[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]

 

 

 

TURKEVE

Ábrahám István földbirtokos * 1868. Turkeve. Régi földbirtokoscsalád sarja. 49 holdas öröklött birtokán gazdálkodik. Fiai: István (állatorvos), Lajos (az olasz fronton hősi halált halt).

Ábrahám János dr. városi ügyvezető tiszti orvos * 1891. Túrkeve. Oklevelét 1918-ban Bpesten szerezte, Túrkevén kezdte orvosi pályáját; 1923 óta tiszti orvos. - A 13. h. gy. e. kötelékében az orosz fronton teljesített szolgálatot, arany érdemkereszt, háb. eml. érem, K. cs. k., vöröskereszt érem tulajd. A Kaszinó tagja, az Atletikai klub elnöke. - Felesége: Debreczeny Mária, leánya: Judith.

Albert Vad Imre ny. közs. bíró * 1858. Túrkeve. 1909-ben lett közs. bíró, 1924-ben vonult nyugalomba, szépnagyapja néhai Vad Mihály a város jegyzője volt, nagyapja Vad Albert, mint tanácsos vett részt Túrkeve vezetésében. - Felesége: † Debreczeni Terézia.

Antoni János dr. ügyvéd * 1890. Túrkeve. Oklevelét 1912-ben Bpesten szerezte, működött a szolnoki kir. tvszék-nél s a mezőtúri kir jb.-nál; irodáját 1921-ben nyitotta. - A 27. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, SL, seb. és háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Debreczeny Ilona.

Argyelán Zoltán ny. h. husz. őrnagy * 1886. Velejte. A nagyváradi hadapródiskolát végezte. A 10. h. husz. ezredhez vonult be, 1911-től a 2., 1919-től az 1. h. h. ezrednél szolgált, 1921-ben vonult nyugalomba. Az orosz és olasz fronton harcolt, kétszer sebesült, a III. o. katonai érdemkereszt (kétszer), ezüst és bronz SL, seb. érem, K. cs. k. tulajd. Felesége birtokán gazdálkodik. A városi képviselő testület tagja. - Felesége: Gajzágó Erzsébet, leányai: Edith és Matild.

Bagi Emil dr. gyakorló orvos * 1900. Besenyszög. Oklevelét 1924-ben Bpesten szerezte, rendelőjét 1925-ben nyitotta. Az Orsz. orvosszövetség s több helyi egyesület tagja. - Felesége: Bedő Ilona, leánya: Magda.

Barna Péter ny. közs. végrehajtó 1856. Túrkeve. 1896 óta végrehajtó, 1924-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Hajdú Julianna, gyermekei: Emilia, Péter (rendőrfőtan.), György (városi főszámv.).

Bartha Lajos ny. m. kir. honvéd ezredes özvegye Hercegh Zsuzsanna. Férje * 1852. Ipolynyitra. Szolgálatát Karcagon kezdte, szolgált Debrecenben, Bpesten, Nagyváradon, Versecen, 1904-ben vonult nyugalomba, † 1908-ban. Gyermekei: Etelka (Lipóczy Lászlóné), Géza (h. őrnagy), Gizella (Ács Ferencné), Lajos (százados volt, a harctéren szerzett betegségben hősi halált halt).

Csider Lajos hentes- és mészáros m. 1891. Mezőtúr. 1907-ben szabadult fel, segéd volt Gyomán, Szolnokon, Kecskeméten, Püspökladányban, Zentán, Szabadkán, Bpesten, 1914 óta önálló. 165 hold földön gazdálkodik. - A 28. hid.-osztag kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, bronz vit., háb. eml. érem, vaskereszt, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület pénztárosa, a szakosztály elnöke, a választott bíróság tagja. - Felesége: Lukács Erzsébet, gyermekei: Lajos, Gyula és Erzsébet.

Csipes Balázs földbirtokos * 1860. Mezőtúr. 60 holdon gazdálkodik, mely részben öröklött birtok, részben saját szerzeménye. A Ref. egyház presbitere, a Kaszinó tagja. - Felesége: Nagy Teréz.

