[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

TISZAFÖLDVÁR
A/H
>>>

Abonyi János ny. m. kir. főállatorvos * 1863. Abony. Oklevelét 1891-ben Bpesten szerezte. 1891-től közs. állatorvos Jászladányban, 1894-től körállatorvos, 1901-től járási állatorvos Tiszaföldváron; 1926-ban vonult nyugalomba mint m. kir. főállatorvos. Az Orsz. állatorvosi egyesület tagja. - Felesége: Gunszt Irma, gyermekei: Margit és Pál.

Ágoston Ferenc, nemes, ny. gátőr * 1866. Tiszaföldvár. Régi nemesi család sarja. 1880-ban lépett a Tiszai ármentesítő társulat szolgálatába mint csatornaőr, 1890-től gátőr, 1922-ben vonult nyugalomba. A Ref. egyház presbitere, a polgári társulati alap felügyelő bizottsági tagja, a Polgári kör r. tagja, a 48-as függetlenségi kör, a Munkáskör választmányi tagja. - Felesége: Buzás Ilona, leányai: Julianna és Erzsébet (Hébel Frigyesné).

Ambrus Károly tb. főszolgabíró * 1888. Vizakna. Egyetemet végzett 1914-ben Kolozsváron, közig. gyakornok volt Küküllő vármegyében, 1915-től városi főjegyző Vizaknán, itt érte az 1916 évi román betörés. 1918-tól Jászberényben h. szolgabíró, itt a román megszállás alatt, nyelvtudásával sok értéket menttett meg, 1920-ban Jászapátiba, majd Tiszaföldvárra került, 1921 óta szolgabíró, 1926 óta tb. főszolgabíró. - Felesége: Paray Erzsébet.

"Apolló Mozgó" a község tulajdona, 1926-ban létesült. Hangos leadógéppel van felszerelve, befogadó képessége 350 személy. Bérlő: özv. Pantó Zsigmondné, vezető: Pantó Imre.

Bagi Mátyás, vitéz, gazdálkodó * 1887. Békésszentandrás. 1907-ben vonult be, a 44. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, román, olasz, francia fronton. A nemzeti hadseregben is szolgált és mint tiszthelyettes, 1922-ben távozott végkielégítéssel. - Kétszer sebesült, arany, 2 I. o. ez., II. o. ez, bronz vit. érem, német szolg. érdemkereszt, K. cs. k. tulajd. 1921-ben avatták vitézzé. Vitézi telkével együtt 26 hold földön gazdálkodik. A Frontharcos helyi csoport alelnöke. - Felesége: Fekete Róza, gyermekei: Mária, Mátyás és Mihály.

Balogh András ny. cs. th. * 1885. Lajosmizse. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe, szolgált Mezőtúron, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban. 1928-ban vonult nyugalomba, harcolt az orosz és román fronton, fogságba esett, koronás ezüst érdemkereszt (a vit. érem szalagján), jubileumi érem, mozgósítási és szolgálati kereszt tulajd. A Dalegyesület, az Ipartestület pártoló tagja. - Felesége: Párnás Mária, gyermekei: Zoltán és Mária.

Balogh Ferenc fűszer- és vegyeskereskedő * 1882. Tiszaföldvár. Az ácsipart tanulta, 1898-ban felszabadult, segéd is volt, 1905-ben a Hangya szövetkezetnél is felszabadult mint kereskedősegéd. 3 évig önálló is volt, aztán gazdálkodott, 1928-ban nyitotta üzletét. - A világháború alatt a 68. gy. e. kötelékében szolgált. - Az Ipartestület, a Polgári kör, a Munkáskör, az Iparosdalárda, a Kereskedők egy. tagja. - Felesége: Bézi Terézia, fiai: Ferenc és Károly.

Balogh János, vitéz, gazdálkodó * 1891. Rákóczifalva. Atyja mellett gazdálkodott. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, román, olasz fronton, 2-szer sebesült, I. és II. o. ez. vit. érem, háb., mozg. eml. érem, K. cs. k. tulajd. 10 hold vitézi és 2 hold saját földjén gazdálkodik. A Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Bartos Julianna, fia: János.

Balogh Mihály földbirtokos * 1888. Tiszaföldvár. Kereskedelmi érettségit tett Bpesten, a gazdasági főiskolát Berlinben végezte. 1920 óta gazdálkodik önállóan. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, fogságba esett, az I. o. ez. vit. érem tulajd. Közs. vir. képviselő. - Leánya: Éva-Katalin.

