[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

TISZAFÖLDVÁR
I/O
<<< >>>

Jelenfy Ferenc fűszer- és rövidárukereskedő * 1884. Csongrád. 1901-ben szabadult fel, segéd volt Csongrádon, üzletvezető Izsákon és Tiszaföldváron, 1907 óta önálló. Trafik- és korlátolt italmérési engedélye van. - A 46. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, megsebesült. - A Kaszinó, a Kereskedők egy. rendes, az Ifjúsági dalegylet pártoló tagja. - Felesége: Gálik Berta, gyermekei: Ferenc (honvédőrmester) és Jolán.

Jeskó János közs. főjegyző * 1889. Tiszaeszlár. A közig. tanfolyamot 1908-ban Debrecenben végezte. Kenderesen volt s. és a. ü. jző, Kunhegyesen közig jző; 1925-től Tiszapüspökiben, 1931 óta Tiszaföldváron főjegyző. - A 46. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, súlyosan megsebesült, az ezüst és bronz SL (a kardokkal), seb. érem, K. cs. k. tulajd. A "Tiszaföldvár és Vidéke" szerkesztője, az Önk. tűzoltó test. alelnöke és parancsnoka, a Dalegylet, a PLE, a Frontharcos csoport elnöke. - Felesége: Győri Erzsébet, gyermekei: Erzsébet (okl. óvónő), Judit és János.

Jurcsó Sándor a Munkáskör elnöke * 1886. Gyoma. 16 éves kora óta napszámosmunkával keresi kenyerét. - A 101., majd a 4. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, 3-szor sebesült, I. és II. o. ez., bronz vit., seb. érem (két sávval), szolg. vas érdemkereszt, K. cs. k. tulajd. A Munkáskör érdekében fejt ki nagy tevékenységet, annak választmányi tagja, majd ellenőre volt, 1932 óta elnöke. - Felesége: Beliczay Mária.

Kalóz Benjamin ifj. vegyeskereskedő * 1908. Tiszaföldvár. 1924-ben szabadult fel, segéd volt Kunszentmártonban és Szolnokon, 1931 óta önálló. A Kereskedők egyesületének tagja. - Felesége: Högye Mária, leánya: Mária-Márta.

Katona (K.) Gábor gazdálkodó * 1874. Tiszaföldvár. Régi birtokos család sarja. 1906-ban kezdett haszonbérletben gazdálkodni, ma 53 hold földje van. - Az 1. h. husz. ezred kötelékében harcolt az orosz fronton, 3-szor sebesült. A közs. képv. test. vir. póttagja, a Ref. egyház képviselő tagja, a Polg. kör választm. tagja. -. Felesége: Barcza Julianna.

Kávási Gyula közs. végrehajtó * 1905. Tiszaföldvár. Régi nemesi család sarja. Bpesten tett keresk. érettségit, szolgált a székesfővárosnál, majd a kereskedelmi pályán működött. 1929-ben lépett a község szolgálatába. A Horthy Szabolcs kaszinó, az Ifjúsági önképzőegyesület, a Dalárda, a Frontharcos szöv. pártoló tagja. - Felesége: Benyus Ilona, fia: Gyula.

Kerekes Ferenc urad. intéző * 1881. Öcsöd. Földmivesiskolát végzett Jászberényben, gyakornok volt br. Harkányi Andor pusztakengyeli birtokán, 1907-től u. ott intéző, 1927 óta Montag Ákos martfűi uradalmában intéző. - Felesége: Serák Emilia, fiai: István és Ferenc.

Kincses József urad. intéző * 1901. Budafok. 1921-ben végezte a keszthelyi gazdasági akadémiát. Gróf Almási Imre szajoli, Farkas György füzesgyarmati birtokán s. tiszt volt, 1930-tól Incze Lipót kocsordpusztai, 1934 óta Basch Lóránt tiszaföldvári birtokán intéző. - Felesége: Horváth Jolán.

