[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

KUNSZENTMÁRTON
A/H
>>>

Ambruzs Gáspár hentes- és mészárosmester. * 1902. Kunszentmárton. Régi iparos család sarja. 1929-ben szabadult fel, segéd volt Szolnokon, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban; 1932 óta önálló. Az Ipartestület tagja.

Atkári Józsefné virágkereskedő * Kunszentmárton. 1920-ban nyitotta saját házában virágkereskedését s azt szakértelemmel egyedül vezeti. A Kath. nőegylet választmányi tagja.

Balla István szabómester * 1878. Kunszentmárton. Régi iparos család sarja. 1893-ban szabadult fel, segéd volt Kecskeméten, Szegeden, Gyomán, Békéscsabán, Csongrádon, Nagyváradon, Késmárkon, 1904 óta önálló. Raktáron tart saját műhelyében készült mindenfajta férfiruhát. - A haditengerészet kötelékében harcolt az olasz fronton. - Az Ipartestület rendes, az Iparoskör alapító tagja. - Felesége: Dantesz Mária, fogadott gyermekei: Piroska és Sándor.

Balla István vegyeskereskedő * 1908. Kunszentmárton. Régi iparos család sarja. 1925-ben szabadult fel, segéd volt Kunszentmártonban, 1934 óta önálló. - A Kereskedelmi kör r., a Tornaegyesület pártoló tagja.

Barna Domokos dr. ügyvéd * 1878. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. A bpesti egyetemet 1901-ben végezte, ügyvédi irodáját 1908-ban nyitotta. A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, orosz fronton, fogságba esett. SL (kardokkal) seb. érem (egy sávval), K. cs. k. tulajd. Várm. tb. főügyész, várm. thb. tag, közs. képviselő, a Rk. egyházközség, a Leventeegyesület, az Uri kaszinó, az áll. el. isk. gondnokság, a védett birtokok felett felügyelő helyi bizottság elnöke, a Tkpt, a Stefánia szöv., az Iparoskör, az Ipartestület, a Kath. népszövetség ügyésze, a NEP vezető titkára, a Frontharcos csoport tb. elnöke, a Tornaegylet díszelnöke, (az úszószakosztály elnöke), a "Közérdek" hetilap felelős szerkesztője. - Felesége: Kurcz Margit, gyermekei: Kató (tanító) és Domokos.

Barna István divatárukereskedő * 1896. Kunszentmárton. Régi birtokos család sarja. Segéd volt Szolnokon, Győrben, Komáromban, 1921 óta önálló. Üzletköre a Tiszazug. A Kereskedők egyesületének jegyzője. - Felesége: Tompay Mária.

Barna Péter ny. máv előljáró * 1867. Kunszentmárton. 1881-től ügyvédi, majd közs. írnok volt, 1898-ban került a Máv szolgálatába Aradon, 1922-ben Gyomán vonult nyugalomba. A Rk. egyházközség tanácsosa és pénztárosa, a Gazdasági egyesület tagja. - Felesége: Ugray Julia, leánya: Margit (özv. Szabó Benedekné).

Báthor Margit gazd. iskolai tanár * Besenyszög. A tanítóképzőt 1914-ben Bpesten végezte, gazd. isk. tanári oklevelet Kecskeméten szerzett, 1928-ban tett gimn. érettségit, 1919-től van állami szolgálatban, 1929 óta a kunszentmártoni gazd. iskola tanára. A közgazd. egyetem hallgatója.

Benke Boldizsár papírkereskedő * 1890. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. A Bozóky-féle nyomdában szabadult fel, segéd volt Nagyszebenben, Szászvároson, üzemvezető Kalocsán. 1926-tól a kunszentmártoni Benke és Lakatos könyvnyomda és papirkereskedő cég tagja, 1928 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, francia fronton, fogságba esett. A "Kunszentmárton és Vidéke" kiadója volt, az Iparos és kereskedő ifjak körének vígalmi elnöke, műkedvelői előadások, a Passió játékok rendezője.

Berta Ernő vegyeskeresk. * 1887. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. 1904-ben szabadult fel, segéd volt Szekszárdon, Pécsett, Késmárkon, Egerben és Szolnokon, 1914 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz, francia fronton, fogságba esett, II. o. ez. vit. érem, K. cs. k. tulajd. - A Kereskedelmi kör ellenőre, az Iparoskör, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Kovács Margit, gyermekei· Ernő és Margit.

