[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Szolnok ] [ Tartalomjegyzék ]

 

 

 

SZOLNOK
[I-J]

Illgen Gyula városi alszámvevő özvegye Bubla Gizella. Férje * 1882. Szolnok. 12 évet töltött a város szolgálatában, a városi képviselőtestület tagja volt. - Gyermekei: Mária (sámsondi Kiss Béláné) és Magdolna (városi tisztviselő).

Incze József vegyeskereskedő * 1891. Ége. Atyja mellett gazdálkodott, 1924-ben nyitotta üzletét. - A 24. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, 2-szer megsebesült. Seb. és háb. emlékérem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Havancsák Etel, gyermekei: Lajos, Etel, Gyula és József.

Ivanits József vendéglős és szállodatulajd. * 1885 Malomszeg. Bpest előkelő üzemeiben dolgozott, 1919-ben a veszprémi Korona szálló tulajdonosa volt, 1930-ban vette át a szolnoki Nemzeti szállodát s azt nagyvárosi nívóra emelte. - A 26. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Daruzsák Erzsébet, leánya: Irén.

Izr. egyház. Az 1840: XXIX. t. c. eredményekép 1841-ben költözött be Szolnokra az első zsidó Hay Ignác timármester és vegyeskereskedő személyében. 1846-ban már egy zsidó bábaasszony is lakott itt, ugyanez évben vett Szolnokon házat Koppéli Fülöp nagykereskedő, a br. Harkányiak őse. 1851-től anyakönyvek is vannak, 1854-től lelkész: Klein Elkán, aki Csehországból származott. A hitközség lélekszáma akkoriban 400, ide tartozott némely szomszéd község is. 1887-től 1893-ig Friedlieber Ignác, 1898 óta dr. Heves Kornél a lelkész. 1899-ben épült az új templom, a régi templom imaházul szolgál. Az iskola 1855-ben alakult. A hitközség elnöke: dr. Mandel Sándor, alelnök: Bárdos Sándor, előljárók: dr. Fehér Mihály, Vámos Imre, Sugár Adolf, Stern István, Breuer Géza, Schwartz Andor, Grünwald László, Pelczer Sándor. Hívők száma: 1400.

Izr. el. iskola 1855-ben létesült, egyik legrégibb intézet Szolnokon. 4 osztályos vegyes, 4 tantermes, 4 tanerős. Saját épületében van elhelyezve, a tanulók száma: 110.

Izraelita Nőegylet 1869-ben alakult. Főcélja az özvegyek és árvák istápolása, résztvesz a város kultúrális és jótékony tevékenységeiben. Elnök: dr. Halász Sándorné, pénztáros: Székely Jenőné, titkár: Gróf Imre, leánybizottsági elnök: Kemény Edith.

Jakab Antal máv üzemi altiszt * 1889. Bihartorda. 1913-ban lépett a Máv szolgálatába, 1921 óta van Szolnokon. 1925-ben saját házában felesége nevén fűszer- és vegyeskereskedést nyitott. - A 37. gy. e.-ben harcolt a szerb fronton. - Felesége: Szabó Ida, gyermekei: Antal és Anna.

Jakabffy Guido bankigazgató * 1890. Lugos. Középiskoláit 1908-ban Temesváron végezte, 15 évig működött a Pesti magyar kereskedelmi banknál Bpesten, majd a központ delegáltja volt Szombathelyen és Pécsett, 1929-től pedig Szolnokon. 1930 óta a Szolnoki hitelbank rt. ü. v. igazgatója. A Csónakázó egy. elnöke, a Rotary club titkára. - Felesége: Krauss Margit.

Jancsó Kajetán János ny. városi jegyző özvegye, Kiss Gizella áll. el. isk. tanító. Férje * 1877. Karcag. Szolgálatát a vármegyénél kezdte, 1909-ben került a városhoz, 1925-ben vonult nyugalomba, 1928-ban. A Szent István király temetkezési egylet elnöke, a Keresztény párt alelnöke volt. - Gyermekei: Zsuzsanna (iparművész), László, Sári és Klára.

Jancsó Kázmér ny. v. kat. nyilvántartó * 1875. Karcag. 18 éves korában kezdte meg szolgálatát Szolnokon mint díjnok, 2 év mulva irnok, majd 1 év mulva kat. nyilvántartónak választották meg. 40 évi szolgálat után nyugdíjazták, ekkor kormányzói elismerésben részesült. 1896 óta tűzoltó szakaszparancsnok, 1910 óta tb. parancsnok. A Kath. kör, Szt István temetk. egy. elnöke, a Gazdák hitelszöv. igazg. tagja, várm. tüzrend. felügyelő. - Felesége: Karkecz Alojzia, gyermekei: Alojzia (dr. Molnár Jánosné), István (díjnok).