Debreczeny István ny. cs. törzsőrm. * 1881. Túrkeve. 1906-ban lépett a csendőrség szolgálatába, 1925-ben vonult nyugalomba. A háború alatt a tábori csendőrségnél szolgált a szerb és román fronton. - Felesége: M. Nagy Rozália, fia: István.

Debreczeny Sándor földbirtokos * 1865. Túrkeve. Régi nemesi család sarja. 195 holdon gazdálkodik. Volt városi képviselő testületi tag, várm. thb. tag, a Kaszinó és Gazdasági egyesület elnöke. A Rákóczi kaszinó épületét 1912-ben 33.000 K-ért saját költségén építtette. - Fia: Lajos (gazdálkodó).

Ducza Ignác fűszer- és csemegekeresk. * 1881. Túrkeve. 10 évig volt Hangya szöv. ü. v. 1920 óta önálló. Keresk. egy. választm. tagja. - Felesége: Kalmár Eszter, fia: Ignác.

Ducza (K.) Zsigmond ny. cs. th. * 1885. Túrkeve. 1908-ban lépett a csendőrség kötelékébe. Altiszti iskolát 1917-ben végzett. Állomáshelyei: Csillaghegy, Visegrád, Kispest, Nagyvárad. 1920-ban vonult nyugalomba. Mozg. emlék, jub. eml. érem, szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Tóth Mária, fia: Károly-Zsigmond.

Endrédy Pál dr. ügyvéd özvegye Barna Ida. Férje * 1870. Túrkeve, a bpesti egyetemet végezte, irodáját Túrkevén 1908-ban nyitotta. Várm. thb. tag, városi képviselő testületi tag, városi h. ügyész, a Kaszinó alelnöke, a Népbank igazgatója volt. Özvegye 100 hold földön gazdálkodik. - Leánya: Erzsébet (dr. Fodor Lászlóné).

Faragó Imre borbély és fodrász mester * 1907. Túrkeve. 1923-ban szabadult fel, segéd volt Túrkevén és Bpesten, 1929 óta önálló. Az Ipartestület tagja, tanonc vizsgáztatói biz. tag, a Sportklub tagja. - Felesége: Debreczeny Ágnes leánya: Irén.

Fiedermann Ernő dr. városi tiszti orvos * Túrkeve. A bpesti egyetemet 1921-ben végezte, mint magánorvos kezdte működését Túrkevén, 1923 óta tiszti orvos. - A 26. vadász ezredében teljesített szolgálatot, bronz vit., háb. eml. és vöröskereszt érem, K. cs. k. tulajd. -. Felesége: Tóth Ilona, fiai: György és Ernő.

"Fle-Tu cipőgyár". Flesch Mór keresk. alapította 1930-ban félig mechanikai berendezéssel, 1932 óta 14 lóerős villanyüzem. Gyárt női és gyermek luxuscipőt, bocskort és weekend cipőt. Termelése heti 1500 vegyes pár. Az alapításával sok család jutott kenyérhez.

Flesch László magántisztv. * 1909. Túrkeve. Középiskolát végzett, atyja "Fle-Tu" cipőgyárban tanult, jelenleg is ott értékesíti tudását.

Flesch Mór cipőgyáros és keresk. * 1876. Dunaszentbenedek. 46 év óta működik a keresk. pályán, 32 év előtt alapította "Magyar Bazár" név alatt áruházát, melyben cipőt, úri és női divatcikkeket, edény és üvegárukat, világítási és háztartási cikkeket, játékszereket stb. árusít. A "Fle-Tu" cipőgyár tulajd. A világháborúban a 313. h. gy. e.-hez vonult be, az orosz fronton megsebesült. A Keresk kör megalapítója és elnöke, a Hitk. és Szt egylet társelnöke.

Fürge Lajos ny. városi tűzoltóőrm. * 1879. Túrkeve. 1911-ben lépett a város szolgálatába, 1931-ben vonult nyugalomba. - A 29. népf. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Modis Krisztina, 3 gyermeke van.