Bozóky Álmos, szentbenedeki, vas- és fűszerkereskedő * 1869. Kunszentmárton. A nemességet az előnévvel B. István őse 1676-ban kapta, a törökök elleni harcokban tanusított vitézségéért. Kereskedelmi iskolát végzett Kolozsváron, szakmáját Turkevén tanulta, cégvezető volt Baróton és Zilahon, 1898 óta önálló. A Kereskedők egyesületének elnöke volt, a Tkpt felügy. biz. elnöke, az Uri kaszinó választmányi tagja, a közs. képv. test., a várm. thb. tagja. - Felesége: Kurcz Kornélia, gyermekei: Ilona (vit. Bocskor Imréné), Atilla (cégv. atyjánál), Kornélia, Róza (Kovács Károlyné), Erzsébet (Kozelka Károlyné) és Imre.

Bozsik János földbirtokos és téglagyáros * 1882. Kunszentmárton. Régi birtokos család sarja. 6 éven át vezette dr. Svába Lajosné 740 holdas birtokát, jelenleg saját 30 hold földjén gazdálkodik. Az 1931-ben alapított tégla- és cserépgyárában, 10-12 embert foglalkoztat. - A világháború alatt e. ü. szolgálatot teljesített. Az Ipartestület alapító tagja, 1926 óta közs. közgyám. - Felesége: Józsa Mária.

Bozsik Kálmán agyagiparos * 1872. Kunszentmárton. Régi birtokos család sarja. 1887-ben szabadult fel, segéd volt Ungváron, Mezőtúron, 1895 óta önálló. Házát, 11 hold földjét s 1 hold szőlőjét szorgalmával szerezte, üzemében két fia segédkezik, iparcikkeivel 30 bel- és külföldi kiállításon arany, ezüst és bronz érmeket nyert. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. 1921 óta az Ipartestület elnöke. - Felesége: † Gyenes Etel, fiai: Kálmán és Béla.

Csávás Lajos dr. ügyvéd * 1887. Kunszentmárton. Békés várm. nemesi család sarja. Oklevelét 1917-ben Kolozsvárott szerezte, u. ekkor nyitotta ügyvédi irodáját. 1923 óta várm. tb. főügyész, a Gazdasági egyesület, a Tiszakürti közs. tkpt ügyésze, a Nagyszálló r. t. igazg. tagja, az adófelszólamlási bizottság elnöke, a Szolnoki ügyvédi kamara választmányi tagja, Várm. thb. és közs. képv. testületi tag. A világháború alatt a 100 ágyas hadikórház vezetője volt.

Cseuz Gyula igazgató * 1902. Kunszentmárton. Bpesten a kereskedelmi akadémiát, 1926-ban Drezdában a malomépítészeti főiskolát végezte. Működött Németországban, Szászországban malomépítő gyárakban, 1926-tól a Cseuz Kálmán és Tsai hengermalom és ipartelep technikai vezetője, 1929 óta a kereskedelmi és technikai rész igazgatója. Az Orsz. molnárszövetség végrehajtó bizottsági tagja, a németországi "Die Mühle" szaklap munkatársa.

Cseuz Kálmán dr. orvos * 1901. Kunszentmárton. Erdélyi család sarja. Oklevelét 1929-ben Bpesten szerezte, 4 évi berlini és westphaliai egyetemi tanulmány után 1933-ban nyitotta modern felszerelésű rendelőjét. Egy berlini szaklapban megjelent és önálló kutatásáról beszámoló cikke szakkörökben érdeklődést keltett. - A Tornaegyesület alapító ü. v. elnöke. - Felesége: Pótor Sarolta, fiai: Antal és Kálmán.

Cseuz Kálmán vegyeskereskedő és malomtulajdonos * 1874. Kunszentmárton. Erdélyi örmény család sarja. 1889-ben szabadult fel, segéd volt Mosonban, Szentesen; katonai szolgálata után nyitotta üzletét, hengermalmát 1910-ben alapította. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt a szerb fronton, vas érdemkereszt, K. cs. k., jub. eml. é. tulajd. A Gazd. tkpt aligazgatója, a Kereskedelmi kör, az Uri kaszinó, az Iparoskör, az Ipartestület tagja. - Felesége: Füleki Mária, gyermekei: Kálmán (orvos), Gyula (malommérnök), Emilia (gyógyszerész) és Mária.

