[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

CSÉPA

Achim József gazdálkodó * 1881. Csépa. Törzskönyvezett fajállatjai vannak. A közs. építési, testnevelési bizottság, a Gazda kör tagja, közs. képv. test. választott tag. - Felesége: Lévai Veronika, leánya: Mária.

Ág. hitv. ev. egyház 1818-tól a tiszaföldvári, 1839-től a szentesi egyháznak leányegyháza volt, 1927 óta önálló egyház, de már 1845-ben szántóföldet, temetőt és beltelket kapott a csépai közbirtokosságtól. Első lelkésze Pekarik Máté volt.

Ajtay Andor ny. közs. írnok * 1860. Csépa. Régi nemesi család sarja. 1885-ben lépett a község szolgálatába, 1931-ben vonult nyugalomba. A Polgári olvasókör díszelnöke, közs. képviselő, a Hangya szöv. felügyelő bizottsági tagja. - Felesége: Szalay Zsófia, gyermekei: Sándor és Erzsébet (Németh Jánosné). Andor fia hősi halált halt.

Antal János rk. el. isk. kántortanító * 1903. Hódmezővásárhely. Oklevelét 1920-ban Szegeden szerezte. 1920-tól Dorozsmán tanított, 1923 óta van Csépán. A Levente énekkar alelnöke, tűzoltó alparancsnok, a műkedvelői előadások szervezője. - Felesége: Kanyó Eszter, fia: János.

Arday Károly dr. ny. közs. orvos özvegye, Szánthó Eszter. Férje * 1867. Békéscsaba. Szabadszálláson működött, mint nyugdíjas került 1923-ban Csépára, 1932-ben. Az özvegy 150 hold földön és 20 hold szőlőn gazdálkodik; közs. vir. képviselő. - Leányai: Jolán és Klári.

Bartucz Mihály rk. el. isk. tanító * 1882. Csongrád. Oklevelét 1903-ban Kiskunfélegyházán szerezte. 6 évig tanított Veszkényben, 1909 óta van Csépán - A 46. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton. - Felesége: Gyergyades Mária, leánya: Mária.

Czövek József ny. államrendőrségi főtörzsőrmester * 1888. Soponya. 29 évet töltött a rendőrség szolgálatában Bpesten, 1933-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Tercsy Erzsébet.

Czúcz Mihály gazdálkodó * 1887. Csépa. Régi birtokos család sarja. 1911 óta gazdálkodik önállóan, saját nevelésű fajállatjai vannak, az 1933. és 1934. évi kunszentmártoni búzaversenyen díszoklevelet nyert. - A 29. népf. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, 2-szer sebesült. Közs. képviselő, a Hangya felügy. bizottságának tagja, az Ármentesítő társulat számvizsgálója, a Közbirtokosság tanácsosa, a Rk. egyház képv. test. tagja. - Felesége: Áchim Julia, leánya: Julianna.

Csák Ernő ág. hitv. ev. lelkész * 1815. Mezőberény. A teológiát 1900-ban Mezőberényben végezte, 1918-ig Szepesmegyében lelkészkedett, mint menekült lelkész Szarvason, Tótkomlóson, mint hitoktató Pitvaroson működött, 1928 óta van Csépán. A Stefánia szöv., a Luther társaság tagja. - Felesége: Kemény Ilona, fia: Ernő.

Csépai gazdakör 1906-ban alakult, első elnöke Domján Ádám volt; saját borkimérése, 500 kötetes könyvtára van. Elnök: Mátyus Gábor, alelnök Horpácsi Károly, jegyző Tercsy Sándor, pénztáros: Czúcz Mihály, titkár: Somodi Dezső, könyvtáros: Kornó István.

Csépai Hitelszövetkezet 1901-ben alakult; az 1927. évi átértékelés óta ujjá szervezve, kifogástalanul működik. Elnök: Csernus István kisbirtokos, ü. v. igazgató: Tóth József el. isk. igazgató, pénztáros: Mészáros Endre.

Csépai Ipartársulat 1889-ben alakult Bányai József elnöklete alatt, tagjai a multban Csépa, Tiszasas és Szelevény iparosai, jelenleg Csépa iparosai és kereskedői. Saját székháza, 350 kötetes könyvtára és színpadi felszerelése van, tagok száma: 76. Díszelnök: Dancsó József, elnök: Dancsó Antal, alelnök: Tassy József, könyvtáros: Buckó József, jegyző: Vághi Lajos, pénztáros: Görög István.

