. - A világháború alatt 33 hónapig szolgált. Ipartest. tag. - Felesége: Szücs Teréz.

Weisz Miksa fűszer- és rőfösáru keresk. * 1885. Pápa. Bádogos- és szerelő ipart tanult, 1916-ban átvette felesége üzletét. - A vasutas műszaki e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, kétszer megsebesült, K. cs. k. tulajd. A Kereskedelmi kör tagja. - Felesége: Nuszbaum Jolán, fiai: Sándor, Imre és István.

Wiener Samu dr. ügyvéd * 1878. Füzesgyarmat. Oklevelét 1898-ban szerezte, ügyvédi vizsgát 1901-ben tett. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, majd a hadbírósághoz került. - Az Izr. iskolaszék elnöke, számos egy. tagja. - Felesége: Goldberger Piroska, leánya: Piroska (Österreicher Kornélné).

Zöld Sándor ny. cs. th. * 1885. Gyoma. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe Debrecenben, 1928-ban vonult nyugalomba. - Mint tábori csendőr az orosz fronton szolgált. Koronás ezüst és koronás vas, jub. és mozg. érem, III. o. szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Virág Margit, leánya: Ilona-Margit.

Zucker Izsó malomigazgató * 1884. Drágcséka. Gabona-, majd malomszakmában működött, 1915 óta a karcagi Tisza-malom igazgatója. A Hungária hengermalom rt. alapítója volt.