[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KARCAG
A/Ka
>>>

Ács Lajos útbiztos * Karcag. Gazdasági akadémiát, felső szőlő- és borgazdasági tanfolyamot végzett Kolozsvárott, 1932 óta várm. útbiztos. - A 7. tábori tüz. e. kötelékében harcolt az olasz fronton. 1916-ban mint hdj. szerelt le.

Antal Ferenc ny. máv altiszt * 1867. Kőrösfő. 1896-ban lépett a Máv szolgálatába, 1922-ben vonult nyugalomba. A Nyugd. vasutasok helyi csoportjának tagja. - Felesége: Bálint Erzsébet, gyermekei: Katalin, Erzsébet, Anna, Etelka, Antal, Ferenc és András.

Aradi Emil ny. máv főkalauz * 1869. Arad. Önálló kereskedő volt Gyomán, 1894-ben lépett a Máv szolgálatába, 1922-ben vonult nyugalomba. A városi színház bérlője mellett üzletvezető. A Nyugdíjas kör, a Vonatkísérők egyesülete és a Voge tagja. - Felesége: Szikora Mária.

Bácsy Károly vegyeskereskedő * 1870. Gyoma. 1886-ban szabadult fel, 1904 óta önálló. - Felesége: Külkei Olga, gyermekei: Olga (fővárosi óvónő), István (adóhiv. tisztv.), Ernő és Gyula.

Bagoly Lajos fűszer- és vegyeskeresk. * 1890. Báránd. 15 évig volt a m. kir. posta szolgálatában, 9 évig gazdálkodott, 1934-ben nyitotta üzletét. - Felesége: Pintér Margit, leánya: Margit.

Balogh József máv állomáselőljáró * 1894. Hajduböszörmény. 1913-ban lépett a Máv szolgálatába, szakvizsgát 1914-ben, állomásvezetői vizsgát 1926-ban tett, a Családi gondozó, a Rudolf egy. és a NEP tagja. - Felesége: Balogh Erzsébet.

Balogh Lőrinc ny. városi adótiszt * 1884. Karcag. Mezőgazd. szakiskolát végzett, 1907-ben lépett a város szolgálatába, 1928-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Zsadányi Julianna.

Balpataki Mihály ny. máv állomási előljáró * 1886. Törökszentmiklós. 1905-ben lépett a Máv szolgálatába Aradon, 1918 óta van Karcagon, 1928-ban vonult nyugalomba. - A vasút és távirda e. kötelékében szolgált az olasz és orosz fronton. - A Máv orsz. nyugd. egy. tagja. - Fia: János.

Baranyai Balázs földbirtokos * 1877. Püspökladány. Régi Hajdu m. nemesi család sarja, 1904 óta gazdálkodik önállóan 38 hold öröklött és 34 hold szerzett birtokán. - A 29. népf. e. kötelékében résztvett a világháborúban. Városi képv. test., várm. thb. tag., a Mezőgazd. tkpt r. t. aligazgatója, a Ref. egyh. pénztári ellenőre, a helyi I sz. szeszfőző egyes. s a Legeltetési társ. elnöke.

Barna István malombérlő * 1898. Mezőtúr. Ácsmesterséget tanult, abban dolgozott 1918-ig, azóta bérli Sándor András szélmalmát. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. - Felesége: Sipos Rebeka, leányai: Ilonka, Kató és Irén.

Beik Béla fűszer- és csemege keresk. * 1892. Pécs. Vas- és rézöntő ipart tanult, felszabadult 1910-ben, segéd Németországban és Bpesten volt, u. itt nyitott 1919-ben fűszer- és csemegeüzletet, helybeli üzletét 1929-ben nyitotta. - Az 52. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton, háromszor sebesült. II. o. ez. (2-szer), bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Apáty Mária.

Benedek Gyula műbútor asztalos m. és temetkezési vállalkozó * 1906. Szajol. Felsőipariskolát végzett Bpesten, segéd volt Bpesten és Berlinben, önálló Karcagon 1929 óta, temetkezési vállalatát 1933-ben nyitotta. Az Ipartestület r., a PLE választmányi tagja. - Felesége: Balogh Julianna, leányai: Ilona és Irén.