Csernus István gazdálkodó * 1870. Csépa. Saját birtokán gazdálkodik, fajteheneket tart. - A világháború alatt a 68. gy. e.-ben szolgált. A Hitelszövetkezet elnöke, a Hangya igazg. tagja, a Közbirtokosság tagja - Gyermekei: Erzsébet, Rozália (Voboda Imréné), Eszter (Nagy Mihályné).

Csernus János gazdálkodó * 1883. Csépa. 35 holdas birtokát rokkantsága miatt feles haszonra adta ki. - A 68. gy. e.-ben harcolt az orosz, román, olasz fronton, 2 II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Községi vir. képviselő, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Tercsy Julianna, leánya: Irma.

Dancsó Antal kovácsmester, cséplőgéptulajdonos * 1886. Csépa. Szakmáját Bpesten és Debrecenben tanulta, különféle szaktanfolyamokat végzett, 1921 óta önálló. - A 31. tábori tüz. e.-ben harcolt az orosz fronton. Az Ipartestület elnöke, a Tűzoltótestület alparancsnoka, a Frontharcos csoport választm. tagja, a Rk. hitközség képviselője - Felesége: Szántó Mária, fiai: Antal, Béla és Jenő.

Dányi Mihály kéményseprőmester * 1896. Szegvár. Szakmáját Szentesen, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Zentán, Kiskunfélegyházán, Csongrádon, Csépán tanulta. 1920 óta vezeti a felesége nevén álló üzemet. - A világháború alatt harcolt az orosz fronton, megsebesült, fogságba esett. Közs. vir. képviselő, tűzrendészeti felügyelő. - Felesége: Erdélyi Jolán.

Ferencz József közs. irnok * 1904. Erdőbénye. A közig. tanfolyamot 1931-ben Egerben végezte. Gyakornok volt. Szabolcsvármegyében, majd a. ü. h. jző Mesterszálláson, h. közs. pénztári ellenőr Tiszaföldváron; 1933 óta van Csépán. Több helyi egyesület tagja.

Fialka Lajos közs. főbíró, gazdálkodó. * 1869. Csépa. - A világháború alatt az 513. táb. kórházban teljesített szolgálatot. Az ÖTT alelnöke, a Rózsafűzér társulat aligazgatója, a közs. könyvtár könyvtárosa, a Gazdakör, a Polg. olvasókör tagja. - Felesége: Csetényi Mária, leányai: Mária (Horpácsi Józsefné) és Júlia (Gonda Jánosné).

Friedfeld Imre fűszer- és vegyeskereskedő * 1904. Zalahosszúfalu. Szakmáját Siófokon és Bpesten tanulta, 1932 óta önálló. - Felesége: Bergel Franciska, leánya: Mária.

Gonda Sándor dr. körállatorvos 1899. Kuncsorba. Oklevelét 1922-ben Budapesten szerezte. Magánállatorvos volt Kunszentmártonban. 1928 óta Csépa, Szelevény és Tiszasas körállatorvosa. - Az 1. h. husz. e.-ben a román és olasz fronton harcolt és megsebesült. 2 II. o. ez. vit. érem, seb. és háborús emlékérem, K. cs. k. tulajd. A lovas leventék oktatója, a Tájfajta lótenyésztő egyesület megszervezője, a Frontharcos csoport vezető tisztje. - Felesége: Pintér Irén, leányai: Irén és Éva.

Görög István id. gazdálkodó * 1885. Csépa. Az asztalosipart tanulta, abban önálló mester volt 1931-ig. - A 68. gy. e.-ben harcolt a szerb és orosz fronton, megsebesült. Az Ipartestület pénztárosa, a Polgári kör tagja. - Felesége: Oberna Rozália, gyermekei: István (asztalos m.) és Ilona (Fialka Istvánné).

Görög István ifj. asztalosmester, temetkezési vállalkozó * 1908. Csépa. 1926-ban szabadult fel, segéd volt Szentesen, Csongrádon, Csépán, 1931 óta önálló. Az Ipartestület, a gazdakör, az Ifjúsági egyesület tagja.

Gulyás Ferenc fűszer- és vegyeskereskedő * 1911. Kunszentmárton. Bpesten volt segéd, 1934 óta önálló. Atyja G. Elek az orosz fronton hősi halált halt.

