[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

JÁSZBERÉNY
A/E
>>>

Adamek János ny. székes főv. alk. * 1878. Jászberény. 1906-ban lépett a főváros szolgálatába, 1921-ben vonult nyugalomba. Harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült. - Felesége: Szarvas Mária, gyermekei: Mária-Irén (Maron Lajosné), József-János (okl. tanító).

Áll. József nádor reálgimnázium alapját 1767-ben Dósa Pál Jász ker. kapitány vetette meg. Eleinte 3 osztályos, 1788-tól 5 oszt. 1806-tól 6 oszt. kir. kath. gimn. volt A szabadságharcot követő önkényuralom alatt ismét 4 oszt. lett s csak az alkotmányos korszak tette lehetővé, a felső 4 oszt. fokozatos megújítását. Állami kezelésbe 1896-ban került. Tanszemélyzete: 11 r. tanár, 1 r. hittanár, 1 test. nev. tanár, 2 óraadó h. tanár, 1 ének- és zenetanár, 1 egészségtan tanár és 3 hitoktató. Tanulók száma 339 r. és 24 magántanuló.

Almásy Antal dr. városi jegyző * Jászberény. Oklevelét 1913-ban Kolozsvárott szerezte, Temesmegyében volt szolgabíró, a románok kiutasították, 1922-ben lépett Jászberény város szolgálatába. 20 hold öröklött földje van. - Felesége: Glöckner Margit, fia: György.

Almásy Antal, özvegye Bogár Mária * Vencsellő. Férje 25 évig volt Jászberény főjegyzője. 1922-ben. A kommün s a román megszállás alatt sok szenvedésben volt része. Hazafias működéséért több polg. kitüntetést kapott. A Ker. nőegylet vál. tagja, a Ref. nőegylet elnöke. - Gyermekei: Mária (fgimn. ig. felesége), Katalin (bányafőorvos felesége), Antal (dr. tszéki titkár), Jolán (községi óvónő). Sógora dr. A. László, a képviselőház elnöke.

Andrássi Béláné ny. jb. irodatiszt özvegye * 1884. Stuppach. Férje a miskolci tszéknél s a Jászberényi jb.-nál működött. A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, szerb, olasz fronton, 1925-ben, a Közp. kath. kör pénztárosa, az Uri kaszinó tagja volt. Gyermekei: Béla, Antónia és József.

Andrási Lajos kádár m. * 1896. Újpest. 1912-ben szabadult fel, 1920 óta önálló. A 4. hidászzalj kötelékében harcolt az orosz, olasz, román fronton, megsebesült. Bronz vit., seb., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. 1 1/2 holdon gazdálkodik. - Felesége: Bús Amália, gyermekei: Magdolna és Lajos.

Asztalovszky János ny. igazgató tanító * 1865. Vichodna. Oklevelét Zniováralján szerezte. Tanított Perneken, Selmecbányán, újra Perneken 33 évig. Mint menekült 3 évig Nagybajcson működött, innen vonult nyugalomba. - Felesége: Schneidarek Hermin, fiai: vitéz Asztalossy Aladár h. alezr. és vitéz Asztalossy Lajos h. őrnagy.

Bakó Márton máv áll. felvigyázó (Boldogháza) * 1905. Ujszász. 1923-ban lépett a Máv szolgálatába Ujszászon, 1929-től Szobon, 1931 óta Jászberényben működik. A NEP, Kath. olv. kör, Ujszászi máv sport egy tagja. - Felesége: Bene Irén, fia: József.

Balla Pál cementárúgyáros, épület és tűzifa nagykeresk. * 1892. Jászberény. 1908-ban itt végezte a reálgimnáziumot. Atyjánál gazdálkodott, majd búzakereskedő volt. Üzemét, melyben az építőszakmába vágó mindennemű cikket tart, saját erejéből alapította. 70 hold föld és 8 hold szőlő birtokosa. Az OKH ig. tagja, a NEP alelnöke, minden helyi egy. tagja. - Felesége: Balla Mária, gyermekei: Mária, Ilona és Róza.

