[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Szolnok ] [ Tartalomjegyzék ]

 

 

 

SZOLNOK
[B]

Bagi Mátyás kőfaragó m. * 1896. Szolnok. 1912-ben szabadult fel. 1924 óta önálló. Harcolt az orosz és szerb fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Moldoványi Gizella.

Bagossy Károly dr. ügyvéd, várm. tiszti főügyész * 1886. Szolnok. Oklevelét 1912-ben szerezte. Bizt. tisztv. volt 5 évig, Kecskeméten bírósági joggyakornok, Jászapátiban jbírósági jző volt. 1915-től várm. árvaszéki ülnök, 1924 óta várm. tiszti főügyész. - Az 5. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba került. - A Várm. kaszinó igazgatója, az Evezősegylet ügyésze, számos egyes. vezetőségi tagja. - Felesége: Alexander Mária, leánya: Mária.

Bajlós József cégvezető * 1900. Nagykőrös. Bécsben tett érettségit, szakmájában segéd volt Bécsben, Szolnokon és Bpesten. Az 1909-ben létesült Schwimmer hölgyfodrász-szalon cégvezetője. A SzAK vál. tagja, okl. táncmester, a Magyar artista egyesület tagja. - Felesége: Schwimmer Margit (képesített hölgyfodrász és kozmetikus), leánya: Judit.

Bajor József, vitéz, v. mérnök * 1894. Pomáz. Oklevelét 1920-ban Bpesten a József műegyetemen szerezte. Pomázon volt magánmérnök, 1924-től Pest m. kőbányáinál működött, 1932 óta v. mérnök Szolnokon. - A 103. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, mint fhdgy szerelt le. III. o. k. érdemkereszt, 2 ezüst, bronz SL, II. o. ez. vit., seb. érem, magyar és német háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Tiszovszky Gizella, gyermekei: János és Margit.

Bakay Gyula vezérigazgató * 1888. Jászberény. Iskolái elvégzése után fakereskedéssel foglalkozott, 1913-ban Kenderesen fatelepet létesített, 1920-ban megvette a Szolnoki egyesült gőzfürésztelepet, azt Bakay Gyula rt. címen vezette haláláig. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz és román fronton, több kitünt. tulajd. volt. A Keresk. társ. társelnöke, a NEP titkára, a Duna-Tisza fakeresk. körzet alelnöke volt. - Özvegye: Ágoston Julia, gyermekei: Julia (Bán Imréné) és Gyula.

Bakay Gyula Fatelep R. T. Alapítója Bakay Gyula. Árusít épület-, asztalos-, kemény- és bognárfaanyagot, építési anyagokat és saját gépével apritott tüzifát. Cementárukat, márvány- és mozaiklapokat és műkő munkákat gyárt. Igazg. tagok: Kovács János és ifj. Bakay Gyula. 5 tisztviselőt s 40 munkást foglalkoztat.

Bakos István ny. városi fogyasztási adóellenőr * 1854. Szolnok. Kalaposipart tanult, önálló mester is volt. 1900-ban lépett a város szolgálatába, 1932-ben vonult nyugalomba. - Gyermekei: Ilona (Szommer Lászlóné), Mariska (özv. Medgyesi Ferencné) és Erzsébet (Pásztor Istvánné).

Balaton János m. kir. postafőfelügyelő * 1884. Újvidék. Régi nemesi család sarja. 1902-ben lépett a posta szolgálatába. Palánkán, Bpesten, 1906-tól Kassán szolgált, 1919-től a budapesti postajármű telep osztályvezetője, 1926 óta van Szolnokon, 1934 óta az 1. sz. hivatal ideigl. vezetője. 1931-ben főfelügyelői címet kapott, 1932-ben nevezték ki valóságos főfelügyelővé. Az Orsz. postatiszti, a Szolnoki máv tiszti kaszinó és több helyi egy. tagja. - Felesége: Gulovich Irén, gyermekei: Katalin és László.

Balázs Dezső fűszer- és vegyeskereskedő * 1905. Szolnok. Ipari pályán dolgozott, majd a fűszerszakmát is kitanulta; 1933 óta önálló. A SzAK tagja. - Felesége: Pintér Rozália.