Garaguly József asztalos m. * 1885. Túrkeve. 1902-ben szabadult fel. Bpesten volt segéd, 1923 óta önálló Dévaványán, 1929 óta Túrkevén. Temetkezési vállalata is van. - A 29. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett. Vas érdemkereszt tulajd. Ipartest. tag. - Felesége: Várnai Mária.

Gauzel Miksa bőrkeresk. * 1816. Abony. U. itt tanult, segéd volt Bpesten, Törökszentmiklóson, Püspökladányban, Kenderesen, 1901 óta önálló, 1923 óta van Túrkevén. - A 2. távirda e. kötelékében harcolt az orosz, szerb, olasz fronton, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Schδffer Rózsa, gyermekei: Margit, Klára és László.

Gulkai Ödön kéményseprő m. * 1866. Kurtics. 1882-ben szabadult fel Szarvason, 1891 óta önálló. 960 kéménye van. - Felesége: Szabó Julianna, fia: István (atyjánál ü. v.).

Győrffy Elek, váradi, földbirtokos * 1876. Túrkeve. A gazdasági akadémiát 1898-ban Keszthelyen végezte. 160 holdas birtokán gazdálkodik. A Népbank igazgatója, várm. thb. tag, a városi képviselőtestület, a Kaszinó tagja, a Hitelszövetkezet igazgatósági tagja.

Győrffy Kálmán dr. polgármester * 1892. Túrkeve. Egyet. tanulmányait Debrecenben végezte, Kolozsvárott 1918-ban avatták doktorrá. U. ez évtől szülővárosában r. kapitány, 1929 óta polgármester. - 1914/18-ban az orosz, majd az olasz fronton küzdött, mint fhdgy szerelt le. II. o. ez. vit. érem, SL, K. cs k. tulajd. - Számos társadalmi és kultúrális egyesület elnöke, Közéleti és gazdasági tevékenysége Túrkeve fellendítésére irányul. Reform törekvéseivel nagy érdemeket szerzett Túrkeve fejlődésében.

Győrffy Péter dr. földbirtokos * 1894. Túrkeve. Oklevelét 1921-ben Bpesten szerezte, 8 évig volt Túrkeve polgármestere. - A 10. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. A Gazdasági egy. elnöke. - Felesége: Pala Zsuzsanna.

Győrffy Sándor, váradi, földbirtokos * 1865. Túrkeve. 160 hold ősi birtokán fia vezeti. Várm. thb. tag, a Gazdasági egylet tagja, volt városi képviselő. Mezőgazdasági kiállításokon több elismerő oklevelet és díjat kapott. - Gyermekei: Róza (özv. Hagymási Imréné) és Sándor (OKH tisztviselő, a Keleti Akadémiát végezte).

Hajdú János, nemes, dr. földbirtokos 1898. Bpest. Oklevelét 1921-ben Bpesten szerezte. 1921 óta gazdálkodik 500 holdon, tenyészállataiért több I. díjat kapott. - A 2/5. h. lovas tüz. e. kötelékében harcolt, II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. Várm. thb. tag, a városi képv. test., a Kaszinó tagja, több jótékony egylet alapító tagja. - Felesége: Herczegh Eta, fiai: Szabolcs és János.

† Hajdú János, nemes, földbirtokos * 1864. Túrkeve. Régi nemesi család sarja. Gazdasági akadémiát végzett Debrecenben, 46 évig mintagazdálkodást folytatott 420 holdas birtokán, † 1932-ben. A várm. thb., városi képviselő testület tagja, a Ref. egyház presbitere, számos helyi egyesület tagja volt.

Hajdú László földbirtokos * 1874. Túrkeve. 61 holdas birtokán gazdálkodik. A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton. - Városi képviselőtestületi tag, a Kaszinó tagja, a Közbirtokosság pénztárosa. - Felesége: Tóth Rozália, gyermekei: Erzsébet (Szöllőssy Antalné) és László.

Hajdú Sándor vegyeskeresk. * 1892. Heves. Gépészszakmát is tanult s önálló volt Túrkevén és Mezőtúron. - A 101. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Rácz Zsuzsanna, leánya: Zsuzsanna.