Baly Márk György szobrász özvegye, Csajbók Anna. Férje, aki török eredetű nemesi családból származott, 1886-ban alapította szobrászüzemét. A város és várm. közéletében hasznos tevékenységet fejtett ki mint közs. képv. test. és várm. thb. tag. 1919-ben. - Gyermekei: Ilona (özv. dr. Halassy Gézáné), Anna (Dukai Takách Kálmánné).

Bányay Mihály ny. cs. th. * 1881. Szentpéterszeg. 1905-ben lépett a csendőrség kötelékébe, az altiszti iskolát 1913-ban végezte, utolsó szolgálati helye Kiskunhalas volt, 1921-ben vonult nyugalomba. Harcolt az orosz és román fronton, kétszer sebesült. Bronz vit. érem, K. cs. k., háb. koronás érdem kereszt (vit. szalagon) tulajd. - Felesége: Sass Terézia, gyermekei: Etel-Olga, Tibor-Olivér és Mihály-Gyula.

Baranyi József nyomdatulajdonos * 1900. Jászberény. 1917-ben szabadult fel, segédi éveit Szarvason, Kecskeméten, Bpesten és Koppenhágában töltötte Nyomdáját 1927-ben alapította. Több helyi egy. tagja. - Felesége: Elze Ragnhil Andersen, fia: Ernő.

Baranyi Vendel ny. cs. th. * 1876. Jászberény. 1898-ban lépett a csendőrség kötelékébe, 1899-ben végezte az altiszti tanfolyamot, 1905-ben vonult nyugalomba. A NMV tagja. - Felesége: Varga Anna.

Baráth Endre földbirtokos * 1888. Jászberény. Középiskolát és 2 éves gazd. szakiskolát végzett. Több nagy uradalomban működött. 1914-ben bevonult a 10. tüz. e.-hez, harcolt az orosz és olasz fronton. II. o. ez., bronz vit. érem, kor. vaskereszt, K. cs. k. tulajd. 1921 óta gazdálkodik 225 holdas birtokán, okszerű fajállattenyésztést folytat. A Faluszöv. kiállításán ezüst érmet s oklevelet nyert. Az V. ker. olv. kör, a Gazdák vadásztárs., a Független kisgazdapárt helyi és vm. elnöke és az orsz. központi vál. tagja, a Közp. rk. kör, az Uri kaszinó, a Redemptus közbirt. ig. tanács, a Gazd. tkpt igazg., a vm. thb. s a v. képv. test. tagja. - Felesége: ; Biró Rozália, gyermekei: Dezső, Sándor, Rozália, Klára, József és András.

Baráth János ny. vár. pénztáros özvegye, Hegedűs Terézia. Férje * 1865. Jászberény. Szajolban volt közs. pénztárnok, majd Jászberényben kat. nyilvántartó s 38 évig vár. pénztárnok. Várm. thb. és városi képv. test. tag, s a Hitelint. igazg. tagja volt. Gyermekei: Olga (Lipták Gézáné), Erzsébet, Ilonka (tanító), János (h. szdos) és Béla (erdőmérnök).

Bartal Béla József, újszászi, szakállosi, földbirtokos * 1895. Jászberény. A gazd. akadémiát 1921-ben Magyaróvárott végezte. 270 hold családi birtokon és 170 hold bérleten, főleg takarmánytermeléssel, juh és fejőstehén tenyésztéssel foglalkozik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton. K. cs. k. tulajd. Tejszöv. ig. tagja, Juhtartó gazdák, Hangya szöv., Jászsági gazd. tkpt, közs. képv. test. tagja, közbirtokossági tanácsos, az Uri kaszinó háznagya.

Basska Károly vár. kataszt. nyilvántartó * 1877. Jászberény. Középiskolái elvégzése után a város szolgálatába lépett, 1926 óta kataszt. nyilvántartó. 1914-ben bevonult a tábori csendőrséghez, harcolt az orosz és román fronton. A Kaszinó és Kath. kör tagja. - Gyermekei: Teréz, Olga és Klára.