Jancsó Lajos városi üzemvezető * 1894. Szolnok. Főgimnáziumot végzett Temesváron, a Műegyetem hallgatója volt. Önálló vízvezetékszerelő- és fémáru üzemét 1920-ban alapította és 1931-ig vezette, ekkor lépett a város szolgálatába, mint a városi üzemek adminisztrativ vezetője. - A 15. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, SL (kardokkai), K. cs. k. tulajd. Városi képviselő, a NEP tagja. - Felesége: S. Pálinkás Margit, leánya: Judith.

Jankó Gyula műszerész * 1899. Cigányi. A lakatos ipart tanulta, 1917-ben szabadult fel, Bpesten volt segéd és autóbuszvezető soffőr; 1929 óta önálló. - A világháború alatt a vasút és táviró e.-ben az orosz és olasz fronton szolgált, fogságba esett. - A PLE tagja. - Felesége: Pákozdy Eszter, gyermekei: István, Margit és Ilona.

Jankovits István főpincér * 1893. Káld. Felsőipariskolát végzett Szombathelyen, a vendéglősiparban is itt tanult ki. Fehringben, Grácban, Abbáziában, Velencében, Szegeden, Szentesen és Orosházán dolgozott a szakma vezető helyein. 1934 óta a szolnoki Nemzeti kávéház főpincére. - A 7. h. husz. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett, K. cs. k. tulajd.

Jánossy Pál áll. el. isk. igazgatótanító özvegye Székely Róza áll. isk. tanító * Mikóháza. Oklevelét 1902-ben Nagyváradon szerezte, tanított Köbölkúton, Lupényben, Felsőszálláspatakon, 1919 óta van Szolnokon. Férje *1876. Buraháza. Oklevelét 1898-ban Kolozsváron szerezte, 1919-ben került Szolnokra. - A világháborúban résztvett. 1927-ben. - Gyermekei: Pál (máv tiszt), Róza (tanító).

Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok. Politikai, társadalmi és közgazdasági lap. Megjelenik csütörtök és vasárnap. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Vezéry Ödön.

Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Gazdasági Egyesület. Gróf Szapáry Gyula, Magyarország egykori miniszterelnökének kezdeményezésére 1857-ben több lelkes megyebeli gazda közreműködésével alakult meg. Az egyesület célja az eredeti alapszabályok szerint: 1. a mezőgazdaság előmozdítása kiállítások, díjazások útján, 2. a lótenyésztés emelése versenyek által, 3. agarászat. Ez utóbbi sportágat a későbbi idők folyamán kikapcsolta működése köréből, miután annak művelésére külön egyesület létesült. Az egyesület címe 1857-től 1867-ig: Külső Szolnokmegyei lovas és gazdasági egylet, 1868-tól 1877-ig: Külső Szolnokmegyei gazdasági egylet, 1878-tól a mai napig: Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei Gazdasági Egyesület. Székhelye 1885-ig Törökszentmiklós volt, azóta Szolnok. A ló- és szarvasmarhatenyésztés fejlesztésére mindjárt kezdetben közös ménest és szűzgulyát állított fel, megalakulásától kezdve csaknem minden évben állatdíjazást és lóversenyt rendezett, a fásítás előmozdítása érdekében kísérleti kertet, a növényféleségek kipróbálására, műtrágyázási és termelési kísérletek végzésére kísérleti telepet, a baromfi tenyésztés fejlesztésére baromfi nevelő telepet létesített, ezenkívül számos vetőgépverseny, szántási verseny, arató- és kaszálógépverseny - ezek közt 1889-ben Szajolban nemzetközi aratógépverseny - vízemelő- és szivattyúgépverseny megrendezésével volt úttörője a kor követelményeinek megfelelő gazdálkodás megismertetésének és bevezetésének. Népszerű felolvasások, előadások, tanfolyamok (szőlőojtási, patkoló stb.) egész sorozatával igyekezett a mezőgazdasági ismereteket a legszélesebb körben terjeszteni és népszerűsíteni s ezáltal a mezőgazdasági haladást szolgálni. A gazdák hiteligényeinek kielégítése céljából 1889-ben megalkotta a Szolnoki mezőgazdasági takarékpénztár rt.-ot, a mezőgazdaság iparcikk - szükségletének könnyebb és olcsóbb áron való előállítására pedig 1899-ben megalapította a Vármegyei mezőgazdasági szövetkezetet. A háború utáni években egymásután hívja életre a mezőgazdaság érdekeit szolgáló intézményeket és pedig: 1926-ban a tejértékesítés céljából a Vármegyei központi tejszövetkezetet, a szarvasmarhatenyésztés és a tejtermelés előmozdítására 1928-ban a Jász-Nagykun-Szolnokvármegyei szarvasmarhatenyésztők egyesületét, a terményértékesítés megkönnyítésére 1929-ben a Tiszavidéki mezőgazdák termelő és értékesítő szövetkezetét, a gyümölcstermelés megszervezésére 1933-ban a Gyümölcstermelők országos egyesülete szolnokmegyei fiókegyesületét. "Tiszamelléki Gazda" címen havonként megjelenő szaklapot ad ki, melyet a tagok díjmentesen kapnak, termény-, állat- és gépkiállításokat rendez, a fásítás érdekében a hatóságok és birtokosok figyelmét állandóan ébren tartja stb. Állandó szoros kapcsolatot tart fenn az Országos magyar mezőgazdasági egyesülettel, a Tiszántúli mezőgazdasági kamarával, a társegyesületekkel, a m. kir. gazdasági felügyelőséggel, a megyebeli gazdakörökkel, városokkal és községekkel. Nagynevű elnöke, gróf Almásy Imre emlékére az egyhelyben hosszabb ideig hűségesen szolgáló gazdasági cselédeknek évenként 500 pengő jutalmat oszt ki. - Elnök: dr. Kasza István ny. főispán, felsőházi tag, alelnökük: Baghy Gyula gazd. főtanácsos, dr. Kiss Ernő felsőházi tag, gróf Szapáry Gyula, igazgató: Szalay Pál, titkár: Zábráczky György, pénztáros: Sümeghi Gyula. (Közli: Szalay Pál igazgató).