Berkovics Ádám ny. máv altiszt * 1870. Tolna. Kőművesipart tanult, önálló mester volt 1906-tól. 1909-ben lépett a Máv szolgálatába, 1924-ben vonult nyugalomba. A Vonatkísérők otthona, a Kansz, a Voge és a Vasuti jótékonysági egyes. tagja. - Felesége: Schmelzer Rozália, gyermekei: Kálmán, Ilona (Koszó Béláné), Erzsébet (Szaladnya Józsefné), Miklós és Ottilia (Dubravetz Józsefné).

Biró József ny. máv bognár * 1885. Rugonfalva. 1911-ben lépett a Máv szolgálatába. 1921-ben vonulf nyugalomba. 3 évig bognár volt a földmíves iskolánál 1924-ben vegyeskereskedést nyitott. A Nyugdíjas vasutas kör tagja. - Felesége: Benyovszky Erzsébet, gyermekei: Erzsébet és József.

Bod Lajos ref. el. isk. tanító * 1893. Margitta. Oklevelét 1914-ben Debrecenben szerezte, 1918 óta tanít Karcagon. - A 3. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, hatszor megsebesült, seb. érem, K. cs. k. tulajd. A helyi lapok munkatársa, nyomtatás alatt van "Vásárfia" c. verses kötete, "Kis makrancos" címen operettet, "Napsugárka", "Zenés Mesejáték" és "Réges-régen" címen történelmi színjátékokat írt. Az Iparosifjak önképző körének díszelnöke, a ref. reálgimn. s a mezőgazd. szakiskola énektanára. - Felesége: Simon Irén, gyermekei: Andor, Irén, László, Ilona és Terézia.

Boga József cs. törzsőrm. * 1884. Csikszentmárton. 1908-ban lépett a csendőrség kötelékébe Hunyad megyében, 1928 óta szolgál a karcagi őrsnél. Háb. eml. é., 20 évi szolg., jub. és 60 éves jub. érem tulajd. - Felesége: Miklós Mária, gyermekei: József, Jolán és Magdolna.

Borsy Mihály bércséplő * 1874. Hajduhadház. Géplakatos mesterséget tanult, 1900-tól önálló volt, 1917-ben iparigazolványát visszaadta, 1925 óta saját gépével bércsépléssel foglalkozik. - A világháború alatt hadianyagszállító, majd a győri ágyugyárban munkás volt. - Városi képviselő, a Gépész egyes. ellenőre, a Mezőgazd. tkpt ig. tagja, a Bércséplők szöv. ü. v. elnöke. Nevéhez fűződik a városi vízvezeték és víztartály elkészítése. - Felesége: Gleichmann Eszter, fia: Sándor (géplakatos m.).

Cseppentő Gábor, vitéz, fűszer- és vegyeskereskedő özvegye Sellei Krisztina. Férje fűszerkereskedő volt, a 32. gy. e. kötelékében harcolt a világháború alatt, I. és 2 II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. volt, 1923-ban avatták vitézzé, 1932-ben, azóta vezeti az özvegy az üzletet; korlátolt italmérési és trafikengedélye is van. - Gyermekei: Gyula és Irén.

Csinády Gerő dr. ref. reálgimn. tanár * 1902. Nyárádszereda. Oklevelét 1927-ben Bpesten szerezte, 1927-től tanársegéd a bpesti egyetem növényrendszertani intézetben, 1929-től h. tanár, 1930 óta rendes tanár Karcagon. 1931 óta a Diák otthon vezetője. Szakirodalommal foglalkozik, cikkei szaklapokban jelennek meg. A Természettudományi társulat, a szegedi Alföldkutató társaság tagja.

Csontos malom. 1876-ban létesült, 1913-ban került Csontos Imre orsz. gyül. képviselő tulajdonába, aki 1929-ben modernné alakította át. Gőzgépe 70 HP, napi teljesítménye 2 vagon. Jelenlegi tulajdonos: Kabai Imre.