Barcza Gábor gazdálkodó * 1873. Tiszaföldvár. Nemesi család sarja, nemességüket Mária Teréziától kapták. 1896. óta önállóan gazdálkodik. 25 hold földjét 37 holdra gyarapította. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, a német vaskereszt tulajd. Nagyatyja nemesek hadnagya volt, atyja résztvett a boszniai okkupációban. - Felesége: Czető Eszter, nevelt gyermekei: Czető Mihály-Gábor és Czető Erzsébet-Eszter.

Barta János vendéglős özvegye, Fekete Erzsébet. Férje * 1884. Cibakháza, 1908-ban alapította üzletét, a világháborúban harcolt az orosz fronton, fogságba esett, † 1929-ben. Azóta az özvegy vezeti az üzletet. Gyermekei: Mária, János és Béla.

Bartucz Mihály urad. intéző * 1890. Abony. A jászberényi gazdasági iskolát végezte 1910-ben, s. tiszt volt Tiszavárkonyban, 3 évig II. intéző Ozorán, 5 1/2 évig intéző Orbányosfán, 1929 óta Reisner Béla pusztajókuti birtokán intéző. - A 13. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Cserép Margit, gyermekei: Jenő, Aranka és Mihály.

Beleznay László ny. máv műszaki s. tiszt * 1868. Miskolc. 1883-ban lépett a Máv szolgálatába Miskolcon, 1919-ben vonult nyugalomba. A Voge, a Kansz, a Vonatkísérők egyesületének tagja. - Felesége: K. Farkas Julianna, gyermekei: Zsuzsanna (Domonkos Albertné), Sándor (mozdonyvezető) és Béla (máv kocsivizsgáló).

Beniczky Fiúotthon (Homok.) Az intézeti épület 30 kat. hold földdel és parkkal a Beniczky-család adománya. 1928-ban új emeletes iskola és internátus épült. Az intézet célja: szegény, árva, elhagyott és erkölcsi züllésnek kitett gyermekek nevelése, tanítása és ipari kiképzése 6-18 éves korig. Az intézetnek elemi, iparostanonc- és polgári iskolája, könyvnyomdája, könyvkötészete, bádogos-, asztalos-, szabó-, cipész-, kovácsműhelye, kertészete, artézi vizű fürdőmedencéje és sportpályája van. A növendékek száma: 130. Az intézetet az Állam és a Kath. patronage egy. anyagilag támogatják. Igazgató: Krekán Fr. Cyprián.

Botlik Sándor hentes- és mészárosmester * 1898. Nagyfődémes. 1914-ben szabadult fel, Győrben katonai titkos rendőr, a bpesti Újszent János kórházban, 1923 óta a Beniczky fiú-otthonban szakács volt, 1932 óta önálló. - A 37. tüz. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton, kétszer megsebesült, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület tagja, a Báthory kör alapító, az Ifj. dalkör pártoló, a Frontharcos szöv. r. tagja. - Felesége: Kohut Veronika, gyermekei: Sándor és Julianna.

Brozik Károly ev. lelkész * 1875. Békéscsaba. A pozsonyi theológiát végezte 1926-ban, azóta működik Tiszaföldváron, 1905 óta vezető lelkész. A Faluszövetség, a Vöröskereszt elnöke volt, a NEP helyi elnöke, az óvodai felügy. bizottság és számos egyesület tagja. - Felesége: Horeczky Ida, gyermekei: Ida és Márton.

Brunner Mihály urad. intéző * 1869. Tárnok. Rózsa Imre pusztakunhalmi uradalmában volt 25 évig ispán, 1919 óta Kövér János martfüi uradalmában intéző. 18 évig volt az Omge tagja. - Felesége: Horgos Franciska, gyermekei: Mária-Margit, Franciska-Veronika, László-Mihály és Margit-Euália.

Csillag Vilmos fűszer- és vegyeskereskedő * 1897. Makó. Egy évig biztosítási tisztv. volt Öcsödön, majd a cipőfelsőrészkészítő ipart tanulta, 1922-től Cibakházán volt önálló. Fűszerüzletét 1927-ben nyitotta. - A 101. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, megsebesült, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. A Kereskedők egyesülete, a 48-as olvasókör tagja. - Felesége: Magyar Mária, leányai: Mária és Éva.

Czibula Pál urad. gazda * 1880. Gádoros. Atyja mellett gazdálkodott, 1910-től Herzinger Pál varsányi gazdaságában, 1924 óta Kövér Aladár martfüi birtokán gazda. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Németh Róza, leányai: Mária, Rozália és Erzsébet.

Dávid (R.) Sándor fűszer- és vegyeskereskedő * 1884. Kunszentmárton. Régi kuncsalád sarja. 1901-ben szabadult fel, segéd volt Kunszentmártonban, Esztergomban, Bajnán, 1905-től önálló 1910-től a Cseuz és társai malom alapító beltagja, 1929 óta újból önálló kereskedő. - A 68. gy. e. kötelékében az orosz, román, olasz fronton harcolt, a K. cs. k. tulajd. A Kereskedők egy., a Frontharcosok szöv. tagja. - Felesége: Pásztor Mária, gyermekei: Károly, Mária, Piroska, Sándor és Béla.