Kiss Dezső ny. áll. el. isk. igazgató * 1861. Kecskemét. Oklevelét 1881-ben Nagykőrösön szerezte, tanított Faddon, 1885-től a tiszaföldvári társulati iskolában, 1886-tól a mezőturi ref. el. iskolában. 1888-ban került vissza Tiszaföldvárra, 1911-től igazgató, 1922-ben vonult nyugalomba. 10 évig volt közgyám, 35 évig ipariskolai igazgató. Az Önk. tűzoltó test. parancsnoka, járási tűzrendészeti felügyelő. - Gyermekei: Margit (Pethő Károlyné), Kálmán (ig. tanító), László (közs. jegyző) és Sándor (tanító).

Kiss Imre urad. ispán * 1886. Zsedény. A pápai gazd. iskolát végezte 1906-ban, 6 1/2 évig Tömördön, 3 évig Bodolán működött, 1920 óta dr. Gött Zoltán kunhalmi birtokán ispán. - A 83. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: D. Szabó Margit.

Kiss Kálmán ev. el. isk. igazgató és kántortanító * 1890. Lovászpatona. Oklevelét 1910-ben Pápán szerezte, tanított Lovaspatonán, Lébényben, 1918 óta van Tiszaföldváron. A Dalegylet vezető karnagya, a Horthy Szabolcs kaszinó titkára, a Polgári egylet, az Ipartestület pártoló tagja. - Felesége: Kiss Sarolta, gyermekei: Árpád-László és Márta-Lenke.

Kiss Sándor urad. gazda * 1886. Szentes. 1906-tól Szobotka gazdaságában szolgált, 1924 óta Erődi-Harrach Tihamér zsigeri uradalmában gazda. - A 101. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Varga Teréz, gyermekei: Sándor, Ferenc, Imre, Rozália és Mihály.

Kiss Sándor áll. el. isk. tanító * 1902. Tiszaföldvár. Oklevelét 1926-ban Jászberényben szerezte, 1 évig Turkevén tanított, 1927 óta az Ó-szőllősi áll el. iskola tanítója. A Vadásztársaság, a PLE tagja.

Kocsor Dezső járási m. kir. állatorvos * 1883. Békés. Oklevelét 1907-ben Budapesten szerezte. Működött Békésen, Déván, Aknasugatagon, Törökbecsén, Szászsebesen, Békéscsabán; 1925 óta Tiszai alsó járási m. kir. állatorvos. - A világháború alatt az orosz fronton szolgált. A Kaszinó tagja. - Felesége: Pásztor Piroska, leánya: Klára-Piroska.

Kollár János gyári munkavezető * 1888. Törökszentmiklós. Mezőgazd. szakiskolát végzett. Dolgozott Pusztatenyőn, Pusztapón, Cibakházán, Törökszentmiklóson, a Lábassy-ekegyárban, 1919 óta a Martfűi téglagyár rt.-nál munkavezető. - A 3. h. gy. e. kötelékében a világháborúban 4-szer sebesült, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Csurgó Erzsébet, gyermekei: János, Ilona, Róza és Mária.

Koller Gáspár, olaszfalusi, ny. m. kir. h. husz. százados * 1886. Kéthely. Nemességét 1899-ben I. Ferenc József megerősítette s az olaszfalusi előnevet adományozta. A Ludovika Akadémiát végezte, az 5. h. husz. ezredbe lépett, mint hdgy, 1912-től főhdgy, 1917-től százados, 1923-ban vonult nyugalomba. - Az orosz fronton harcolt, fogságba esett, megszökött, SL (a kardokkal), K. cs. k. tulajd. A Kaszinó s a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Kovács Júlia.

Kósa János fűszer- és vegyeskereskedő * 1881. Tiszaföldvár. Atyja mellett gazdálkodott, 1915-ben nyitotta üzletét. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton. - Az Ipartestület, a Kereskedők egyesülete, a 48-as kör, a Munkáskör tagja, a Dalárda pártoló tagja. - Felesége: Süveges Julianna.