Balogh Ferenc temetőőr * 1884. Törökszentmiklós. Gazdálkodással foglalkozott, 1914-ben került Szolnokra. - Felesége: Laukus Lidia, gyermekei: Ilma (Erdei Gyuláné), Ferenc (sírásó), Mária (Ocskó Dezsőné), Mihály, Margit, Péter, László, Erzsébet, Katalin, Etel, Gizella és Miklós.

Baly Árpád fűszerkeresk. * 1877. Szolnok. 1893-tól a városi levéltárnál és adóhiv.-nál, 1896-tól a rendőrségnél, 1920-tól 1925-ig a vagongyárban volt tisztviselő. 1930-ban alapította üzletét. A Tűzoltó test. őrparancsnoka volt. - Felesége: Györe Ilona, leányai: Aranka és Mariska.

Bárány Gyula aranyműves, órás m. * 1893. Mindszent. Segéd volt az ország nagyobb városaiban, 1917-ben lett önálló Mindszenten, 1926-ban került Szolnokra. Több társadalmi és sport egy. vez. tagja volt. - Felesége: Kiss-Szántay Ilona.

Baranyai Géza sütő m. * 1879. Kevermes. Szegeden szabadult fel, segéd volt Bukarestben, Belgrádban, Bécsben és Bpesten, 1924 óta önálló. 1928-ban felesége nevén fűszerüzletet nyitott. - A 1. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, megsebesült. A Magy. sütőipari közp. tagja. - Felesége: Balogh Viktória, nevelt fia: István.

Baranyó Kálmán férfiszabó m. * 1894. Szolnok. Atyjánál tanult, segéd volt Szolnokon, Törökszentmiklóson, Bpesten, 1920 óta önálló; főleg piacra és vásárokra dolgozik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, súlyosan megsebesült, bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Tasy Terézia, gyermekei: Aranka, Teréz és Kálmán.

Baráth Géza sütő m. * 1881. Kecskemét. Segéd volt Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Abonyban, Nagykátán. Bácstopolyán és Szabadkán. 1919-től önálló Bácstopolyán, 1921-ben Szolnokon nyitott üzletet. 8 alkalmazottja van. - A 38. gy. e. kötelékében harcolt az olasz és román fronton. Ipartest. tanoncvizsg. biz. tag. - Felesége: Kertész Anna.

Barcsik Tamás ny. máv mozdonyfütő * 1869. Szolnok. 1888-ban lépett a Máv kötelékébe Szolnokon mint raktári alkalmazott, majd árúkézbesítő, 1894-től mozdonyfütő, 1914-ben ideiglenesen nyugdíjazták, 1915-től újra szolgált, 1919-ben vonult véglegesen nyugalomba. A Máv altiszti kör s a Szt László vasutas temetkezési egy. alapító alelnöke. - Felesége: Rákos Mária, gyermekei: Mária (Benyei Jánosné), Ilona (Mészáros Pálné}, Etelka (Deme Istvánné) és Tamás.

Bárkány Antal gazdálkodó * 1905. Szolnok. 1932-ig vezette atyja gazdaságát, jelenleg apósa, Tompa János 45 holdas birtokán gazdálkodik. A Vasutas altiszti kör tagja. - Felesége: Tompa Mária, leányai: Mária és Erzsébet.

Bárkány István gazdálkodó * 1884. Szolnok. 1916 óta gazdálkodik önállóan 26 holdas birtokán és feles szántón. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. - Felesége: Guba Mária, leánya: Mária.

Barna Rudolf cipész m. * 1908. Jánoshida. Szolnokon szabadult fel, itt volt segéd, 1931 óta önálló. 1925-ben mint tanonc, 1927-ben mint segéd ezüst oklevelet kapott. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Bata Mária, leánya: Mária.

Bársony József ny. várm. hajdú * 1872. Törökszentmiklós. 1897-ben lépett a vármegye szolgálatába, 1925-ben vonult nyugalomba. A Rokkant egylet választmányi, a Credo r. tagja. - Felesége: Őzz Borbála, gyermekei: Anna, József (vendéglős), Mária (Jákó Istvánné), Ilona és Balázs, Mihály fia 1919-ben a forradalom alatt mártir halált halt.