Cseuz Kálmán és Társai hengermalom és ipartelep 1910-ben alakult. A malom 140 HP szívógázmotorral van felszerelve, 18 járatos, napi termelőképessége 440 q. 10 vármegyében van lerakata, 35 embert foglalkoztat. Az ipartelepen épület- és tüzifaraktár és sertéshízlalda van. Alapítója Cseuz Kálmán, igazgatója Cseuz Gyula.

Cseuz Károly ny. máv műszaki tiszt. * 1868. Kunszentmárton. Régi erdélyi örmény család sarja. 1897-ben Kassán végezte a műszaki tanfolyamot, első állomáshelye Sátoraljaújhely volt, 1901-től Nagyváradon, majd Szeghalomban és Komádiban szolgált, 1926-ban vonult nyugalomba, 1929-ben elkészítette Kunszentmárton hiteles térképét. - Felesége: Kovács Viktória.

Cseuz Lukács főmolnár * 1880. Kunszentmárton. Régi örmény család sarja. 1906-ban szabadult fel Tiszanánán, segéd volt Orosházán, Kunszentmártonban, Tömörkényben, 1910 óta főmolnár. - A 32. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, K. cs. k. tulajd. Az Iparoskör tagja. - Felesége: Biró Mária, gyermekei: Ilona és Ferenc.

Cseuz Mátyás ny. áll. el. isk. tanító * 1866. Kunszentmárton. Oklevelét 1896-ban Egerben szerezte. 1896-tól Kunszentmártonban a felekezeti, 1905-től a községi, 1925-től a központi áll. el. iskolában tanított, 1927-ben vonult nyugalomba. 2 éven át az analfabétákat, 5 éven át a felnőtteket tanította díjazás nélkül. - Felesége: Kelemen Julianna, fogadott gyermekei: Ilona és Ida.

Dávid Ignác gabonakereskedő * 1881. Kunszentmárton. Régi iparos-család tagja. Földmunkás volt, 1933-ban alapította üzletét. - A világháború alatt harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, bronz vit. érem, K. cs. k., vöröskereszt érem tulajd. - Felesége: Szabó Mária, fiai: Mihály (tanító) és Pál (tisztviselő).

Dávid István vegyeskereskedő * 1880. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja. A cipészipart tanulta, abban önálló is volt. 1928-ban nyitotta kereskedését. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, román, olasz fronton, megsebesült, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Kath. kör, a NEP, a Kereskedők köre tagja, az Iparoskör alapító tagja. - Felesége: Hürkecz Katalin, nevelt leánya: Rózsika (Doba Sándorné).

Dóka Bertalan ny. városi levéltáros és h. anyakönyvvezető * 1876. Kunszentmárton. Régi Csongrád m. nemesi család sarja. Járásbírósági díjnok volt 2 évig, 1896-ban lépett a város szolgálatába, 1931-ben vonult nyugalomba. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, mint 100%-os rokkant szerelt le. - Tűzoltófőparancsnok, járási tűzrendészeti felügyelő, a várm. tűzoltószövetség választmányi, az Iparoskör tb. örökös tagja, az Uri kaszinó, a Gazdaszövetség, a Stefánia szöv., a Vöröskereszt egy. tagja, a Hitelszövetkezet felügy. biz. tagja. - Felesége: Zonay Anna, fiai: Bertalan (közs. tisztviselő) és Dezső (tanító).

Erdei László cs. őrsparancsnok * 1886. Pettye. 1908-ban lépett a csendőrség kötelékébe Jászjenőn, 1920-ban lett tiszthelyettes, 1929 óta a kunszentmártoni őrs parancsnoka. A világháború alatt mint tábori csendőr az orosz fronton harcolt, háb. eml. érem, 20 éves szolg., 60 évi jub. és mozg. érdemkereszt tulajd. Az Emberbarátok szövetségének tagja. - Felesége: Halmay Jolán, fiai: Sándor és László.

Farkas György műszerész és villanyszerelő * 1904. Szarvas. 1922-ben szabadult fel Szarvason. Mezőtúron volt segéd, 1927 óta bátyjával Jánossal társas viszonyban önálló. Az Ipartestület, az Iparoskör, a Gazdakör és a Kereskedők köre tagja. - Felesége: Lengyel Margit.

Farkas János műszerész és villanyszerelő * 1902. Szarvas. 1924-ben szabadult fel Szarvason. Ott volt segéd; 1927 óta öccsével Györggyel társas viszonyban önálló. A Kereskedők köre, az Iparoskör, az Ipartestület tagja.