Kósa Károly vegyeskereskedő és kocsmáros * 1892. Tiszaföldvár. Gazdasági iskolát végzett Csíkszeredán, gazd. s. tiszt volt Csókán, 1919-től Nagykőrösön 200 holdas bérleten gazdálkodott, kereskedését 1928-ban, kocsmáját 1933-ban nyitotta. - A világháború alatt a 82. gy., a 13. husz. e.-ben és a méneskarnál teljesített szolgálatot - Felesége: Lapu Ilona, leányai: Ilona és Róza.

Kósa (Ny.) Lajos gazdálkodó * 1871. Tiszaföldvár. 1904-től gazdálkodik 5 hold földjén s 1 hold szőlőjén, most 10 hold földje s 2 hold szőlője van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, megsebesült. Az Ószőllősi olvasókör alelnöke, a Ref. iskolaszék tagja. - Felesége: Szilágyi Zsuzsanna.

Kovács (N.) Imre várm. útbiztos * 1887. Tiszaföldvár. 1920-ban tett érettségit Budapesten, a koronaőrségnél szolgált, majd a főszolgabírói hivatalban volt nyilvántartó, 1929 óta a Tiszai alsójárás útbiztosa. 20 holdon haszonbéres gazdálkodást folytat. Községi képviselő, a Ref. egyház presbitere, az Őszőlősi legeltető társulat elnöke. - Felesége: T. Kovács Zsuzsanna, fia: Imre.

Kovács (L.) János gátőr * 1893. Cibakháza. Régi kun család sarja. 1921-ig gazdálkodott, 1924 óta a Tiszai belvízszabályozó társulatnál gátőr. - A világháború alatt harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, II. o. ez., 3 bronz vit. érem, K. cs. k. tulajdonosa. - Felesége: Zsetkó Rozália, gyermekei: János, Rozália, István és Piroska.

Kovács József ny. máv műsz. tisztv. * 1880. Tiszaföldvár. 1900-ban lépett a Máv szolgálatába, az Istvántelki főműhelyben volt alkalmazva, 1920-ban vonult nyugalomba, 750 holdas bérleten gazdálkodik, a fősúlyt az állattenyésztésre helyezi, 5 hold szőlője van. - Felesége: Majeszky Ilona, gyermekei: Ilona és József.

Kovács Károly szőlőbirtokos és bornagykereskedő * 1884. Tiszaföldvár. 1908 óta önálló borkereskedő, szeszfőzdéje, ecetgyára, 20 hold szőlője és 1400 holdas bérgazdasága van, üzemében 20 alkalmazottat foglalkoztat. - A világháború alatt a 68. gy. e. kötelékében szolgált. - Várm. thb. tag, közs. képviselő. - Felesége: Szabó Julianna, gyermekei: Géza, Lenke és Vilmos.

Kovács Károly főgépész * 1877. Felsőireg. A géplakatos ipart tanulta, 1893-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten. 1900-tól gr. Széchenyi upori uradalmában, 1906-tól Nemeskéri Kiss Pál gödi gazdaságában, 1912-től a tiszadobi bérgazdaságban, 1919-től Koburg hg pusztavacsi uradalmában, 1923-tól a dadai uradalomban, 1928 óta a Martfűi téglagyár rt.-nál főgépész. - Felesége: Gáspár Emma, gyermekei: Ilonka, Béla, Piroska, Emma, Károly és Mariska.

Kovács Miklós kéményseprőmester * 1865. Kiskunfélegyháza. 1886-ban szabadult fel, Aradmegyében volt segéd, majd 1919-től önálló; a románok kiüldözték, Kákán, Tápiószelén, a Szolnoki cukorgyárban s Tiszaföldváron volt üzletvezető, 1924 óta újra önálló. Az Ipartestület, a Szőllősi népkör tagja. - Felesége: Krecsméri Emilia.