Bársony Józsefné, nemes Szánthó Sarolta vendéglős * Kiskunhalas. 1919 óta vendéglős, 1932-ben nyitotta a "Lehel vendéglőt", 4 étterme, több külön terme, kerthelyisége van. Férje kereskedő volt, közösen alapították az üzletet. Fia (első férjétől): Árvay Ernő.

Bartha Gyula úri szabó m. * 1893. Szolnok. Segéd és szabász volt Bpesten és Szolnokon, 1927 óta önálló. A tanonc- és mestervizsgáló bizotts. alelnöke. -Felesége: Balázs Margit, fiai: Gyula és László.

Bathó Lajos dr. várm. aljegyző * 1891. Jászberény. Tanulmányait Budapesten végezte, jogi doktorátust 1914-ben nyert. Mozgósításkor bevonult a 29. h. gy. e.-hez, megsebesült, segédszolgálatos lett és a honv. minisztériumban teljesített szolgálatot. 1918-ban közigazgatási gyak. lett Jász-Nagykun-Szolnok vm.-ben. Fokozatos előléptetés után ma várm. aljegyző. - Felesége: Horváth Anna.

Bathó Sebestyén férfiszabó m. * 1886. Jászalsószentgyörgy. Régi jász család sarja. Segéd volt Bpesten, Kolozsváron, Segesvárott, Turn-Szeverinben, 1912 óta önálló. 1928-ban a szolnoki kiállításon nagy ezüstérmet és oklevelet kapott. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, 2-szer sebesült. A Kath. kör tagja, a Kath. legényegylet alapító tagja: - Felesége: Tóth Mária, fia: József.

Bauer Dezső főintéző * 1886. Sopron. A műegyetem vegyészmérnöki szakát végezte 1908-ban. 1909-től a mezőhegyesi cukorgyárnál üzemi vegyész, 1912-től a selypi cukorgyárnál fővegyész; 1920-ban került a szolnoki cukorgyárhoz, 1934 óta műszaki főintéző. - A 48. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - A Cukorgyári sportegylet elnöke, a Cukorgyári alkalmazottak nyugdíjpénztárának bizottsági tagja - Felesége: Klein Franciska, gyermekei: János-Henrik és Dorottya.

Bayer Vilmos virágkertész * 1877. Budapest. A géplakatosipart tanulta, 33 évig volt a Nemzeti Szálloda gépésze, 1932 óta virágkertész. - 1900-ban résztvett a kínai boxerlázadás leverésében. - A világháború alatt a haditengerészet kötelékében harcolt; jubileumi, koronás és szolg. vaskereszt, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Csernitz Anna, fiai: Vilmos, Ernő, László és Lajos.

Bede Ferenc mészáros- és hentes m. * 1902. Szolnok. Piliscsabán s Szolnokon volt segéd. 1932 óta önálló. Az Ipartest., a SzAK tagja.

Bede József kőmívesmester * 1888. Szolnok. Segéd volt Szolnokon, Tordán, Bpesten, Nyiregyházán, 1925 óta önálló. 1926-ban saját házában kocsmát, 1931-ben felesége nevén fűszerüzletet nyitott. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, 3-szor megsebesült, mint 75%-os rokkant szakaszvezető szerelt le. - Felesége: Guba Rozália, gyermekei: Róza, Sarolta és Irma.

Belső Károly mészáros- és hentes m. * 1881. Karkakutas. A csendőrséghez került 1906-ban, önként távozott mint th. 1918-ban. 1921-ben nyitotta üzletét. A táb. csendőrség kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. Szolg. érem és 2 szolg. érdemkereszt tulajd. - Felesége: Kiss Mária, leánya: Ilona.

Bende László ifj. magántisztviselő * 1894. Szolnok. A vármegyénél, a városnál, majd különböző egyesületekben működött, 1931 óta dr. Gergelyffy Géza ügyvédi irodájában dolgozik. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt az olasz fronton, megsebesült; a II. o. ez. vit. érem tulajd. Az OTI közgyűlési tagja. - Felesége: Kövesdy Ilona, leánya: Éva.