Bathó Ferenc, mándoki és szentgyörgyi, őrnagy * 1885. Jászberény. Jászsági nemesi családból származik, A Ludovika akadémiát 1909-ben végezte. Első állomáshelye Nagyszeben volt, onnan Budapestre, majd Csengerre és Tiszabecsre került. Mint főhdgy küzdött az orosz fronton, 1915-ben fogságba esett, Krasznojarszkba került. 1920-ban megszökött, a lengyelek mint gyanust letartóztatták, de végül kiadták. A nemz. hads. szolgálatába lépett, 1920-tól százados, 1928 óta őrnagy és Szentlőrincen a Testnev. kirendeltség vezetője. SL, K. cs. k., háb. eml. érem és 20 éves szolg. érem tulajd.

Bathó József rk. vezető lelkész * 1898. Jászberény. 1925-ben szentelték pappá Kalocsán, káplán volt Szentesen, Vecséstelepen, Ujpesten, 1928 óta a Jászberényhez tartozó Portelek-pusztai hitközs. vezető lelkésze. - A 29. h. gy. e. kötelékében szolgált orosz, román, olasz fronton. I. és II. o. ez., két bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Kath. kör díszelnöke. Kath. népszöv. elnöke, több vallásos egy. lelki vezetője.

Bathó Károly dr. ügyvéd * 1883. Jászberény. Oklevelét 1908-ban szerezte Bpesten. Az orosz fronton harcolt. A. kommün alatt túszként elfogták. K. cs. k. tulajd. A Jászsági hitelint. és Gazdák bankja ügyésze, várm. tb. t. főügyész, több egy. elnöke, ill. ügyésze. 90 hold föld birtokosa. - Felesége: Bessenyi Irén, gyermekei: Károly és Irén.

"Bathó-kert", strandfürdő, weekendtelep és korcsolyapálya. Bathó Ignác ügyvéd 7 holdnyi mocsaras ingoványból 1870-ben gyümölcsöst, mulató- és fürdőkertet létesített, ebből fejlesztette a jelenlegi tulajdonos, Bathó Pál a mai "Bathó-kert" strandfürdőt. A fürdő 70 kabinnal 250 látogatóra van berendezve, vize 18-24 fokos, 1.5-2.5 m. mély. A telepet nyirfaszegély veszi körül.

Bathó Pál fürdőtulajdonos * 1887. Jászberény. A jászberényi gimnáziumot végezte, a keresk. pályára lépett, utóbb az atyja által alapított fürdőt vette át s azt mint strand fürdőt "Bathó-kert" név alatt vezeti. - A világháborúban bevonult a 13. husz. e.-hez, harcolt a szerb és orosz fronton. A város társ. életében tevékeny részt vesz.

Becsey Kálmán, kántorjánosi, váll. ig. * 1889. Jászberény. Fajtiszta rózsák tenyésztésével foglalkozik, 400-450 fajtát termel, évenként 5-6.000 példányban. Rózsafaiskolája közismert. A világháborút végigküzdötte.

Beleznay Zoltán m. kir. államrendőrségi igazgató * 1880. Jászjákóhalma. Gimnáziumi érettségit tett, szolgálatát 1901-ben Jászberény városánál kezdte. 1920-ban lépett az államrendőrség szolgálatába. Önkéntes tűzoltóparancsnok, járási tűzrendészeti felügyelő, a TESz választmányi, a PLE és az Uri kaszinó rendes tagja.

Benke László festőművész * 1903. Jászberény. Érettségit u. itt a főgimnáziumban tett, majd a bpesti iparműv. főisk. hallgatója volt. Tanulmányutat tett Velencében, Rómában, Firenzében, Páduában és Bécsben s 1929-ben tért haza Jászberénybe. Főbb művei: szentlőrinckátai és jászberényszentkúti főoltárkép, csegöldi, galgahévizi és jászberényszentkuti templom freskó és dekorációs munkálatai. Iparműv. orsz. és több helyi egy. tagja.