Herczegh Sándor földbirtokos * 1869. Túrkeve. A debreceni gazd. akadémiát 1890-ben elvégezve, 1904-ig otthon gazdálkodott. A városi képv. test. és a vm. thb. tagja, a Gazd. egy. elnöke, a Várm. gazd. egy. és az Omge tagja, a Népbank igazgatója és a szövetkezeti mozgalom harcosa, 6 szövetkezet alapítója volt. 1906-ban Nagyatádi Szabó Istvánnal, (akivel 10 évig együtt lakott), megalakította az Országos Kisgazdapártot. 1907-ben a szigetvári kerület országgyűlési képviselővé választotta. 1919-ig volt a képviselőház tagja, 1924-ben gazdasági főtanácsosi címet kapott. - Felesége: Csőreg Julianna, gyermekei: Ferenc (okl. gyógyszerész), Etelka (dr. Hajdú Jánosné).

Ilona Gőzmalom; több évtizede áll fenn, 13 járatos, jelenlegi tulajd. Szentgyörgyi Józsefné, Vay Ilona, vezető: Kiss Ferenc.

Kenéz Sándor, szalontai, ny. tvszéki tanácselnök özvegye, abrudbányai Nagy Jolán. Férje * 1873. Túrkeve, a nagyváradi jogakadémiát végzete, Kisujszálláson, Nagyváradon működött, 1920-tól Bpesten tszéki tanácselnök volt; 1928-ban vonult nyugalomba, † 1931-ben. - A világháború alatt többféle beosztásban teljesített szolgálatot, több kitüntetés tulajdonosa volt, a vitézeknek 4 hold földet adományozott. - Gyermekei: Sándor, Lajos, Géza és Gabriella.

Kerekes Antal ny. cs. th. * 1886. Bácsbokod. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1927-ben tett altiszti vizsgát. Állomás helyei: Jászberény, Jászárokszállás, Besenyszög, Kőtelek, Törökszentmiklós, Szolnok, Mezőtúr, Kunhegyes, Dévaványa, Túrkeve. 1933-ban vonult nyugalomba. II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, koronás érdemkereszt tulajd. - Felesége: Bruldik Mária, gyermekei: Irén és Piri.

Király József kalapos m. * 1903. Békés. Bpesten volt segéd, 1922-től Vésztőn 2 évig önálló, azután anyja üzletében dolgozott Mezőberényben. 1933 óta Túrkevén ismét önálló; az Ipartest. tagja. - Felesége: Herpál Mária, leánya: Mária Magdolna.

Kiss Ferenc malomvezető * 1902. Túrkeve A túrkevei Vay Ferenc-féle malomban tanulta mesterségét s 1930 óta annak vezetője. - Felesége: Vay Julianna.

Kiss István ny. min. számv. I. o. főtan. * 1870. Mezőtúr. Iskoláit Bpesten végezte, az igazságügyi minisztériumban szolgált, 1921-ben vonult nyugalomba. A Gazd. egy. volt elnöke, megszervezte a Hitelszövetkezetet, mint az OKH tagját, s annak igazg. elnöke. A Ref. egyh. főgondnoka, a Rev. liga, a Tesz helyi elnöke, vm. thb., városi képv. test. tag, több más helyi intézmény vezetőségi tagja. - Felesége: Simon Mária.

Kiss (T.) Sándor földbirtokos és bérlő * 1879. Kunhegyes. Régi nemesi család sarja. 1932 óta van Túrkevén, 240 holdon gazdálkodik. - Felesége: Hochholzer Amália.

Koháry István kisbirtokos * 1894. Túrkeve. Régi nemesi család leszármazottja. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Kaszinó tagja. - Felesége: Virágh Eszter, leányai: Erzsébet és Eszter.

Koós Imre ny. főszámvevő * 1853. Túrkeve. A debreceni gazd. akadémiát végezte. 1895-ben lépett a város szolgálatába, 1923-ban vonult nyugdíjba. - Felesége: Király Eszter, gyermekei: Lajos és Béla.