Dezső Sándor ref. el. isk. tanító * 1886. Szentes. Oklevelét 1908-ban Sárospatakon szerezte, 1908-tól Szentpéterszegen, 1913-tól Érkörtvélyesen tanított, 1925 óta van Tiszaföldváron, 1930 óta az ószőlősi ref. iskolában tanít. - Az 5. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - A Hangya szöv. elnöke, a Dalárda vezetője, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Ürögi Margit, gyermekei: Margit, Livia, Sándor, Klára és Zoltán.

Dobos András ny. áll. el. isk. tanító * 1890. Csikvacsárcsi. Oklevelét 1910-ben Iglón szerezte, tanított Gyimeslokon 4 évig, 1919-től Tiszaföldváron működött, 1929-ben vonult nyugalomba. - A 82. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz és román fronton, megsebesült, SL (a kardokkal), seb. érem (egy sávval), K. cs. k tulajd. - Felesége: Ócsay Erzsébet, gyermekei: András, Katalin-Mária és Dénes-Vilmos.

Dobrossy Sándor, nemes, madarász, gazdálkodó * 1861. Tiszaföldvár. Régi nemesi család sarja, nagyatyja a közs. nemesek hadnagya, atyja a ref. egyház gondnoka és presbitere volt. 32 évig Kövér János uradalmában volt gazdatiszt, 1919 óta önállóan gazdálkodik. 24. évig volt a Ref. egyház presbitere; az áll. el. iskolai gondnokság tagja. - Felesége: Köles Rozália.

Fehér Zsigmond tejüzemtulajdonos * 1901. Tiszaföldvár. A gazdasági szakiskolát Hódmezővásárhelyen, a vajmesteri tanfolyamot Sárváron végezte. Tiszaföldváron és Szabadkán volt vajmester gyakornok, egy évig . Nagybátonyban gr. Pappenheim Siegfried uradalmában ispán, majd Nógrádon, Peskátán, Rábacsanakon, Bpesten volt telepvezető; 1934 óta önálló. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Horváth Erzsébet, gyermekei: Zsigmond és Erzsébet.

Fekete István vendéglős és rév tulajdonos * 1902. Nagyszalonta. Atyja mellett segédkezett, annak halála után 1929-ben vette át a vendéglőlét s a révjogot. Az Ipartestület, a Vezsenyi polgári és ifjúsági kör tagja. - Felesége: Nagy Julianna, gyermekei: Rozália, István és Mariska.

Fekete József vegyeskereskedő * 1894. Szolnok. A kertészipart tanulta, abban mint segéd is működött; kereskedését 1921-ben nyitotta. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, 2 bronz vit. érem, K cs. k. tulajd. Az Ószőllősi népkör pénztárnoka, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Gellér Eszter, leánya: Eszter.

Gábor Imre bankigazgató * 1880. Debrecen. Középiskolát végzett Debrecenben, banktisztviselő volt Hajduszoboszlón, Kunhegyesen, 1922-ben vette át a Szolnoki mezőgazdasági bank rt. tiszaföldvári fiókja vezetését. A Horthy Szabolcs-kaszinó, a NEP választmányi tagja. - Felesége: Prenn Paula.

Gál Lajos ref. lelkész * 1904. Nagyecsed. A debreceni theológiát végezte 1929-ben, az 1930/31 tanévben a cambridgei "Westminster College" hallgatója volt. 1931-től segédlelkész Törökszentmiklóson, 1933 óta segédlelkész, majd lelkész Tiszaföldváron. Szerkesztője volt a debreceni theológusok "Közlöny" c lapjának; a "Tiszaföldvár és Vidéke" munkatársa. A közs. képviselőtestület tagja.

Gellér Mihály rőfös- és rövidárúkereskedő * 1896. Tiszaföldvár. Fodrászipart tanult, abban 1920-ban önálló volt, kereskedését 1922-ben nyitotta. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. - A Kereskedelmi kör rendes, az Ipartestület pártoló tagja. - Felesége· Kazai Erzsébet.

Gerő Zsigmond ir. főtiszt * 1873. Tiszaföldvár. Közig. tanfolyamot végzett 1898-ban, Tiszaföldváron volt közs. gyakornok, Cibakházán s. jegyző, u. ott 1897-től pénztári ellenőr; 1902 óta főszolgabírósági irodafőtiszt. A Horthy Szabolcs kaszinó, a Kereskedők egyesülete, az Iparos és polgári dalkör tagja. - Gyermekei: Ilona (Markovits Márkné), Gizella (Jeremiás Sándorné) és Margit (özv. Varga Kálmánné).