Bercsényi Bertalan István városi kórházi gondnok * 1891. Jászberény. 1910-ben Bpesten felső építő-ipariskolát végzett, 3 évig gyakornokoskodott, 1921 óta kórházi gondnok. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, fogságba esett, mint tart. hdgy szerelt le, az összes legénységi kitüntetés (arany nélkül), seb. érem, mozg. emlékkereszt, hadi érem, német becsület érdemérem, K. cs. k. tulajd. A PLE ü. v. elnöke, az Önk. tűzoltó és mentő egyesület parancsnoka, a Frontharcos szöv. vezető tisztje. - Gyermekei: Béla és Blanka.

Berger Vilmos fűszer-, gyarmatárú- és festék keresk. * 1863. Révfalu. Tíz évi segédeskedés után 1889-ben alapította jelenlegi üzletét, mely 8 alkalmazottat foglalkoztat. Az Izr. szentegy. elnöke, az Uri kaszinó és a TESz tagja. - Felesége: Schwarz Sarolta, gyermekei: Matild, Ilona, Endre, Margit, Erzsébet és Rózsi.

Besenyi Boldizsár Hangya ü. v. * 1902. Jászberény. Segédéveit helyi legjobb cégeknél töltötte, 1927 óta vezeti a Hangya üzletét. A Kath. kör, a Keresk., és Lehel egy. tagja.

Birgés Balázs földmunkás * 1882. Jászberény. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz fronton, kétszer megsebesült. II. o. ez. vit. érem, K. cs. k., seb. érem 2 sávval tulajd. Földmíves olvasókör tagja. - Felesége: Farkas Terézia, gyermekei: István, Sándor és Amália.

Bóna István ny. rendőrfőtörzsőrm 1878. Jászberény. Szolgálatát 1905-ben kezdte, 1923-ban vonult nyugalomba. Harcolt az orosz, szerb és olasz fronton. - Felesége: Baráth Rozália, fiai: Imre, Mihály, András és János.

Borbély Pál, gergelyfi, ny. csendőr th. * 1889. Kibéd. 1910-ben bevonult a 62 gy. e.-hez, 1913-ban átlépett a csendőrséghez. 1914-ben Körösmezőn elfogott egy ruthén családot, mert 12 honvédet öltek meg, 1917-ben árulás miatt agyonlőtte a somlyószécsi román papot. A 22. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, 1917-ben lett II. oszt. őrm. 1919-ben mint th. került Jászberénybe, 1924-ben vonult nyugalomba. A vas kor. érd. ker., a seb. és hadi érdem érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Szabó Erzsébet, gyermekei: Irén, István és Katalin.

Braun Ignác bádogos m. és vegyeskeresk. * 1868. Tiszafüred. 1884-ben szabadult fel. 1903 óta önálló. A Falu szöv. kiállításán arany érmet nyert. Vegyeskereskedését 1911-ben nyitotta, felesége vezeti. Keresk. egyes., Ipartest. tagja. - Felesége: Fischer Gizella, gyermekei: András és Margit.

Buck Zsigmond ügyvéd özvegye * Jászberény. Férje ügyvéd s az Izr. hitközség elnöke volt, 1893-ban, azóta önállóan vezeti 37 holdas birtokát. Városi thb. virilis tag, az Izr. nőegylet elnöknője. Gyermekei: Aranka, Róza és Lujza.

Bundi Lajos vendéglős * 1861. Nagykáta. Atyjánál tanult, birtokán is együtt gazdálkodtak. 1896 óta önálló. - Felesége: Rudas Borbála, fiai: László és György.

Csapó István főmolnár * 1867. Vezseny. 11 évig molnár és főmolnár volt Jászárokszálláson, 1901 óta a jászberényi Fecske-malom főmolnárja. - Felesége: Pihori Viktória, leánya: Mária (Vadkerti Jánosné).