Kovács (P.) Sándor ifj. gazdálkodó * 1886. Túrkeve. Régi nemesi család sarja, 300 hold földön gazdálkodik, ebből 40 hold a saját földje. A Gazdasági egyesület tagja. - Felesége: P. Tóth Mária.

Kun Pálné, Elek Jozefin özv. kéményseprő m. Férje 1924 óta működött Túrkevén, † 1932-ben. Özvegyi jogon űzi iparát. Üzletvezetője: Kis József.

Kuszka István földbirtokos, ny. főispán (Túrpásztó). * 1870. Túrkeve. Középiskoláit Iglón, jogi tanulmányait Budapesten és Lipcsében végezte. A vármegye szolgálatába lépett, szolgabíró, majd árvaszéki ülnök volt s később a nemesócsai kerület országgyűlési képviselője lett. A parlamentből visszatért vármegyéjéhez, mely árvaszéki elnökké választotta. 1917/18-ban J.-Nk.-Sz. vm. főispánja. A forradalmi idők után mint a vm. közigazgatási bizottság tagja, és a Gazdasági egy. alelnöke, majd elnöke élénk közéleti tevékenységet fejt ki. 1932 óta felsőházi tag. 1934-ben a Heves-nagykunsági ref. egyházmegye gondnokává választotta.

Madarász Károly ny. ref. el. isk. tanító * 1866. Túrkeve. Oklevelét 1894-ben Debrecenben szerezte. 1888-tól Tiszaderzsen működött, 1891 óta Túrkevén; 1928-ban vonult nyugalomba. Az ipariskolában 25 évig tanító, 7 évig igazgató volt. - Felesége: Csiszár Ilona, gyermekei: Gyula (dr. ügyvéd), Sándor (könyvelő), András (mérnök), Ilona (tanító) és Károly.

Mihály István v. pénztáros * 1879. Túrkeve. A soproni főgimnáziumban tett érettségit, 1908 óta szolgálja a várost. Katonai szolgálatot a 3. h. gy. e.-ben teljesített.

Minay Lajos áll. polg. isk. igazgató. * 1880. Bpest. Tanítói oklevelét 1899-ben, tanári oklevelét 1908-ban szerezte. Tanító Magasréven, Ungtarnócán, igazgató Nagykapuson volt. 1911-ben került Túrkevére, 1919 óta a polg. fiú- és leányisk. igazgatója. - 30 hónapig szolgált az 1. népf. gy. e. kötelékében, 2 II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Irói és hírlapírói munkásságot is fejt ki. A Népnev. biz. és az áll. el. isk. gondn. elnöke, a Ref. egyháztanács, a Magy. polg. isk. tanár egy. és az Irodalom tört. társ. tagja, az iparostanonc isk. igazgatója.

Nagy János fűszer- és vegyeskeresk. Segéd volt Szilágysomlyón és Bpesten, 1926 óta önálló. A Keresk. egy. pénztárnoka. - Felesége: Faragó Rózsika, leánya: Ibolyka.

Nagy József városi alkalmazott özvegye, Seres Berta. Férje * 1860. Túrkeve. Gazdálkodott, 1890-ben lépett a város szolgálatába, 1926-ban vonult nyugdíjba, 1933-ban halt meg. Gyermekei: Mária (Vincze Lajosné), Kálmán, Károly és Teréz (tanító).

Nagy Lajos fűszer- és vegyeskeresk. * 1902. Túrkeve. 1918-ban szabadult fel, Túrkevén volt segéd, 1924 óta önálló. - Felesége: Kozma Juliánna.

Nagy Lajos m. kir. méneskari th. * 1885. Nagyszalonta. 1899-ben került a mezőhegyesi áll. méntelephez mint kiskatona, szolgált Rimaszombaton, Jászberényben, Szatmárnémetiben, Désen. 1910 óta a túrkevei fedeztetési állomás vezetője, 1920 óta th. - Felesége: Boreczka Ilona.

Nánássy Endre dr. városi tiszti főügyész özvegye Fiedermann Vilma. Férje * 1861. Túrkeve. Régi nemesi család sarja volt. Az egyetemet Kolozsvárott végezte, az áll. számvevőszéknél szolgált, 1888-ban jött Túrkevére, † 1929-ben. Az özvegy 72 hold közös szerzeményű birtokon gazdálkodik. - Gyermekei: Iván dr., Piroska (Barbarini Frigyesné) és Endre.