Goldmann Adolf gyógyszerész * 1882. Szepesbéla. Oklevelét 1905-ben Bpesten szerezte, működött Balassagyarmaton, Késmárkon, Bpesten, Berlinben. 1910-ben nyitotta Tiszaföldváron "Aesculap"-hoz címzett gyógyszertárát. - A világháború alatt harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett; koronás arany érdemkereszt (kardokkal), vöröskereszt II. o. tiszti jelvény (a hadiékítménnyel), K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, az Izr. hitközség alelnöke, a Frontharcos szöv., a Tesz., a "Horthy Szabolcs" kaszinó tagja. - Felesége: Grünwald Valéria, fia: Imre.

Gött Zoltán dr. földbirtokos * 1885. Somogyszil. Tanulmányai befejezése után együtt gazdálkodott atyjával a sorokujfalui 2000 holdas birtokon, 1916 óta önállóan gazdálkodik a kunhalmi és nagyrévi összesen 862 holdas birtokán. Állataival a tiszaföldvári és kunszentmártoni kiállításon oklevelet és tiszteletdíjat, gabonájával a szolnoki kiállításon arany- és ezüst érmet nyert; vaja Kunhalmi I. o. teavaj néven van forgalomban. Várm. thb. vir. tag, községi képviselő, a NEP helyi csoportjának elnöke. - Felesége: kunhalmi Rosa Margit, gyermekei: Zoltán, Magdolna, Alice és Klára.

Györkössy Lajos gépjavító-üzem tulajdonos * 1900. Szolnok. A technologiát végezte, 1919-ben felszabadult, Budapesten dolgozott, 1924-től Szolnokon volt motorszerelő. 1 évig Franciaországban volt, 1927-től Törökszentmiklóson a Lábassy-gépgyárban csoportvezető, 1930-ban betársult Tiszaföldváron a Stiegler gépjavító vállalatba; 1933 óta önálló, autogénheggesztéssel is foglalkozik, 1934 óta a Schell olajgyár bizományosa. Az Ipartestület, a Kereskedők egy. tagja.

Győrffy Endre máv állomáselöljáró * 1896. Gyergyóalfalu. 1914-ben lépett a Máv szolgálatába Piskin. Állomásai: Nagylapos, Gyoma, Mezőtúr, Kőröstarcsa voltak. 1934 óta a martfűi állomás előljárója. Működéséért kétizben kapott írásbeli elismerést és bronzérmet. - Felesége: Borbáth Leona, gyermekei: Leona, Endre, József és Gábor.

György József nyomdatulajdonos és könyvkereskedő * 1893. Gyergyószentmiklós. 1909-ben szabadult fel, segéd Petrozsényben, Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Debrecenben, Hajduböszörményben volt. Mint könyvkereskedő 1919 óta önálló, 1927 óta nyomdatulajdonos. - A 82. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, megsebesült, seb., háb. eml. érem, vaskereszt és K. cs. k. tulajd. A "Tiszaföldvár és Vidéke" lapot 1929-ben alapította, az Iparos dalárda egyik alapítója, az Ipartestület elnöke, több egyesület tagja. - Felesége: Sipos Julianna, fia: József.

Györke Ilona áll. polg. isk. h. igazgató * Besztercebánya. Oklevelét Bpesten szerezte. Képzőintézeti nevelő volt Győrött, tanár Fehértemplomban és Abonyban, 1929 óta tanít Tiszaföldváron. A Mansz tagja, az Ifj. vöröskereszt tanárelnöke, a Stefánia szöv. választmányi tagja.

Halmágyi Sándor urad. intéző * 1862. Hagymádfalva. A gazdasági iskolát Székelyhídon végezte, 1882-től segédtiszt volt Beregböszörményben, 1885 óta a Léderer testvérek özénhalmi gazdaságában intéző. - Felesége: Grün Róza, leányai: Sári és Borbála.

Hegyes Géza gyógyszerész * 1892. Cibakháza. Oklevelét 1921-ben Szegeden szerezte, működött Rákóczifalván, Debrecenben, Tiszaföldváron, 1924 óta gyógyszertár tulajdonos. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - A Frontharcos szöv., a Tesz, az Orsz. gyógyszerész egy. tagja. - Felesége: Schwarcz Mária, fia: Géza.

Herbály János szabómester * 1897. Tiszaföldvár. 1916-ban szabadult fel, segéd volt Tiszaföldváron és Szolnokon, 1928 óta önálló. Főleg raktárra dolgozik. Az Ipartestület, a Kereskedők egyesülete tagja. - Felesége: Tarpai Eszter, gyermekei: János és Irén-Eszter.