Csőreg Sándor városi pénzt. ellenőr * 1905. Karcag. Ősrégi karcagi nemesi család sarja. Gazd. akadémiát végzett 1930-ban Debrecenben. 1928-ban lépett a város szolgálatába mint díjnok, 1930 óta ptári ellenőr. A Move sport egy., a PLE tagja, a Vadász társ. pénztárosa. - Felesége: Hajdu Erzsébet.

Czirbusz János pékmester * 1902. Szentes. 1919-ben szabadult fel, önálló 1930-tól Berettyóújfalun, 1934 óta Karcagon. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Molnár Eszter, leánya: Piri.

Debreczeni Dezső, zágoni, m. kir. rendőrkapitány * 1884. Karcag. Ősrégi erdélyi nemesi család sarja. A kolozsvári egyetemet végezte, szolgált a karcagi kir. jbíróságnál s a szolnoki kir. tszéknél, 1919-ben a karcagi városi rendőrséghez került mint fogalmazó, átminősítették az áll. rendőrséghez, Egerben kapitány volt, 1931 óta a karcagi áll. rendőrség vezetője. - A 3. h. gy. e. kötelekében harcolt a szerb fronton, megsebesült. SL (a kardokkal), K. cs. k. stb. tulajd. -Felesége: papi Biró Irén, leánya: Éva.

Dobozi Sándor ny. máv üzemi altiszt * 1870. Kisújszállás. 1897-ben lépett a Máv szolgálatába, 1901-ben került Karcagra, 1923-ban vonult nyugalomba. A Nyugdíjas kör pénztárnoka. - Felesége: Borok Erzsébet, gyermekei: Sándor és Erzsébet.

Dobray János cipész m. özvegye, György Eszter. Férje 1893-tól volt önálló mester és cipőszaktanf. vezető, 1922-ben átvette a Hangya karcagi II. sz. fiókjának vezetését, 1931-ben, azóta özvegye vezeti az árudát. - Gyermekei: Eszter, Zsuzsanna, Katalin és István.

Elbel Tibor dr. kormányfőtanácsos, kir. közjegyző * 1876. Nagykároly. A bpesti egyetemet végezte, 1901-ben tett ügyvédi vizsgát. 1901-től közjző h. volt Debrecenben és Bpesten, 1911 óta kir. közjegyző. A m. kir. kormányfőtanácsosi címet 1931-ben kapta. Városi képviselő, várm. thb. tag, a NEP kerületi elnöke, a Move elnöke, a debreceni közjzői kamara s a Tiszai ármentesítő társ. vál. tagja, az Iparosok és a Kisgazdák dalárdájának tb. elnöke, a Széchenyi társaskör társelnöke. - Felesége: Somossy Anna, a Mansz és Honsz elnöke, jótékonysági és szociális téren nagy tevékenységet fejt ki. Gyermekei: Katalin és András.

Első Budapesti Gőzmalom R. T. tiszavidéki hengermalma. A Karcagi népbank r. t. alapította 1911-ben, 1915-ben vette meg az Első bpesti gőzmalom r. t. A várm. legnagyobb gőzmalma, teljesítő képessége napi 800 q., teljesen modern felszerelése és tárházi osztálya van. 50-60 embernek ad kenyeret. Igazgató: Zucker Izsó.

Ernst Béla özvegye Farkas Hermina földbirtokos. Férje 550 hold földön gazdálkodott, a Népbank igazgatója, városi képviselő, várm. thb. tag, s számos egyesület vezetőségi tagja volt, 1902-ben, azóta a gazdálkodást az özvegy vezeti. Gyermekei: Ödön (földbirtokos), Rózsa (Epstein Józsefné), Irén (dr. Scheiner Tiborné, Margit (dr. Liedermann Henrikné), László (a földbirtok vezetője) és Miklós (gyógyszerész).

Farkas Sándor, bögözi, dr. városi közig. tanácsnok * 1901. Karcag. Ősrégi székely nemesi család sarja. Oklevelét 1925-ben Bpesten szerezte. Egyet hallgató korában már a város szolgálatába lépett, 1927-ben választották meg tanácsnoknak. Iparhatósági biztos, városi képviselő, a strandfürdő vezetője, több egy. tagja. - Felesége: Szilágyi Jolán, leánya: Izabella.