Kozma Gyula üzemvezető-téglamester * 1887. Szombathely. 8 évig volt gyakornok Szombathelyen, 1910-től Martfűn, 1912-től Vasváron, 1920-tól Tiszaföldváron, majd ismét Martfűn, 1924-től Gyomán, 1929 óta ismét Tiszaföldváron üzemvezető-téglamester. - A 18. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. Az Orsz. munkás rokkant egyesület, a Polgári kör tagja. - Felesége: Csontos Jusztina, gyermekei: Mihály, Gyula és Mariska.

Kötél Albert, vitéz, cipészmester 1890. Mezőtur. 1908-ban szabadult fel, Monoron volt segéd, 1919 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, 2-szer sebesült, I. és II. o. ez., bronz vit., seb. érem (két sávval), K cs. k. tulajd. Az Ipartestület, az Ószőllősi olvasókör tagja. - Gyermekei: Albert és Erzsébet.

Kövér Aladár, gyergyószentmiklósi, ny. miniszteri titkár * 1888. Tiszaföldvár. A kolozsvári egyetemet végezte, a közélelmezési minisztériumban szolgált, atyja halála (1921) óta gazdálkodik 395 holdas birtokán. Búzáért kiállításon 2 oklevelet kapott. Közs. képv. test. vir. tag, volt tb. szolgabíró. - Felesége: lőgérpatonyi Hervay Mária, H. István felsőházi tag leánya.

Kövér János, gyergyószentmiklósi, földbirtokos * 1895. Tiszaföldvár. Államtud. államvizsgát tett a bpesti egyetemen. Gyermekkora óta foglalkozik gazdálkodással, atyja halála óta egyedül vezeti a martfűi gazdaságot. A Vármegyei szarvasmarha tenyésztők egyesületének elnöke. - Felesége: nemes Spilka Margit.

Kövesdy Zoltánné, Kovács Ilona gazdasági iskolai szaktanító * Tiszaföldvár. 1932 óta a tiszaföldvári gazdasági iskola szaktanítója.

Krekán Fr. Cyprián házfőnök, intézeti igazgató * 1876. Kapnikbánya. Tanulmányait 1899-ben Győrött a kir. kath. tanítóképző tanintézetben végezte. 1895-ben belépett a Keresztény iskolatestvérek kongregációjába. Az 1898/99 tanévben, mint nevelő működött Budapesten a "Szent József" fiúnevelő-intézetben. 1899-től az 1909/1910. tanévig osztályfőnök, (1904-től az intézet aligazgatója), 1910-től 1931-ig a rendház és az intézet igazgatója volt. 1931-ben átvette a homoki "Beniczky fiúotthon" vezetését.

Kruppay Béla nyug. máv főkalauz * 1880. Nagyatád. 1899-ben lépett a Máv szolgálatába Zágrábban, 1921 óta főkalauz, 1929-ben vonult nyugalomba. Az Ipartestület pártoló tagja. - Felesége: Hell Vilma. Bátyja Kruppay Gyula marcali szolgabíró, hősi halált halt; ennek leánya, Amália gr. Széchenyi Viktor ny. főispán felesége.

Kruzslicz József papucskészítő mester * 1898. Kunszentmárton. 1914-ben szabadult fel, segéd volt Szabadkán és Kunszentmártonban, 1927 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Gyenes Ilona, leányai: Ilona és Irén.

Lapath Géza vaskereskedő * 1876. Zalaegerszeg. 1894-ben szabadult fel, segéd Szentgotthárdon, Zalaegerszegen, Veszprémben, Kunszentmártonban volt, 1900 óta önálló. Földbirtoka is van. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, orosz fronton, fogságba esett. - Közs. képviselő, a Vadásztársaság elnöke, a Kath. egyház gondnoka, a Mezőgazd. tkpt felügy. bizottsági tagja. - Felesége: Józsa Erzsébet, gyermekei: Erzsébet, Mária és Géza.