Csermák István főmozdonyvezető * 1883. Hatvan. 5 évig lakatossegéd volt Bpesten. A Máv szolgálatába 1907-ben lépett, 1923-ban lett főmozdonyvez. 1932-ben vonult nyugalomba, kitüntető elismeréssel. U. ezt kapta szolgálata közben egy vasúti szerencsétlenség elhárításáért. A világháborúban a hadvezetőségnél teljesített szolgálatot. A Nyugd. egyes alelnöke, a Vasutas egyl. tagja. - Felesége: Teke Rozália, gyermekei: István (h. kántortanító) és Erzsébet.

Csery Lajos fűszer- és vegyeskeresk * 1909. Jászberény. 1926-ban szabadult fel, segéd volt Jászberényben és Bpesten, üzletét 1928-ban nyitotta meg. Résztvett a világháborúban s mint 50%-os rokkant szerelt le. A Keresk. egy. tagja. - Felesége: Szűcs Anna.

Csiky Gusztáv dr. ügyvéd * 1894. Penyige. Oklevelét 1925-ben a bpesti egyetemen szerezte, azóta folytat ügyvédi gyakorlatot. 1925-ben vonult be, harcolt az orosz fronton, 1916-ban fogságba esett, 1920-ban tért haza s mint hdj. őrm. szerelt le. A Lehel tornakör elnöke, a Kaszinó pénztárnoka, az Ipartest., a Közbirtokosság és a Bábaegyesület ügyésze. - Felesége: Pénzes Ilona, fia: Ottó.

Csikó Sándor dr. városi adóügyi jegyző * 1883. Jászberény. Oklevelét 1913-ban Kolozsvárott szerezte, 5 évig ügyvédjelölt volt, 1918-tól közs. bíró, kihágási büntetőbíró és közgyám, 1926 óta adóügyi jegyző. - A világháború alatt a 26. vadászezredben szolgált. - Az I. ker. kath. olvasókör elnöke, az Uri és Polgári kaszinó, a Keresk. egyesület, a Közp. rk. kör tagja. - Felesége: Novák Rozália, fia: Sándor.

Csollák József szikvízgyáros * 1878. Jászberény. 35 évig zenész volt helyben, Bpesten, fürdő- és nyaralóhelyeken. 1926-ban alapította üzemét. 2 hold szőlője van. Felesége: Rácz Jozefin, gyermekei: Erzsébet, Imre (tanító) és Margit.

Csomor Sándor ny. közs. főjegyző özvegye Povársay Jolán. Férje * 1779. Jászberény. Kórházi ellenőr volt Jászberényben, Kerecsenden sjző, 1907-től Tápióságon, 1912-től Szentlőrinckátán főjegyző. A kommün alatt Jászberénybe menekült, itt a. ü. jző volt, innen a sztlőrinckátaiak 1920-ban küldöttségileg hívták vissza, 1929-ben vonult nyugalomba, 1934-ben.

Csordás István János ny. máv mozdonyfelvigyázó * 1879. Jászberény. Géplakatossegéd volt Aradon, Bpesten és Bécsben, u. itt tett 1902-ben mozdonyvezetői vizsgát. A Máv szolgálatába 1904-ben lépett, szolgált Aradon, Nagyszebenben, Bpesten. A felsőrákosi p. u. fűtőházában mozdonyfelvigyázó volt 1922-ig, ekkor vonult nyugalomba számos elismeréssel. - Az orosz, szerb és olasz fronton harcolt. A Jászberény és vidéke nyugd. egyes. elnöke, Ipartest tag és h. jző, az iparos és mestervizsg. biz. elnöke, a tanoncisk. felügy. biz. tagja volt. - Felesége: Hanuszek Ilona.

Csordás Kálmán cipész m. * 1881. Jászberény. 1897-ben szabadult fel, Jászberényben volt segéd, 1906 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz fronton. K. cs. k., vas érdemkereszt a vit. érem szalagján, háb. eml. érem tulajd. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Major Julianna, gyermekei: Sándor (cipész), András (kőműves), Teréz és István.