Herczeg Ferenc fűszer- és vegyeskereskedő * 1897. Szegvár. U. itt szabadult fel, segéd volt Bpesten, 1923-tól Szegváron, 1927 óta Csépán önálló. - Az 1. h. gy. e.-ben harcolt az orosz és olasz fronton. A Levente egyesület pénztárosa, a Polgári kör választmányi tagja. - Felesége: Kádár Katalin.

Herczeg István fűszer-, vas- és vegyeskereskedő * 1900. Csépa. A technológiát végezte Bpesten, atyja által 1870-ben alapított jónevű üzletet 1934 óta vezeti és saját birtokán gazdálkodik. Közs. virilis képviselő. - Felesége: Weinberger Erzsébet, fia: Kálmán.

Horpácsy Károly gazdálkodó * 1884. Csépa. Saját birtokán gazdálkodik, fajállatokat nevel. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült. Közs. képviselő, a Gazdakör alelnöke, a község I. tanácsosa. - Felesége: Dékány Katalin, gyermekei: Károly, Mátyás, Mária és Sándor.

Kalcsu Ignác gazdálkodó * 1884. Csépa. Saját földjén és szőlőjén gazdálkodik, törzskönyvezett lovai vannak. - Az 1. h. husz. e.-ben harcolt az orosz fronton, megsebesült, a II. o. ez. a bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Községi törvénybíró, a Gazdakör választmányi, a Polgári olvasókör r. tagja. - Fiai: István, József és Mihály.

Kalcsu József gazdálkodó * 1890. Csépa. 21 holdas birtokán gazdálkodik, törzskönyvezett lovai vannak. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. Községi képviselő, a Hangya szöv igazgatója, a Hitelszövetkezet igazgatósági, a Gazdakör választm. tagja, az Ártézikút-társaság alelnöke, a Közbirtokosság tanácsosa. - Felesége: Csernus Erzsébet, leánya: Irén.

Kanyó Balázs id. gazdálkodó * 1862. Csépa. Szerzett földjén és szőlőjén gazdálkodik. A Hangya részvényese. - Felesége: Kanyó Rozália, gyermekei: Teréz (özv. Tercsy Józsefné), Ilona (özv. György Sándorné), Erzsébet (Csetényi Jánosné), Balázs és Rozália.

Kanyó Ferenc ny. m. kir. p. ügyőri szemlész * 1880. Csépa. 29 évi szolgálat után 1930-ban vonult nyugalomba. Közs. közgyám, a Polgári olvasókör pénztárosa, a Gazdakör tagja, a Szőlőhegyközség bírája és jegyzője. - Felesége: Szőke Jusztina, gyermekei: Ferenc és Erzsébet.

Kardos Sándor fűszer- és vegyeskereskedő * 1890. Tiszakürt. Szakmáját Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Cegléden és Ujkécskén tanulta, 1920 óta önálló. Jól berendezett üzlete saját házában van, saját földjén s szőlőjén gazdálkodik. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton. Közs képviselő, az Ipartestület tagja, a Frontharcos csoport vez. tagja. - Felesége: Hirschler Terézia, fia Vilmos.

Katz Ignác borkereskedő * 1901. Lövőpetri. Reáliskolát végzett Kecskeméten, gyümölcs-, termény- és borkivitellel foglalkozik. 1928-ban felesége nevén fűszerüzletet nyitott. Az Ipartestület tagja. - Felesége: Oppenheim Erzsébet.

Kocsi Frigyes földbirtokos * 1853. Csépa. 60 hold földjét és 5 hold szőlőjét fia András kezeli, aki a 29. h. gy. e.-ben harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba is esett. - Községi virilis képviselő. - Felesége: Tercsy Anna, gyermekei: Ilona, András, Frigyes, Sándor és Anna.

Kornó István közs. pénztáros * 1899. Csépa. Középiskolát végzett Szentesen, atyja birtokán gazdálkodott, 1931 óta áll a község szolgálatában. - A 68. gy. e.-ben harcolt a román és olasz fronton, fogságba esett. Az ÖTT szakaszparancsnoka.

Korponay János özvegye Bányai Krisztina szélmalomtulajdonos. A malomnak férje halála óta (1911) tulajdonosa, vezetője fia: Zoltán. A malom őrlőképessége napi 15 q. Fia felesége Kovács Ilonka, gyermekei: Ilonka és Zoltán.