Bene Lajos kir. s. tanfelügyelő * 1876. Bikfalva. Oklevelét 1899-ben szerezte, 4 évig volt tanító, majd tanf. tollnok, iskolalátogató, 1920-tól s. tanfelügyelő, a Falu szöv kult. osztályvezetője; 1927-ben került Szolnokra.- A 21. h. gy. e. kötelékében vett részt a világháborúban. - Nagy irodalmi és társadalmi tevékenységet fejtett ki, 3 évig szerkesztette a Kalotaszegi Lapokat, 26 önálló műve jelent meg nyomtatásban. A városi iskolánkívüli népműv. biz. elnöke. - Felesége: Kaba Katalin, gyermekei: Jolán (Bruckner Antalné), Sári (tanító).

Benkó Iván dr. várm. árvaszéki elnök * 1892. Szolnok. Oklevelét 1915-ben a budapesti egyetemen szerezte. 1915-től tb. várm. aljegyző, majd árvaszéki ülnök és h. elnök, 1929 óta árvaszéki elnök.

Bényei Emil főkönyvelő * 1905. Szolnok. Keresk. érettségit tett Szolnokon. Tisztviselő volt a Nerfeld banknál, a Termelők orsz. szöv. és a Magyar mezőgazdák szöv.-nél, 1931 óta a dr. Popper és Bihari "Futura" főbizományos cég főkönyvelője. - Felesége: Thémes Aranka, fia: Emil.

Bényei János mészáros és hentes m. * 1879. Kisujszállás. A debreceni felsőkeresk. iskolát végezte, a hentesipart Athénben, Prágában, Linzben, Bécsben, Bukarestben, Triestben, Zágrábban tanulta, 1903-ban alapította fővárosi nivójú üzletét. - A 29. és 16. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton. Az Újvárosi olvasókör megalapítója, ismételten megválasztott elnöke, az Iparoskör alapító elnöke, több egy. vez. tagja. - Felesége: Barcsik Mária, gyermekei: Emil (főkönyvelő), Gyula (hentes Prágában), Lajos (hentes, Csehszlovákia és Jugoszlávia ökölvívó bajnoka) és Mária. 1933-ban elhúnyt Béla fia többszörös hazai és külföldi kerékpáros bajnok és a Máv örökös bajnoka volt.

Bérczy Ernő, balassagyarmati, dr. ügyvéd özvegye lászlófalvi Eördögh Lujza áll. el. isk. tanító * Szolnok. Oklevelét Bpesten a Ranolder intézetben szerezte, 1919 óta tanít Szolnokon. Férje * 1885. Szeghalom. A debreceni egyetemet végezte, Szolnokon volt ügyvéd. - A világháború alatt a 68. és a 29. h. gy. e. kötelékében teljesített szolgálatot. 1918-ban.

Berényi Ferenc vendéglős * 1903. Jászkarajenő. A mészáros-, hentes- és vendéglős szakmát tanulta, 1932 óta önálló, az "Otthon" vendéglő tulajd. A Move lövészegyl., a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Tilemon Ilona, gyermekei: Ferenc-József, Ilona-Magda és Éva.

Berényi Sándor, vitéz, áruda ü. v. * 1898. Kecskemét. Segéd volt Temesváron, Grácban, Bécsben, 1922 óta vezeti a Köztisztvis. fogy. szöv. helyi árudáját. - A 30. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, szolgált a propaganda és kémszervezetnél is. I. o. ez., bronz vit. háborús eml. érem, K. cs. k., osztrák háb. eml. érem. tulajd. - Felesége: Dobozi Mária, leánya: Márta.

Berki József dr. várm. főügyész özvegye horai Horánszky Berta. Férje * Jászberény, 42 évet töltött el a vármegye szolgálatában, 1923-ban. Az özv. résztvesz a kultúrális és szociális intézmények vezetésében, a Kongregációban kifejtett munkásságáért 1930-ban pápai kitüntetést kapott.