Farkas Testvérek műszaki szaküzlet. 1927-ben alapította Farkas György. 1528-ban [1828!?] F. János betársult, azóta a cég "Farkas Testvérek" név alatt működik.

Fazekas Imre földbirtokos * 1884. Kunszentmárton. Régi birtokos család sarja. 1907 óta gazdálkodik önállóan. Közs. képviselő, a Gazdakör, az Iparoskör tagja. - Felesége: Szabó Ágnes, gyermekei: Lajos, Angella, Ágnes, Mária, Imre. Magda, Katalin és Irén.

Fegyverneky Albert, fegyverneki, ny. áll. pénztári főtanácsos * 1862. Magyaró. Régi nemesi család sarja, Nagyenyeden tett érettségit, 1883-ban lépett állami szolgálatba Szászrégenben, működött Erdélyben, Világoson, Kunszentmártonban, Szolnokon. A Kansz és a Stefánia szöv. elnöke, a Ref. egyház főgondnoka. Az Iskolánkívüli népműv. bizottság elnöke volt. - Felesége: miskolci Molnos Mariska, leányai: Ilona és Piroska.

Felföldi József cipészmester * 1902. Kunszentmárton. 1920-ban szabadult fel, segéd volt Kunszentmártonban és Bpesten, önálló Kunszentmártonban; csak rendelésre dolgozik. Az Ipartestület, az Iparoskör tagja.

Ferenczy Lajos ny. máv altiszt * 1882. Nyárádremete. A p. ü. őrségnél kezdte szolgálatát, Szegeden került a Máv kötelékébe, 1922-ben vonult nyugalomba. 1926 óta trafikja van. A Máv altisztek egyes. tagja. - Felesége: Breisfeld Ilona, gyermeke: Irén (Rácz Mártonné).

Fisch Dezső dr. ügyvéd * 1891. Kiskunfélegyháza. Rabbi szemináriumot Pozsonyban végzett. Ügyvédi vizsgát 1925-ben tett Bpesten, irodáját 1926-ban nyitotta. - A világháború alatt az orosz fronton mint tábori lelkész teljesített szolgálatot, K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, az Izr. hitközség elnöke, a Közs. tkpt felügy. biz. tagja. - Felesége: Birnbaum Vili, leánya: Judith.

Gaál Lajos közs. polg. iskolai igazgató * 1894. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. Polgári isk. tanári oklevelét 1922-ben Bpesten szerezte, 1922-től rendes tanár, 1926 óta igazgató. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, súlyosan megsebesült, fogságba esett, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. 6 évig az Iparosok és kereskedők egyesületének elnöke volt. -- Felesége: Kiss Ilona, gyermekei: Lajos és Ilona.

Gulyás János dr. közs. orvos * 1887. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. Oklevelét 1912-ben Bpesten szerezte, s. orvos volt a szolnoki közkórházban és a kassai bábaképzőn; 1914 óta közs. orvos. - A világháború alatt a helyi vöröskereszt kórházat vezette, a II. o. vöröskereszt díszjelvény (a hadiékítményekkel) tulajd. A Stefánia fiókszöv. elnöke, a posta és a rendőrség orvosa, a NEP helyi csoportelnöke, várm. thb. tag, közs. vir. képviselő, az adófelszólamlási bizottság h. elnöke, a "Kunszentmárton és Vidéke" alapítója, felelős szerkesztője és kiadója. Rendelője modern felszerelésű.

Gulyás Mátyás gabonakereskedő * 1897. Kunszentmárton. Vendéglősipart tanult Bpesten, majd üzletvezető volt. 1932 óta a Futura bevásárlója és bizományosa. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, súlyosan megsebesült. - A Kereskedelmi kör, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Kiss Veronika, gyermekei: Veronika és Mátyás.

Gyollay Mátyás kéményseprő mester * 1879. Kunszentmárton. Régi nemesi család sarja. 1895-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Nagyváradon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, 1898 óta önálló. Az Ipartestület, a Kereskedelmi kör s több egyesület tagja, a "Kőrös" filmszínház társtulajdonosa, műgyüjtő. - Felesége: Fiala Irén, gyermekei: Irén, Mátyás, Ilona (Kiss Lajosné okl. tanár).

Habranyi Béla fogtechnikus * 1897. Kunszentmárton. Szaktudását Bpesten szerezte, 1924 óta önálló. A Fogtechnikai Szemlében számos cikke jelent meg. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz, román, orosz fronton, a magyar és porosz vöröskereszt érem tulajdonosa.