Krausz Sándor fűszer- és vegyeskereskedő * 1869. Zalavár. A cipészmesterséget tanulta, abban önálló mester volt, üzletét 1926-ban nyitotta. Az Ipartársulat és a Gazdakör tagja. - Felesége: Kohn Malvin, nevelt leánya: Franciska (Friedfeld Imréné).

Kürthy Géza, fajkürti és koltai, közs. díjnok * 1909. Garbolc. Armalis nemesi család sarja; tanulmányait bátyja támogatásával végezte, jegyzői oklevelét 1934-ben szerezte.

Lakatos Mihály cipész- és cipőfelsőrészkészítő m. * 1889. Csépa. Segéd volt Bpesten és Kecskeméten, 1918 óta önálló. - A 68. gy. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, fogságba esett, bronz vit. érem tulajd. A Polgári kör tagja.

Mamicza Dániel molnármester, szélmalomtulajdonos * 1867. Csépa. Mesterségét Szentesen tanulta, 1893 óta önálló. Malma két pár kővel van felszerelve, örlőképessége napi 150 kg. Az Ipartársulat számvizsg. biz. tagja. - Felesége: Oberna Klára, fia: Ferenc.

Mátyus Gábor gazdálkodó * 1878. Csépa. 23 hold földön gazdálkodik, fajállatjai vannak. - A 29. és 12. h. gy. e.-ben harcolt orosz fronton. Közs. képviselő, a Gazdakör elnöke. Az 1933 kunszentmártoni búzaversenyen ezüst oklevelet nyert. - Gyermekei: Mária (Endrődi Béláné), Gábor (a gazdaságot vezeti), István (kántortanító) és Lujza.

Mészáros János gazdálkodó * 1856. Csépa. 40 hold földön s 6 hold szőlőn gazdálkodik. Községi virilis képviselő. - Felesége: Kurucz-Laki Zsófia, gyermekei: Mihály, Endre, Leó, Margit (Szombathelyi Pálné) és Róza (Pintér Istvánné).

Müller Dezső dr. gazdálkodó * 1901. Törökszentmiklós. Államtudományi doktori oklevelét a szegedi egyetemen szerezte. Özvegy édesanyja birtokát kezeli. Községi virilis képviselő, a NEP helyi csoportjának vezető titkára, a Testnevelési bizottság tagja. - Felesége: Sütő Anna, leánya: Márta.

Nagy Ferenc, karakószörcsöki, gyógyszerész * 1892. Pápakovácsi. Oklevelét 1920-ban Bpesten szerezte, 1921-től gyógyszertár bérlő volt Zalalövőn, 1923-ban vette át Csépán az 1880-ban alapított "Őrangyal" gyógyszertárat. - A 20. h. gy. e.-ben harcolt az olasz fronton. A Testnevelési bizottság, a PLE tagja. - Felesége: lazi és berniczei Ghillány Piroska, gyermekei: Ferenc és Andrea.

Nagy József gazdálkodó * 1879. Csépa. A cipészmesterséget tanulta, abba önálló mester volt 1914-ig. Saját földjén s szőlőjén gazdálkodik. Közs. képviselő, az Ipartársulat tagja, a Hitelszövetkezet igazg. tagja. - Felesége: Mátyus Etel, fia: József.

Orosz István közs. főjegyző * 1891. Mezőkászony. A közig. tanfolyamot Bpesten végezte, szolgálatát 1912-ben Nagydobronyban kezdte, 1913-tól s. jző Fancsikán, 1915-től főjegyző Magyarkomjátiban, 1920 óta Csépán. Vízvezeték, orvosi és jegyzői lakás, óvoda létesítése a nevéhez fűződik. - A 65. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, megsebesült. Az ÖTT elnöke, az összes helyi egyesületek tagja. - Felesége: Sütő Ida, fia: László.

Paczolay Gábor, vitéz, épület- és bútorasztalos * 1882. Csépa. 1899-ben szabadult fel, az ország nagyobb városaiban volt segéd, 1908 óta önálló. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, fogságba esett, 2 I. o. vit. érem, seb. és háborús emlékérem, K. cs. k. tulajd. 1925-ben avatták vitézzé.Közs. képviselő, Levente főoktató, a Frontharcos csoport alelnöke, a NEP választmányi tagja. - Felesége: Molnár Gizella, gyermekei: Gábor (okl. tanító), Sándor és Béla.