Papp Varga János ny. cs. th. özvegye Bracsok Ilonka. Férje mint a tiszaroffi őrs parancsnoka ment 1927-ben nyugdíjba, † 1933-ban. Több kitüntetés között az I. o. kat. szolg. érem tulajd. A fronton József főherceg személyes védelmére volt beosztva. 3 árvája maradt.

Pápai Péter ny. cs. őrmester * 1888. Mezőtúr. A csendőrség kötelékébe 1912-ben lépett, 1920-ban vonult nyugalomba. Olasz fronton harcolt, súlyosan megsebesült, 75%-os rokkant lett, I. o. ez. vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Cséki Julianna.

Pataky József m. kir. cs. th. * 1890. Érsekvadkert. 2 1/2 évi katonai szolgálat után került a csendőrséghez, szolgált Nagykőrösön, Albertiirsán, 1931 óta a túrkevei őrs parancsnoka. - Felesége: Tóth Ilona, gyermekei: József és Ilona.

Ref. egyház 1567-ben alakult, 1723 óta anyaegyház. Hívő a közs. lakosságának 90%-a. Lelkészei : Cziriák Géza, Tóth Lajos és Brita Ferenc vallástanítólelkész. 7 épületben összesen 15 tanerős iskolát tart fenn.

Rk. egyház. Plebániája 1778-ban alakult, anyakönyvet 1783 óta vezet. Temploma Péter és Pál apostolok tiszteletének van szentelve. Kegyúr: a Vallásalap. Hívők száma (filiákkal): 1117.

Sallai Lajosné özv. közs. szülésznő * 1858. Túrkeve. Oklevelét 1896-ban Nagyváradon szerezte. 1896-tól magán-, 1916 óta közs. szülésznő. - Leánya: Teréz.

Szabadffy Elek ref. orgonista kántor * 1861. Túrkeve. A képesítőt magánúton szerezte, rajztanári oklevele is van. Atyja örökébe lépett, amikor 1885-ben Túrkevén kántornak választották. Városi képv. test. tag, az Iparosdalárda karnagya, több helyi egyesület tagja, a "Túrkevei Hírlap" felelős szerkesztője. Az Orsz. magyar dalpártoló egyesület díszoklevéllel, a Magyar dalosszövetség arany éremmel tüntette ki. - Felesége: Kiss Piroska, gyermekei: Piroska (Horváth Lajosné), Margit (Varga Józsefné), Erzsébet (Csekey Sándorné áll. óvónő), István, Sándor (tanító), Rózsika (Paracskay Jenőné). Két fia: Károly és Lajos hősi halált halt.

Szabó Sándor ref. lelkész özvegye Végh Sarolta. Férje * 1859. Kunhegyes, a debreceni theológiát végezte, működését Kunhegyesen kezdte, 1889-ben jött Túrkevére, † 1913-ban. - Gyermekei: Margit (tanár), Béla (mérnök), Sarolta (Bán Istvánné) és Róza (tanító). Sándor fia az orosz fronton hősi halált halt.

Szász Ferenc, vitéz ny. csendőr * 1894. Marosugra. 1918-ban lépett a csendőrség kötelékébe, 1922-ben vonult nyugalomba. - Az 50. és 138. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, szerb, olasz fronton. I. és II. o. ez., bronz vit., háb. emlék érem, K. cs. k. tulajd. 1923-ban avatták vitézzé. - Felesége: S. Nagy Rebeka.

Szonda László ny. városi tisztv. özvegye Vad Rozália. Férje 1910-ben lépett a város szolgálatába, 1932-ben vonult nyugalomba, a harctéren szerzett betegségben u. ez évben meghalt. Gyermekei: István, Imre, András, Sándor, Rozália, Julianna és Mihály.