Lapu Bertalan községi a. ü. jegyző * 1888. Tiszaföldvár. A közig. tanfolyamot 1911-ben Bpesten végezte, ugyanekkor lépett a község szolgálatába. - A 68. és 51. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült; seb. érem, K. cs. k. tulajd. A "Horthy Szabolcs" kaszinó ü. v. elnöke s több egy. tagja. - Felesége: Cingell Julianna, fogadott fiai: Papp Sándor és Bertalan.

Lenkei János, vitéz, gazdálkodó * 1885. Nagyszénás. - A 6. vártűzér e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, I. o. ez., bronz vit., seb. érem, vaskereszt, K. cs. k. tulajd. 10 holdas vitézi telkén gazdálkodik. A Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Hevesi Apollonia, gyermekei: Mária és János.

Lőrinczy (D.) Sándor kovácsmester * 1881. Tiszaföldvár. Ipariskolát végzett Kecskeméten, 1898-ban szabadult fel, segéd volt Hódmezővásárhelyen, Bpesten, Brassóban, 1905 óta önálló. - Az 1. népf. husz. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, fogságba esett; a szolg. vaskereszt, K. cs. k tulajd. 12 évig volt ipartestületi elnök, most örökös díszelnök; várm. thb. tag, közs. képviselő és közgyám, a Ref. egyház presbitere, a Kislakásépítő biz., a Zöldség- és gyümölcstermelők egyes. elnöke, a Polgári társulati alap, a Hitelszövetkezet igazg. tagja, az Iparostanoncisk. felügy. biz., az áll. isk. gondnokság tagja, a Horthy Szabolcs kaszinó választm. tagja. - Felesége: Mátyus Eszter, leányai: llona (Karay Béniné) és Klára.

Ludván Katalin közs. óvónő * Nagysimonyi. Oklevelét Hódmezővásárhelyen szerezte, h. óvónő volt Oroszlánban, 1929 óta van Tiszaföldváron. A Stefánia szöv. tagja, az Evang. nőegylet és a Keresztény leányegyesületek szöv. választmányi tagja.

"Magyar Király" szálloda és vendéglő a Polgári társulati alap tulajdona, a község központjában fekszik, helyi és vidéki közönség kedvelt helyisége. Bérlő: özv. Pantó Zsigmondné, vezető: Pantó Imre.

Markóth Dezső áll. el. isk. igazgató * 1886. Törökszentmiklós. Oklevelét 1905-ben Egerben szerezte. 1905 óta szolgál Tiszaföldváron. - A 68. gy. e. kötelékébe harcolt a szerb és orosz fronton, K. cs. k. tulajd. - A Földvári szőlők olvasó és dalkörének elnöke. - Felesége: Gyurics Mária (okl. tanító), leánya: Ilona.

Marosi Lajos nyug. máv főmérnök * 1888. Turkeve. A József műegyetemet végezte 1912-ben, u. ekkor lépett a Máv szolgálatába, 1923-ban vonult nyugalomba. - A világháború alatt több havi frontszolgálat után a bécsi arzenálhoz rendelték be. A Horthy Szabolcs kaszinó, a Mérnöki kamara tagja. - Felesége: Czingell Blanka.

Márton Lajos, zsarolyáni, áll. gazd. népisk. igazgató * 1882. Kiskereki. Oklevelét 1901-ben Losoncon szerezte, a gazd. akadémiát 1910-ben Debrecenben végezte. Tanított Hajduszoboszlón, 1910-től a kisujszállási, 1914 óta a tiszaföldvári áll. gazd. népiskola igazgatója. - A 39. gy. e.-ben vett részt a világháborúban, 1916-tól a VII. hadtest kertészetének megszervezője és parancsnoka volt, koronás vas érdemkereszt tulajd. - A "Tiszaföldvár és Vidéke" munkatársa, a Gyümölcstermelők egy. szakbizottsági elnöke, a Mezőgazdasági bizottság titkára, a Mezőgazdasági kamara méhészeti szakosztályának tagja. - Felesége: Bucsy Emilia, fia: Tibor.