Paczolay László gazdálkodó * 1881. Csépa. Földjén és szőlőjén gazdálkodik, haszonállatokat tart. - A 10. tüz. e.-ben harcolt a szerb és orosz fronton. Községi képviselő, a Közbirtokosság pénztárosa, a Ref. egyház gondnoka, a Mezőgazdasági bizottság tagja. - Felesége: Vághy Rozália, gyermekei: László, Sándor, Irma (Csathó Imréné) és Jolán (Cseusz Lászlóné).

Palatka Áron ny. cs. th. * 1873. Magyarzsákod. Bajnokon lépett a csendőrség kötelékébe, őrsparancsnok volt Hercegszántón, Csurgón, Csépán, járásparancsnok Kerülősön, Aradon, Kisjenőn; 1919-ben vonult nyugalomba. A Levente egyesület bizalmi férfia, a NEP vezetőségi tagja, a Stefánia egy. pénztárosa - Felesége: Kanyó Franciska (okl. tanító).

Palotay Károly rk. el. isk. tanító özvegye Fekete Mária rk. el. isk. tanító. Oklevelét 1901-ben Szabadkán szerezte, 1902 óta tanít Csépán. A Stefánia szöv. tagja. Férje 1907-ben. - Gyermekei: László (tiszasasi orvos), Margit (dr. Kiss. Józsefné, okl. tanító).

Papp Domokos a. ü. jegyző * 1886. Szamosújvár. A közig. tanfolyamot 1907-ben Kolozsvárott végezte, 1907-től Alsóteleken, 1908-tól Bethlenben volt s. jző, ill. h. jző, 1920-tól Kunszentmártonban, 1922 óta Csépán a. ü. jegyző. - A 32. h. gy. e.-ben harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez. vit. érem, K. cs. k. tulajd. A PLE ü. v. elnöke. - Felesége: Springer Zsófia, fia: Domokos (m. kir. h. hgy.).

Pataky József asztalosmester, temetkezési vállalkozó * 1894. Csépa. 1910-ben szabadult fel, segéd volt Bécsben, Bpesten, Pozsonyban, Csongrádon; 1922 óta önálló. - Az 1. vadász zalj kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartársulat számvizsg. biz. tagja. - Felesége: Dancsó Terézia, fiai: Emil és György.

Polner István gazdálkodó * 1894. Csépa. 26 holdas szőlőbirtokon gazdálkodik. - A világháborúban az orosz fronton harcolt, megsebesült. fogságba esett. - Felesége: Kanyó Rozália, fia: István.

Rk. egyház. Szt Jakab apostol tiszteletének szentelt temploma 1729-ben épült és utoljára 1914-ben tatarozták. I-VI. osztályos iskolája és óvodája van. Plebános: Thuróczi Énok.

Rk. elemi iskola I-VI. osztályos osztott, 7 tanteremmel és 7 tanerővel. Van tanító és ifjúsági könyvtára, felszerelése is kielégítő. Beírt növendékek száma: 418 mindennapos és 220 gazd. ismétlős. Igazgató: Somodi Dezső.

Sajó Gergely hentes- és mészárosmester * 1908. Csépa. 1929-ben szabadult fel, segéd volt Csépán, Csongrádon, Kecskeméten, 1933 óta önálló. A Rk. ifjúsági egyesület tagja.

Sajó Lajos fűszer- és vegyeskereskedő * 1880. Tömörkény. Atyja mellett tanult, 1927 óta önálló. - A 68. gy. e.-ben harcolt az olasz fronton. - Felesége: Riger Mária, gyermekei: Lajos (gazdálkodó), Gergely (hentes és mészáros m.), István, József és Mariska (Kuna Józsefné).

Somodi Dezső rk. el. isk. igazgató * 1887. Csanytelek. Oklevelét 1907-ben Kiskunfélegyházán szerezte, u. ez év óta tanít Csépán. Az ÖTT főparancsnoka, járási tűzrendészeti felügyelő, a Gazdakör ügyvezetője, a Stefánia csecsemőotthon igazgatója, az iskolánkívüli népművelési bizottság elnöke, a Rk. egyház gondnoka. - Felesége: Veczey Gizella (a postahivatal vezetője), gyermekei: Adél (Kovács Károlyné), László, Gizella (postagyakornok) és Margit.