Berthóty Béla máv h. állomásfőnök * 1879. Poroskő. A tisztképző tanfolyam elvégzése után Zalatnán gyakornok volt, 1902-ben került Szolnokra, ahol fokozatos előléptetés után h. állomásfőnök lett. A Máv tisztikaszinó létesítése és felépítése körül vezető szerepe volt. - Felesége: Batizy Irma.

Berzsenyi Géza dr. kir. ügyész * 1898. Nagykörü. Az egyetemet 1920-ban Debrecenben végezte, bírói vizsgát 1925-ben tett. Szolgálatát 1920-ban mint joggyak. Szolnokon kezdte, 1927 óta kir. ügyész. - Felesége: Fráter Vilma Viola.

Besse Gyula áll. reálgimnáziumi tanár * 1893. Losonc. Oklevelét 1922-ben Bpesten szerezte, 1919-től Beregszászon, 1924-től a sümegi főreáliskolában tanított; 1930 óta van Szolnokon. - A 11. h. gy. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton, megsebesült, SL, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Sipos Mária, gyermekei: Gabriella és Gyula.

Bihary István, vez. kir. tanfelügyelő * 1881. Nagyenyed. Jogi tanulmányait Eperjesen és Kolozsváron végezte. 1903-tól tanfelügy. tollnok Segesváron, itt szerkesztette a "Nagyküküllő" c. lapot. 1906-tól Rimaszombaton s. tanfelügyelő, a "Gömör és Kishont", az "Iskoláink" c. lapok főszerkesztője. 1916-ban átvette a tanfelügyelőség vezetését, 1918 óta Szolnokon kir. tanfelügyelő. A román megszállás és a kommün alatti magatartásáért a kormánytól elismerést kapott. A Levente intézmények, a Keresztény Párt, a "Szolnok és Vidéke" hetilap és a Hangya szöv. egyik alapítója volt. A Várm. ált. tanítói egy., a Vasúti tisztv. kaszinó dísztagja, a Mezőtúri gyermekgondozó egy. díszelnöke, az iskolánkívüli népm. bizottság, a Várm. ifj. vöröskereszt, a Mansz ü. v. elnöke, a Vöröskereszt helyi megbizottja, a Gárdonyi Géza irod. társ., a Verseghy Ferenc kör, az Orsz. tanfelügyelő egy. vál. tagja, városi képv. test., vm. thb. tag. - Felesége: csetneki Gyürky Ilona, leánya: Ildikó.

Bihari József főbizományos * 1883. Kisujszállás. A hatvani cukorgyár tisztviselője, majd a Hatvan és vidéke árúkeresk. rt. igazg. volt. 1931 óta a Futura főbizományosa. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Izr. hitközs. képv. test., a Keresk. társ. tagja. - Felesége: Gerő Rózsa.

Binda József városi tisztviselő * 1903. Szolnok. A felsőkeresk. iskolát 1921-ben végezte, nyomban a város szolgálatába lépett. A Move, a SzAK és a NMV tagja.

Binder Jürgen Raoul malomosztály vezető * 1892. Nagyszeben. Az egyetemet Bpesten 1914-ben végezte. 1920-tól az áll. gabona gyüjtőnél osztály vez. Szekszárdon, 1922-től a Máza-szászvári hengermalom és téglagyár r. t.-nál ü. v. igazgató, 1929 óta a szolnoki áll. malomosztály vezetője. - A 12. tüz. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, albán fronton. SL, II. oszt. ez., bronz vit., seb. és háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Honsz alelnöke, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Vinkovich Flóra, fiai: Erich és György.

Biró József lakatos m. * 1904. Szolnok. 1921-ben szabadult fel, gépkezelői szakvizsgát tett, 1932 óta önálló. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Rigó Mária.

Blahó József ny. várm. hajdú * 1867. Jászjákóhalma. 1893-ban lépett a vármegye szolgálatába, 1924-ben vonult nyugalomba. A Férfi kongregáció, a Kath. legényegylet tagja, a Magyarországi munkások rokkant és nyugdíjegyesülete helyi csoportjának alelnöke, a Kath. népszövetség csoportvezetője volt. - Felesége: Fodor Rozália.

>>>