Morvay János áll. el. isk. tanító * 1898. Halmi. Oklevelét 1918-ban Szatmárnémetiben szerezte. Tanított a nagyszőlősi fiúnevelő intézetben, Jászberényben, 1922 óta van Tiszaföldváron. - A 12. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, I. és II. o. ez. vit., seb., háb. emlékérem, német becsületrend, K. cs. k. tulajd. Az Orsz. és a Megyei tanítóegyesület, a Stefánia szöv tagja, a Frontharcos szöv., a NEP titkára, a Levente egy. oktatója és titkára, az Iparos daloskör elnöke. - Felesége: Fónagy Borbála, fiai: János és Sándor.

Nagy Gábor gazdálkodó * 1879. Tiszaföldvár. Családja nemességét I. Ferdinándtól kapta. 1904 óta gazdálkodik önállóan 52 holdas birtokán. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, bronz vit. érem tulajd. A Polgári társulati alap felügyelőségi tanácstagja, a Földesgazdák jegyzője, majd elnöke volt. - Gyermekei: Erzsébet, Mária és Gábor.

Nagy (M.) István gazdálkodó * 1877. Tiszaföldvár. Régi tiszaföldvári család sarja. A fodrásziparban volt önálló; 42 holdas birtokán gazdálkodik. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Köles Mária, gyermekei: Ibolya és Katalin, 4 árvát, Köles Gizellát, Jánost, Ferencet és Gusztávot, nevelt fel.

Nagy Mihály gazdálkodó * 1892. Tiszaföldvár. Régi tiszaföldvári csatád sarja. A hentesipart tanulta, évekig volt önálló mester; 26 hold földjén gazdálkodik. - A 13. husz. ezred kötelékében harcolt az orosz, olasz, francia fronton, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Jónás Julianna, fia: Jenő.

Nagy Zsigmond vegyeskereskedő * 1876. Tiszaföldvár. Régi tiszaföldvári család sarja. 1895-ben szabadult fel, segéd volt Hajdunánáson, Törökszentmiklóson, Kunszentmártonban, 1900 óta önálló. - A világháború alatt a 68. gy. e.-ben szolgált. - A Kereskedők egyesületének rendes, az Ipartestület, a Munkáskör, a Polgárikör pártoló tagja. - Felesége: Petyus Irma, fia: Endre (az üzletet vezeti).

Némedy Zoltán közs. közig. jegyző * 1901. Topánfalva. A közig. tanfolyamot 1923-ban Egerben végezte, azóta van a község szolgálatában. A Levente egyesület, a Vadásztársaság jegyzője, a Horthy Szabolcs kaszinó háznagya, a Tűzoltótestület titkára, a Testnevelési bizottság tagja.

Neugebauer Antal ifj. malomtulajdonos * 1901. Szolnok. Reálgimnáziumot végzett Bpesten. 1923 óta a Tiszaföldvári gőzmalom tulajdonosa. A Vadásztársaság pénztárosa, a szolnoki "Attila" sportegyesület díszelnöke. Éveken át aktiv sportoló volt, 1922-ben megnyerte a 100 km országuti kerékpárbajnokságot. 150 érem és tiszteletdíj tulajdonosa.

Nogáll László plebános * 1864. Piskolt. 1888-ban szentelték pappá, első állomása mint káplán Mezőkovácsháza volt; 1900 óta Tiszaföldváron plebános.

Nyitrai János darálómalomtulajdonos * 1890. Tiszaföldvár. Molnár ipart tanult, 1908-ban szabadult fel, segéd volt Szarvason, Rákóczifalván, Szolnokon, Pusztapón, Karcagon, Monoron, Öcsödön; 1926-tól lisztcseretelepe volt, 1931-ben vette meg 12 HP szivógázmotoros darálómalmát. Az Iparosdalárda pénztárosa, az Ipartest., a Polgári kör tagja - Felesége: K. Nagy Julianna.