Szabó Imre szövetkezeti ü. v. * 1901. Sárrétudvar. Szakmáját Biharnagybajomban, Bpesten, Esztergomban, Kabán és Sárrétudvaron tanulta, 4 évig Csanádapácán, 1928 óta Csépán a Hangya szövetkezet üzletvezetője. Az Ifjúsági egyesület r., a Polgári kör választmányi tagja. - Felesége: Vajda Ilona, leányai: Ilona és Gizella.

Szombathelyi Pál rk. el. isk. tanító * 1884. Csépa. Oklevelét 1906-ban Kiskunfélegyházán szerezte. Egy évig tanított Békésszentandráson, 1907 óta van Csépán. - A 29. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. A Hangya szöv. ü. v. igazgatója, a Közs. képv. test., a Gazdakör, a PLE, az Ifj. egyesület tagja, az Artézikút-társaság pénztárosa. - Felesége: Mészáros Margit.

Tassy Dezső úri- és női- fodrászmester * 1905. Csépa. 1919-ben szabadult fel, segéd volt Szolnokon, Bpesten, 1926 óta önálló. Üzlete városi színvonalon van berendezve. Az Ipartársulat tagja.

Tassy József épület- és bútor műasztalos mester * 1902. Csépa. Mesterségét Bpesten tanulta, 1924 óta önálló. Atyja a háborúban szerzett betegségben halt el. Az Ipartársulat alelnöke, a Gazdakör tagja. - Felesége: Horpácsi Adél, fia Oszkár.

Tercsy Imre gazdálkodó * 1856. Csépa. Régi nemesi család sarja. 10 holdon kezdett gazdálkodni, jelenleg 132 hold földje s 10 hold szőlője van. Részt vett a boszniai okkupációban. A Rk. egyház világi elnöke. - Felesége: Laczkó Katalin, gyermekei: Rozália, Margit, Anna, Julianna, Klára, Mária, Ilona és Sándor.

Tercsy Sándor gazdálkodó * 1896. Csépa. Régi nemesi család sarja. Saját birtokán gazdálkodik, az 1933-1934. búzaversenyen ezüst oklevelet és 10 kor.-s aranyat nyert. - A 68. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. Közs. képviselő, a Gazdakör jegyzője, a Frontharcos csoport ellenőre, a Hitelszövetkezet igazgatósági, a Hangya szöv. felügy. biz. tagja. - Felesége: B. Kovács Ilona, fiai: Sándor, Ernő, László és Tibor.

Tóth József rk. el. isk. tanító * 1883. Kiskunfélegyháza. Oklevelét 1902-ben u. itt szerezte. 1 évig Nagymegyeren, 1 évig Kiskunfélegyházán tanított, 1904 óta van Csépán. A Hitelszövetkezet ü. v. igazgatója, a Gazdasági ismétlő iskola vezetője, a Stefánia szöv. tagja. - Felesége: Könyves Róza, gyermekei: llona (tanító), Gyula (okl. polg. isk. tanár).

Vághy Lajos, kisvági, férfiszabómester * 1899. Csépa. 1916-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten, Szegeden, Kecskeméten, 1926 óta önálló. Az Ipartársulat jegyzője, az Ev. egyház gondnoka, az ÖTT tagja, a Levente egy. választm. tagja.

Vincze Albert id. gazdálkodó * 1866. Csépa. Régi nemesi család sarja. Az egészségügyi bizottság tagja, a Hangya szöv. egyik megalapítója; a kommunizmus alatt a község sok polgárának életét mentette meg. - Felesége: Tercsy Erzsébet, gyermekei: Albert, Gyula, Gábor, Johanna (Cseh Antalné) és Gizella (Csernus Gergelyné).

Wimmert Péter dr. körorvos * 1893. Aszód. Oklevelét 1920-ban Bpesten szerezte, magánorvos volt Ókécskén és Tiszakürtön, 1926 óta Csépa, Szelevény, Tiszasas és Tiszaug körorvosa. A világháború alatt a szerb, orosz, román és olasz fronton szolgált, K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő testületi tag, a Levente egyesület elnöke. - Felesége: G. Szijj Emilia, leánya: Alice.

Zarmócz László közs. napidíjas * 1912. Csépa. Reálgimnáziumot végzett 1930-ban Pápán, 1930-ban lépett a község szolgálatába. Leventeoktató, a Kath. legényegylet s a Levente egyesület jegyzője.