Habranyi Béla járási tb. tűzrendészeti felügyelő * 1866. Kunszentmárton. Régi iparos család sarja. Az asztalosipart tanulta, 1900-tól önálló, 1924-ben iparát abbahagyta, 18 holdas birtokán gazdálkodik. 1901-ben lépett a Tűzoltó testület kötelékébe, 1912-től parancsnok, 1931 óta járási tb. felügyelő. 24 évig volt közs. képviselő, 10 évig volt az Ipartestület elnöke, ő alapította az Iparoskört. 40 éves t. szolg. é. tulajd. - Felesége: Balla Mária, gyermekei: Béla (fogtechnikus) és Mária.

Halász Imre ny. máv altiszt * 1874. Kunszentmárton. Szászvároson lépett a Máv szolgálatába, 1922-ben vonult nyugalomba. A Máv altisztek egyesületének tagja. - Felesége: Papp Franciska, gyermekei: Erzsébet, Károly, Katalin és Rozália.

Harangozó Ferenc urad. ispán * 1893. Kunszentmárton. Gazdasági tanfolyamot végzett Jászberényben. 1925-től Papp Andor szelevényi birtokán volt ispán, 1927 óta a Papp-Szász-féle birtokon működik. - Felesége: Semsei Julianna, fiai: Ferenc, László és Károly.

Hegedüs József ny. máv altiszt * 1880. Kunszentmárton. 10 évig asztalossegéd volt, 1908-ban lépett a Máv szolgálatába, 1923-ban vonult nyugalomba. 1923 óta felesége nevén vegyeskereskedése és kocsmája van. - Felesége: Halász Rozália, leányai: Rozália (Varga Jánosné) és Mária (Perjesy Györgyné).

Hegedüs Károly cukrász * 1900. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja. 1917-ben szabadult fel, segéd volt Szolnokon, Nyitrán, Szegeden, Bpesten. 1926-ban fővárosi színvonalon berendezett üzletet nyitott. Az Ipartestület, az Iparoskör, a Keresk. egyesület, a Torna és sportegylet tagja. - Felesége: Doba Eleonora.

Hieser József sütőmester * 1884. Paks. 1905-ben szabadult fel, segéd volt Szegeden, Hamburgban, Kaposváron, Pápán, 1910 óta önálló; 1934-ben került Kunszentmártonba. - A 69. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, 2-szer megsebesült bronz vit. érem, K. cs. k. 1907 évi jubl. és mozg. eml. é. tulajd. - Felesége: Józsa Mária, leányai: Mária, Ilona és Magolna.

Homola Rezső sütőmester * 1877. Nagyrőce. 1893-ban szabadult fel, Bpesten, Debrecenben, Kolozsvárott, Sopronban, Győrben volt segéd, 1907 óta önálló, a község legrégibb sütőmestere. - A 29. népf. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület, a Kereskedelmi, az Iparoskör tagja. - Felesége: † Kovács Rozália.

Horváth Mihály gabona- és terménykereskedő * 1883. Kunszentmárton. A szijgyártóipart tanulta, 1901-ben szabadult fel, 1908-tól önálló, iparát abbahagyta s 1931-ben alapította kereskedését. - A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, a bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Tigyi Piroska, nevelt leánya: Mária.

Hürkecz Ferenc kereskedő * 1875. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja. Bognármesterséget tanult, évekig volt segéd, kereskedését 1908-ban nyitotta, 58 hold földön gazdálkodik. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton. - A Kereskedelmi kör s a NEP választmányi, az Iparoskör r. tagja. - Felesége: Dávid Anna, leánya: Irén.

Hürkecz István vegyeskereskedő * 1876. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja. 1906-tól a Keresztény fogyasztási szöv., majd a Hangya szöv. üzletvezetője volt, 1909 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Mártvay Erzsébet, gyermekei: Sándor (hentes m.) és Ilona (Molnár Gyuláné).

Hürkecz László vendéglős * 1885. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja. Segéd volt Besztercebányán és Bpesten, önálló 1931 óta. - A 2. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. Az Emberbarátok egyesületének pártoló tagja. - Felesége: Tóth Erzsébet, leánya: Róza (Kiss Gy Károlyné).

Hürkecz Sándor hentes- és mészárosmester * 1900. Kunszentmárton. Régi iparos-család sarja. 1916-ban szabadult fel, Bpesten volt segéd, 1928 óta önálló. Az Ipartestület és az Iparoskör tagja. - Felesége: Krizbai Berta.