Fazekas István vendéglős * 1884. Karcag. Pincér volt a karcagi Széchenyi társaskör, a Kultúrpalota vendéglőjében, a Bárány nagyvendéglőben, 1932 óta az Ipartestület vendéglőjét vezeti. - A világháború alatt harcolt a szerb, orosz, albán fronton, megsebesült, a II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Dobrai Erzsébet, fiai: László és István.

Fellner Lajos városi főmérnök * 1895. Bpest. Oklevelét Bpesten szerezte, 1928-ban lépett a város szolgálatába, 1929 óta főmérnök. Beosztása a városi vízművek és strandfürdő műszaki vezetése s a mozgószínház felügyelete. A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, angol fogságban is volt.

Főző Sándor id. földbirtokos * 1870. Karcag. Régi karcagi család sarja. 1890 óta gazdálkodik önállóan kezdetben 120 holdas, jelenleg 350 holdas birtokán. Várm. thb. tag, városi virilis képviselő, a ref. egyház presbitere, az iskolaszék és több helyi egyesület tagja. - Felesége: Sz. Sánta Zsuzsanna, gyermekei: Sándor (okl. gazda, ref. egyh. pénztáros), Lajos és Zsuzsanna. (Bolemann Dezsőné).

Frisch Vilmos vendéglős * 1866. Vámosujfalu. 1879-ben szabadult fel mint pincér, Bpest előkelő vendéglőiben dolgozott, 1896-ban alapította Sátoraljaújhelyen a Korona szállodát. 1908-ban jött Karcagra, a Kultúr-szállodát s a bereki Strandvendéglőt vezeti; 25 hold földön gazdálkodik, 1929 óta autóbusz vállalata is van. Az Uri kaszinó tagja, 18 évig volt városi képviselő. - Gyermekei: Márta (Gerő Endréné) és Sándor (vendéglős).

Gábor János m. kir. erdőőr * 1897. Marossárpatak. Erdészeti szakvizsgát tett Bpesten, 1929 óta az áll. erdészeti csemetekert vezetője. - Az 5. h. táb. ágyus e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Hengel Margit, 7 gyermeke van.

Gaál István ny. máv üzemi altiszt * 1866. Zsobok. 1892-ben lépett a Máv szolgálatiába, 1921-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Fülep Katalin, fiai: István, Ferenc és Márton.

Gaál László dr. reálgimn. igazgató * 1891. Karcag. Oklevelét 1913-ban Kolozsvárott szerezte. 1913-tól Nagykőrösön tanár volt, 1928 óta a karcagi ref. nagykun reálgimnázium igazgatója. - A világháború alatt a 68. gy. e. kötelékében szolgált.

Gaál Sándor ny. városi tűzoltó őrparancsnok * 1870. Karcag. 1897-ben lépett a város szolgálatába, 1926 óta tűzoltó őrparancsnok, 1928-ban vonult nyugalomba, számos éremmel és oklevéllel tüntették ki. A II. ker. független 48-as kör tagja. - Gyermekei: Sándor, András, Eszter, Erzsébet és Julianna.

Geréb József ny. cs. th. * 1880. Dunaszentbenedek. 1904-ben lépett a csendőrség kötelékébe Bpesten. 1923 óta van Karcagon, 1926-ban vonult nyugalomba. - Mozg. érem, I. oszt. legénységi szolgálati jelvény, kat. jub. kereszt tulajd. - Felesége: Debreczeni Zsófia, leányai: Ilona és Etel.

Geszti István városi pénztári tiszt * 1873. Békéscsaba. Jbíróságnál és p. ü. őrségnél szolgált, 1902-ben lépett a város kötelékébe, 1921 óta pénztári tiszt. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt, az orosz fronton, fogságba esett. - Városi képviselő. - Felesége: Major Zsuzsanna, fiai: Géza és Gyula.

Görög keleti magyar egyház. Bevándorolt görög kereskedők alapították, tiszta román stilusú templomuk 1794-ben épült, védőszentje Szt György, az istentisztelet nyelve görög. Gondnoka: Popovics Jenő, adminisztrátor lelkésze: Popovics Szilárd miskolci gör. kel. plebános.

