[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

TISZAINOKA

Enyedi Gyula vegyeskereskedő * 1883. Tiszainoka. 5 1/2 hold földön gazdálkodott, majd átvette a Hangya üzletét; dohányárudája, korlátolt italmérése van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett, 25%-os rokkant. - Közs. képv. test. tag, volt II. bíró, tanácsnok és közgyám. - Felesége: Papp Rozália, fia: Gyula.

Erődy-Harrach Tihamér dr.-né, Keppich Gabriella földbirtokos * Tiszabő. Édesatyja. Keppich Emil és első férje, szelevényi Haraszty Károly földbirtokosok voltak. Első férje 1915-ben hősi halált halt, második férjével 1920-ban kötött házasságot. Földbirtoka 1086 hold, modern felszereléssel; 39 állandó cselédet, 100 időszaki munkást és 45 pár aratót foglalkoztat. - Fiai: szelevényi Haraszty Károly és Gábor.

Gonda Gyuláné Rácz Irén, özv., m. kir. postamester * 1887. Tiszainoka. Postamesteri vizsgát 1911-ben tett Szentesen, azóta postamester Tiszainokán. Édesatyja kántortanító, nagyatyja főjegyző volt. - Gyermekei: Irén, Erzsébet, Margit és Gyula.

Hazay Emil gazdasági. intéző * 1883. Bertót. Gazd. akadémiát végzett 1905-ben Kassán. Horvátországban és Szlavóniában 3 évig, Baranyában, Tápiógyörgyén 5 évig, a Magyar-német mezőgazdasági r. t.-nál 5 évig, br. Solymosi Jenőnél 4 1/2 évig, a szajoli bérgazdaságban 3 évig volt intéző, 1930 óta dr. Erődi-Harrach Tihamérné birtokán intéző. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, megsebesült. - A Várm. gazdasági egyesület 4 ízben tüntette ki oklevéllel, 1928-ban a szolnoki kiállításon állatokért nagy aranyérmet kapott. - Gyermekei: Dénes, László és Erzsébet.

Juhász András kovácsmester * 1874. Szelevény. Gépkezelői vizsgát tett 1897-ben Bpesten. 1892-ben szabadult fel, uradalmakban volt segéd, 1898 óta önálló, a község legrégibb kovácsmestere. 1906 óta bércsépléssel is foglalkozik. A közs. képv. test tagja. - Felesége: Szűcs Erzsébet, gyermekei: András és Erzsébet.

Korponai József malomtulajdonos * 1886. Csépa. Atyja mellett tanulta a malomipart, 25 év óta önálló malomtulajdonos, a tiszainokai szélmalmot 1932-ben vette. A világháború alatt a munkásosztagnál szolgált. 5 gyermeke van.

Lapu Sándor géplakatosmester * 1900. Tiszaföldvár. 1921-ben szabadult fel, 1933 óta önálló. - Felesége: Szabó Erzsébet, fia: Imre-Sándor.

Muzsla József várm. útfelügyelő 1905. Tiszainoka. 1930-ban lépett a vármegye szolgálatába, beosztása a Kunszentmárton-Tiszainoka beágazó út. - Felesége: Beke Julianna, fiai: József és István.

Nagy István gazdálkodó özvegye Tálas Lidia szeszfőzde tulajdonos. Szeszfőzdéje 1927-ben létesült, 1931 óta Bodnár Sándorral társas viszonyban kezeli, naponta 20-25 hektoliterfokot tud előállítani. 4 hold földje és 1 1/2 hold szőlője van. Férje 1911-ben.

Nagy (V.) Károlyné, Major Terézia szülésznő * 1870. Tiszainoka. Oklevelét Bpesten 1900-ban szerezte. Győrben kezdte működését, 1914 óta van Tiszainokán. 20 hold földön gazdálkodik. - Gyermekei: Glanz Gyula (rajztanár) és Mária.

Nagy (V.) László hentesmester * 1891. Tiszainoka. 1908-ban szabadult fel, segéd volt Szolnokon és Bpesten, 1921 óta önálló. 19 hold földön és 2 hold szőlőn gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: B. Nagy Julianna, gyermekei: Juliska és László.

Papp Károly ref. lelkész * 1862. Nagyszékely. A theológiát 1885-ben Debrecenben végezte, segédlelkész volt Tiszaderzsen; 1891-től Rákóczifalván, 1896 óta Tiszainokán lelkész. A község fejlesztése, a lakosság szellemi és erkölcsi nevelése körül nagy érdemei vannak. Közs. képviselő. - Felesége: Elek Ilona, fiai: Gusztáv és Zoltán.