Cziriák Gyula dr. városi főjző özvegye Meixner Stefánia. Férje * 1876. Kunhegyes. Oklevelét 1900-ban Kolozsváron szerezte, 1902-től Vingán közs. közig. gyak., 1903-tól tb. szolgabíró Versecen, 1909-től szolgabíró Vingán, 1917-től h. főszolgabíró Ujaradon, 1918-tól közp. előadó, 1920 óta városi főjző Jászberényben. - Harcolt a szerb, albán, orosz és román fronton, mint beteg szerelt le 1916-ban. 1928-ban Gyermekei: Irén (polg. isk. tanár) és Gyula.

Demeter István nyomdatulajdonos és könyvkötő m. * 1894. Jászberény. 1910-ben szabadult fel, 1921 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz harctéren, megsebesült. - Iparoskör, Ref. kör tagja. - Felesége: Terenye Erzsébet, fiai: István és Béla.

Detki István gazdálkodó özvegye, Vas Rozália. Férje * 1871 Jászberény. 32 holdas birtokán gazdálkodott. 1927-ben. Azóta az özvegy vezeti a gazdaságot. Gyermekei: Erzsébet és Rozália (Kispál Lászlóné).

Domby Béla ref. lelkész * 1879. Bpest. A bpesti ref. teol. akadémiát 1904-ben végezte, torna- és vívómesteri oklevelet 1902-ben szerzett. Működését Gyönkön kezdte, 1909-ben Gyomára került, Jászberényben 1917 óta szolgál. Egyházmegyei tanácsbíró. Nagy irodalmi működést fejt ki, a nagykőrösi s a bpesti Gyóni Géza irod. társ. tagja. - Felesége: Molnár Margit (okl. polg. isk. tanár), gyermekei: Béla (malomellenőr), Ernő (jogszigorló, Magyarorsz. többszörös ifj. súlydobó bajnoka) és Margit.

Dósa Pál, makkfalvi, földbirtokos * 1897. Jászapáti. Régi nemesi család sarja. Középiskoláit Iglón végezte. 1928 óta gazdálkodik önállóan 170 holdas birtokán. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A városi képv. test. választott tagja, számos helyi egyesület tagja. - Felesége: Sárközy Margit.

Duray Sándor divatáru keresk. * 1895. Jászberény. Keresk. érettségit tett 1907-ben Bpesten, apja üzletében szolgált s azt 1914-ben átvette. - 1915-ben bevonult a 29. h. gy. e.-hez, harcolt az orosz fronton, fogságba esett, 1918-ban hazaszökött s a nemz hads.-ben szolgált mint önk. tizedes. A Kereskedők egy. és a Lehel sport egy. pénztárosa. - Felesége: Hay Ilona, leánya: Mária.

Egresi István ny. h. nyilvántartó főmester * 1873. Jászberény. Bevonult 1894-ben, 1913-ban már nyilvántartó főmester lett, 1927-ben vonult nyugalomba. Jub. eml. érem és kereszt, szolg. érdemkereszt, kor. ezüst érdemkereszt, több dicsérő oklevél tulajd. - Felesége: Páli Klára, leánya: Klára.

Eigen József ny. m. kir. h. husz. százados * 1889. Jászberény. A Ludovika akadémiát végezte, hdgy a 4. h. husz. e.-ben volt. A 8. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton. 1914-től főhdgy, 1917-től százados. Leszerelés után a nemz. hdsg-ben szolgált. 1923-ban vonult nyugalomba, azóta a "Konyhakerti és virágmagtermelő" üzemét vezeti Jászfelsőszentgyörgyön. III. oszt. kat. é. k., 2. SL tulajd. Kétszer sebesült.

Eördögh Oszkár, lászlófalvi, dr. e. ü. tan., ny. kórh. ig. főorvos * 1857. Jászberény. Egyet. tanulmányait Bécsben végezte, Bpesten, Kálkápolnán magánorvos volt, majd 37 éven át a jászberényi közkórh. ig. főorvosa. A háború alatt a Vöröskereszt kórházban működött. A Vöröskereszt II. o. díszjelvény tulajd. A Ref. egyház főgondnoka, az Uri kaszinó, v. képv test., várm thb. tagja. - Felesége: Zwykopal Ilona, leánya: Ilona (hegedűművész).