Gróf György dr. ügyvéd * 1903. Jászkarajenő. Oklevelét 1929-ben Debrecenben szerezte, ügyvédi vizsgát 1933-ban tett Bpesten, azóta folytat ügyvédi gyakorlatot.

Gyökeres Sándor gazdálkodó * 1894. Karcag. Ősrégi kun család sarja. 1921 óta gazdálkodik önállóan 40 holdas birtokán. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton. - A Kisbirtokosok körének tagja. - Felesége: Csókai Erzsébet, fia: Sándor.

Győrfy Mihály mérlegkészítő és hitelesítő m. * 1903. Karcag. Régi iparoscsalád sarja. 1923-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten, 1932 óta önálló. Ipartestületi tag. - Felesége: Juhász Julianna, leányai: Ilonka és Erzsike.

Hajdú József földbirtokos * 1862. Turkeve. Régi kun család sarja. 1883 óta gazdálkodik önállóan, kezdetben 24, jelenleg 300 holdas birtokán. Volt várm. thb. tag és városi képviselő. - Gyermekei: Róza, József, Mária (Farkas Benedekné) és Erzsébet (Józsa Péterné).

Hein Béla sütő m. * 1904. Fegyvernek. Régi iparoscsalád sarja. 1923-ban szabadult fel, 1926-tól bátyjával társas viszonyban, 1930 óta önállóan vezeti üzemét. A Karcagi mezőgazd. tkpt r. t. igazgatója. Az Ipartest. vál. tagja, Iparosifjak körének elnöke.

Hein József sütő m. * 1893. Fegyvernek. Régi iparoscsalád sarja. 1905-ben szabadult fel, 1918 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt orosz fronton. Az Ipartest. tagja, az Olvasókör alelnöke. - Felesége: Ács Mária.

Hizly Károly dr. ügyvéd * 1882. Karcag. Ügyvédi vizsgát 1908-ban tett, azóta folytat ügyvédi gyakorlatot. 14 évig volt a Nagykun-karcagi takarékpénztár igazgatója.

Horváth (K.) Lajos fűszer- és vegyeskeresk., kocsmáros * 1890. Karcag. 8 évig fa- és szénkereskedő volt, fűszerüzletét 1929-ben nyitotta. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz és orosz fronton, fogságba esett. - A Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Szilvási Zsuzsanna, gyermekei: Ilona, Lajos és Róza.

Hrováth Ferenc fűszer- és vegyeskeresk. * 1901. Nagytétény. Keresk. érettségit tett 1919-ben Bpesten. 6 évig tisztviselő, 2 1/2 évig önálló csemegekeresk. volt Bpesten, majd a Singer varrógép karcagi fiókjának vezetője lett. 1932-ben nyitotta fűszerüzletét. - Felesége: Mácsik Jolán, fia: Ferenc.

Illyés István ny. rendőr főtörzsőrm. * 1883. Székelypálfalva. 1907-ben lépett az államrendőrség szolgálatába Székelyudvarhelyen, 1923-ban került Karcagra, 1925-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Molnár Lidia.

Jaskovszky József ref. el. isk. tanító * 1875. Nagykőrös. Oklevelét 1895-ben szerezte, tanított Kopácson és Kisújszálláson, 1896-ban került Karcagra. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és macedon fronton, bronz, SL (a kardokkal) és K. cs. k, tulajd. A Széchenyi társaskör, a PLE tagja. - Felesége: Búz Ilona, leánya Anna (okl. tanító).

Kabai Imre földbirtokos és malomtulajd. * 1898. Karcag. Ősrégi kun család sarja. 1920 óta gazdálkodik önállóan 52 holdas öröklött birtokán. A malmot 1931-ben vette át apósa, Csontos Imre orsz. gyül. képviselő halála után. Városi képviselő, a III. Polg. kör volt elnöke, több helyi egyes. tagja. - Felesége: Csontos Margit, gyermekei: Imre és Ibolya.