Papp Zoltán közs. főjegyző * 1894. Rákóczifalva. A közig. tanfolyamot 1914-ben Kassán végezte, Emődön volt gyakornok, Cibakházán és Tiszasason s. jegyző, 1919 óta főjegyző. - A 38. gy. e.-ben harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, fogságba esett. - A Testnevelési bizottság, az Önkéntes tűzoltó egyesület, a Legeltetési társulat, az Olvasókör elnöke, a Ref. egyház presbitere, a Stefánia szöv. ü. v. elnöke. - Felesége: Szűk Piroska, gyermekei: Zoltán és Erzsébet.

Pethő Károly cséplőgéptulajdonos * 1894. Tiszaföldvár. Gépészszakmát tanult Kiskőrösön, segéd volt Bpesten a Malomépítészeti gépgyárban és a Hofher és Schrantz cégnél, 1927 óta foglalkozik bércsépléssel. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, II. o. ez. vit., seb. és háb. emlékérem, K. cs. k. tulajd. -. Felesége: Varga Eszter.

Ref. egyház. 1679 óta áll fenn, az első anyakönyvi bejegyzés 1758-ban történt. Első nádfedeles temploma 1700 elején épült, a kőtemplom 1787-ben. A paplak és az iskola építési ideje ismeretlen, feljegyzések szerint a régi paplakot 1777-ben renoválták; az új iskola 1804-ben, az új paplak 1811-ben épült. Első lelkésze Reggel Pál volt; jelenlegi lelkésze, sorrendben a 26-ik: Papp Károly.

Strasser Antal vegyeskereskedő 1905. Tiszainoka. 1921-ben szabadult fel, segéd volt Újkécskén és Kiskunfélegyházán, 1929 óta önálló. Szikvízgyára és dohánytőzsdéje van, gabonakereskedéssel is foglalkozik. Közs. képviselő, az Olvasókör pénztárnoka, Tűzoltó alparancsnok. - Felesége: Schneer Erzsébet, fiai: Sándor és Pál.

Szabó Zsigmond szikvízgyáros * 1880. Tiszainoka. Üzemét 1931-ben alapította, 5 1/2 hold földön és 3 1/2 hold szőlőn gazdálkodik is. - A 29. és 6. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, fogságba esett. - A közs. képv. test. tagja. - Felesége: Balogh Mária, leánya: Mária.

Szilágyi (K.) János gazdálkodó * 1880. Tiszainoka. 7 1/2 hold földön és 1 1/2 hold szőlőn gazdálkodik. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és albán fronton, megsebesült. - A közs. képv. test. tagja, 1923 óta közs. pénztáros. - Felesége: Nagy Mária, leánya: Mária.

Tiszainokai Olvasókör 1884-ben alakult 25 taggal. Saját háza van nagyteremmel, olvasó szobával és felügyelői lakással; tagok száma 83. Elnök: Papp Zoltán közs. főjegyző, alelnök: id. Szendrei Béni, gazda: Oláh Gábor.

Tamaniczka Lajos építőmester * 1885. Kunszentmárton. 1903-ban szabadult fel, segéd volt Szentesen és Bpesten, 1921 óta önálló. Legrégibb építőmester a községben. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, megsebesült, a II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. 1929 óta tűzoltóparancsnok. - Felesége: Beke Mária, fia: Béla.

Varga (Cs.) László gazdálkodó * 1880. Tiszainoka. 24 hold földön és 3 hold szőlőn gazdálkodik. Nagy érdemei vannak a földreform végrehajtása, új iskola, a hősök emlékművének létesítése, a templom helyreállítása és az új harangok beszerzése körül. - A 1. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, 1933 óta főbíró, a Ref. egyház presbitere, a Stefánia szöv. másodelnöke, a Testnevelési bizottság tagja. - Felesége: Nagy Mária, leánya: Karolina.

Zsoldos Zsigmond gazdálkodó özvegye Kocsis Zsuzsanna. Férje * 1871. Tiszainoka, 35 hold földön gazdálkodott, 1922-ben, azóta az özvegy vezeti a gazdaságot. Gyermekei: Zsuzsanna, Julianna, Mária (Egyeki Gáborné), Erzsébet, Eszter és Klára.