Topolay László vaskereskedő * 1899. Soltvadkert. Középiskoláit Kiskunhalason és Budapesten végezte. Nagyobb export-üzleteket bonyolított le a Balkán felé. A Shell kőolaj r. t. és a Futura bizományosa. - Felesége: Varga Olga, fia: Emil László.

Tóth Imréné polgármester özvegye. Férje * 1870. Túrkeve. Régi nemesi család sarja volt. A bpesti egyetemet végezte, működését a vármegyénél kezdte, szolgabíró volt Tiszaroffon, Jászberényben, majd árvaszéki jegyző, azután ülnök, 1914-től Túrkeve polgármestere; † 1926-ban. - Gyermekei: Béla (h. főorvos) és Imre (dr. városi számvevő).

Tóth (B ) Imre városi tisztv. özvegye Szénássy Teréz. Férje * 1859. Túrkeve. Régi túrkevei nemesi családból származott. 24 évig szolgálta a várost; † 1922-ben. A városi képviselő testület s több egyesület tagja volt. Az özvegy 70 hold földön gazdálkodik.

Tóth István földbirtokos * 1863. Túrkeve. Régi nemes család sarja. 250 holdon gazdálkodik. Városi képviselőtestületi vir. tag, a Gazdasági egy. tagja. - Felesége: Debreceny Terézia, leánya: Ilona (Hajnal Ferencné).

Túri Kálmán férfiszabómester * 1875. Túrkeve. 1893-ban szabadult fel, segéd volt Nagyváradon, Debrecenben, Miskolcon, Bpesten, 1897 óta önálló. 2 segéddel dolgozik. Várm. thb. tag, a városi képviselőtestület tagja, a Ref. egyház presbitere, az Ipartestület évekig volt elnöke. - Felesége: Keczei Julianna, gyermekei: Lajos (tanító) és Julianna (Madaras Lajosné).

Túrkevei Hírlap. Politikai, közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilap. Felelős szerkesztő: Szabadffy Elek, felelős kiadó: Daróczy Antgal.

Túrkevei önálló gazdasági népiskola. 1906-ban alakult. Tanulói az elemi isk. VI. o. végzett fiúk és leányok és a középiskolából kimaradt, 15 évét be nem töltött tanulók. Célja: továbbképzés és gazdasági-gyakorlati életre nevelés. Tantárgyai: gazd. ismeretek, közismeretek gazd. vonatkozásban, háziipari, háztartási és kézimunkaoktatás. Az iskolának mintagazdasága, háziipari és háztartási felszerelése is van. A tanítás 3 évfolyamos. Igazgató: Vrannay Kálmán, gazd. szaktanárok: Gudricza István (gazd. oklevéllel) és Vrannay Kálmánné.

Túrkevei Ujság. Politikai, társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. Felelős szerkesztő: Szabolcs Árpád, felelős kiadótulajdonos: dr. Rácz János.

Vad Ignác ny. útbiztos * 1874. Túrkeve. A város szolgálatába 1908-ban lépett, 1934-ben vonult nyugalomba. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. - Felesége: Makra Zsuzsanna, gyermekei: Regina, Lajos és Mária.

Vadász Pál dr. várm. tb. főlevéltáros * 1883. Túrkeve. Régi nemesi család sarja. Oklevelét 1906-ban Kolozsváron szerezte. Azóta állandóan levéltári kutatással foglalkozik. Számos cikke jelent meg főv. és várm. lapokban. Megírta Túrkeve, Mezőtúr, Dévaványa s a Békés várm. bessenyőtelepek történetét. Az Alföldkutató bizottság, a Heraldikai és geneológia társ. tagja.

Vass András fűszer- és vegyeskeresk. * 1880. Túrkeve. Gazdálkodott, a Hangya szöv.-nél működött, 1928 óta önálló. - Az 1. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, fogságba esett. K. cs. k. és szolg. k. tulajd. - Fiai: András és Péter.

Zsengellér József ny. rendőrkapitány * 1853. Túrkeve. A kecskeméti jogakadémiát végezte, 1880-ban lépett a rendőrség szolgálatába, 30 évig a r. kapitányság vezetője volt. 1916-ban vonult nyugalomba. - Fia: József (jb. elnök).