Kabai Mihály ny. városi végrehajtó * 1855. Karcag. 1897-ben került a város szolgálatába, addig gazdálkodott, 1930-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Gali Erzsébet, leányai: Erzsébet, Róza és Eszter.

Kabai Sándor ny. máv műszaki altiszt * 1873. Hajduszovát. 1905-ben lépett a Máv szolgálatába Bárándon, 1921-ben került Karcagra, 1925-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Szabó Terézia, fia: Lajos (műszerész).

Kádár Imre ny. városi főszámvevő * 1854. Hódmezővásárhely. Tanítói oklevelet 1881-ben Kiskunfélegyházán szerzett, u. ez évben a karcagi ref. el. isk. tanítója lett, 1893-ban választották meg városi számvevőnek, 1924-ben vonult nyugalomba. 1879-ben az Orosházi Közlöny, 1883-ban a Nagykunság c. hírlap és a Kun Gunár élclap szerkesztője volt. 3 verses kötete jelent meg "Lelki vigasz", "Liliomok völgye", és "Mártírok" címen. Az Ipariskola, a Hangya szöv. és a Népbank rt. felügy. biz. tagja. - Felesége: Simonovich Berta, gyermekei: Géza (ref. esperes), Imre (ref. lelkész), Elek (főjző), Ilona (Vana Gézáné), István (tanító) és Berta. 21 unokája, 3 dédunokája van.

Kalina Sándor ny. máv főraktárnok * 1881. Szerencs. 1899-ben lépett a Máv szolgálatába, 1930-ban vonult nyugalomba. A Máv nyugdíjas kör titkára. - Felesége: Kucka Mária, gyermekei: László, Károly, Margit és Sándor.

Kalmár Imre máv állomási előljáró * 1879. Biharfélegyháza. 1910-ben lépett a Máv szolgálatába Érdmihályfalván. Szolgált Konyáron, Ungtarnócon, Balmazújvároson, Halápon, Ürmösháton, Turgonyban, 1928 óta a karcagi állomás vezetője. - Felesége: Szász Róza, leányai: Etelka és Irénke.

Kántor Sándor agyagiparos m. * 1894. Karcag. Pécsett a Zsolnay gyárban szabadult fel 1910-ben. A Keresk. min. ösztöndíját elnyerve, Ungváron, Homonnán, Kassán, Debrecenben volt segéd, önálló 1920 óta, főleg magyar motivumú dísztárgyak gyártásával foglalkozik. A Bpesten rendezett kézművesipari kiállításon 1925-ben bronz-, 1928-ban ezüst-, 1932-ben aranyérmet kapott; az orosházai és kaposvári kiállításon is aranyéremben részesült. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt román és olasz fronton, megsebesült, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület és az Orsz. iparműv. társulat tagja.

Kapitány-Kiss János özvegye Mező Eszter, földbirtokos. Férje ősrégi karcagi család sarja volt, 120 holdas birtokon gazdálkodott, várm. thb. tag, városi képviselő, a ref. egyház presbitere, a Gazdasági egyesület ü. v. elnöke s számos egy. tagja volt, 1924-ben - Leánya: Eszter (Rimaszombathy Sándorné).

Karaszi Ferenc gazdálkodó * 1871. Karcag. 1897-ben kezdett önállóan gazdálkodni 5 holdon, jelenleg 48 hold földje van. A Gazdasági egyesület vál. tagja. - Felesége: Disznós Zsuzsánna, gyermekei: Ferenc, István és Eszter.

Karczag Sándor dr. ügyvéd * 1880. Karcag. Oklevelét 1904-ben Bpesten szerezte, ügyvédi vizsgát 1913-ban tett, azóta folytat ügyvédi gyakorlatot. - A 38. gy. e.-ben harcolt a szerb és olasz fronton, fogságba esett. K. cs. k. tulajd. A Magy. ált. tkpt karcagi fiókjának ügyésze. - Felesége: Kohn Etel.

Karcagi áll. erdészeti csemetekert a debreceni m. kir. erdőigazgatóság rendelkezése szerint az egész országot ellátja erdei facsemetével. Területe 11 kat. hold.

Karcagi Első Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. 1905-ben alakult Poócs Kálmán, a 48-as kör jzőjének kezdeményezésére. Első elnöke dr. szentesi Tóth Kálmán polgármester volt. 1642 üzletrésze van 3284 P értékben. Vezetőség: G. Szabó László elnök, Király Kálmán ü. v. igazgató, Bihari István pénztáros, Cs. Szabó Imre és Csombordi István igazgatók, Nagy László üzletvezető.

Karcagi Hírlap. Politikai lap. Felelős szerkesztő: Róna Imre, kiadótulajd.: Klein Mór, felelős kiadó: Róna Imre.

Karcagi Hitelszövetkezet, mint az OKH tagja. 1910-ben alakult 15 taggal, 81 üzletrésszel, 1095 tagja van 1399 üzletrésszel. Kihelyezése 300.000 P. Vezető: Oláh Kálmán főkönyvelő. Igazgatósági tagok: Háló Péter elnök, dr. Szabó Lajos, Tőkés Mihály, Ragály Sándor, Őrsi András, Bencsóczky Péter, Király Pál, vitéz K. Szabó Imre, Hajdu Imre, Kabai Imre és Kabai András.

Karcagi Iparos és Kereskedő Ifjúság Önképző Egylete alakult 1894-ben Szabó Imre ref. gimn. tanár elnökségével. Pár év mulva iparosok az elnökei és pedig jó ideig Fábián Zsigmond, majd Drapalik Vilmos. Aztán Hemző Lajos tanár kerül az elnöki székbe, majd őt díszelnökké választják, ekkor Prell József, azután Porok Lajos, végül 1932 óta Heim Béla az elnök. U. ez. évben választják díszelnökké Bod Lajos ref. tanítót.

Karcagi közs. polgári leányiskola felállításának eszméjét 1897-ben Horváth Ferenc ref. gimn. igazgató vetette fel, de társadalmi úton a szükséges tőkét megszerezni nem sikerült. 1898-ban a Nagykunsági jótékony nőegylet választmánya, özv. Madarász Imréné elnök kezdeményezésére a városi képviselőtestülethez fordult kérésével. 1901-ben meg is nyilt az iskola. Első igazgató Bányai Gratiana volt, aki 32 éven át vezette az iskolát. 1933 óta Szeöke Kálmánné Horváth Gizella az igazgató.

Karcagi Mezőgazdasági Tkpt R. T. 1892-ben alakult mint az 1880-ban létesült Kisbirtokosok orsz. földhitelintézetével kapcsolatos Nagykun-karcagi mezőgazd. előlegegylet utódja. Igazgatósági tagok: Hein Béla igazgató, Baranyai Balázs aligazgató, pénztáros K. Tóth Imre, Hein József, Borsy Mihály és Soltész Nagy Elek főkönyvelő.

Karcagi Napló. Felelős szerkesztő: Szentesi-Tóth Kálmán, kiadó: Kertész József.

Kárpáti Károly ref. leány el. isk. igazgató * 1882. Fogaras. Oklevelét 1901-ben Debrecenben szerezte, azonnal Karcagra került, 1925 óta igazgató, s 1926 óta az iparostanonc isk. igazgatója is. - A 39. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Az iskolánkívüli népműv. biz., a ref. iskolaszék tagja, ref. egyh. presbiter, a Magyar szülők karcagi fiókjának, a Heves-nagykunsági tanító-egy. járási körének elnöke, a Mentő egyesület alelnöke, a Heves-nagykunsági ref. tanítói egy., a Várm. általános tanító-egy., az Iparostanonc isk. tanítók orsz. egy. választmányi tagja. - Felesége: Boross Róza, leánya: Róza (okl. tanító).

Katona Antal szikvízgyártó * 1865. Kunhegyes. 1878-ban, mint vándorgyermek gyalog jött Karcagra, a ref. egyh. vette pártfogásába s a kereskedelmi pályára adta. Segéd volt Bpesten, majd Karcagon önálló; 1914 óta szikvízgyártással foglalkozik s szorgalmával szerzett 30 hold földjén gazdálkodik. Aranylakodalma alkalmából a ref. egyház kurátora lett. - Felesége: Brachna Mária, fia: Gyula (orvos).