Jász-Nagykun-Szolnokvárm. Közkórház 1896-ban létesült 100 ággyal, egy ig. főorvosa s két orvosa volt, ápolói világi személyek voltak. Ma 272 ágya, az ig. főorvoson kívül 3 fő, és 6 segédorvosa van, az ápolást apácák látják el. Modernül van felszerelve, a vármegye egészségi ügyében fontos szerepet tölt be. 1920-ban a Nagyváradról menekült dr. Konrád Jenő bábaképző int. főorvos a kórház keretében szülészeti és nőgyógyászati osztályt létesített, ez később bábaképző intézetté alakult s néhány évi működés után saját épületébe költözött.

Jávor Zoltán ásványolaj- és műszaki keresk. * 1900. Szatmárnémeti. Bpesten tett érettségit. A Hazai kőolajipar rt., a Ford- és Chevrolet alkatrészek lerakata. A Keresk. társ. titkára, több helyi egy. tagja. - Felesége: László Zsuzsanna, fia: Péter.

Jeszenszky József, kisjeszeni, vm. árvaszéki ülnök, főispáni titkár özvegye monostori Berényi Ilona. Férje * 1886. Nagybecskerek. A jogot Eperjesen végezte, Zsombolyán volt szolgabíró gyakornok, 1923-ban került Szolnokra, 1933-ban. - Az 5. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, két hadiékítményes SL, I. o. ez. vit. érem, seb. érem, háb. emlékérem, K. cs. k. tulajd. volt. - Gyermekei: Erzsébet és Gyula.

Józsa (R) Mátyás gazdálkodó * 1907. Szolnok. Atyja mellett tanult, annak súlyos betegsége óta öccsével Jánossal együtt vezeti a 19 holdas birtokot. - Felesége: Csapó Piroska.

Juhász Ferenc gazdálkodó * 1904. Szolnok. 9 holdon gazdálkodik, saját nevelésű állatállománya van. A Független kisgazdapárt tagja. - Felesége: Balázs Mária.

Juhász János motorszerelő és autobuszüzemtulajd. * 1894. Elek. A Marta aradi gyárában szabadult fel, szaktudását Bpesten, Pilsenben, Győrben és Bécsben fejlesztette. 1924 óta önálló mester, 1926-ban alapította társas alapon Juhász János és tsai címen üzemét. - Szolgált a 2. h. gy. e.-ben, harcolt az orosz és olasz fronton, a K. cs. k. tulajd. - Felesége: Zielbauer Veronika, gyermekei: Béla és Rózsi.

Juhász János és társai motorszerelő és autóbuszüzem 1926-ban létesült. Autóbusz járatot tart fenn Szolnok - Cibakházára (télen Tiszakürt), Szolnok - Besenyszög, Szolnok - Zagyvarékas - Jászladány - Tiszasüly között, 6 autóbusza, garázsa és javítóműhelye van. Tulajdonosok: Juhász János, Szegedy István és Lángh Nándor.

Juhász József nyug. máv főkalauz 1858. Cegléd. Önálló szabómester volt, 1882-ben lépett a Máv kötelékébe, 1912-ben vonult nyugalomba. A Máv s. tiszti kör alapító tagja, a Temetkezési egylet ellenőre. Unokái: Hódy Elemér gazdatiszt és Hódy Dezső fhdgy.

Juhász László földbirtokos * 1890. Szolnok. Géplakatos ipart tanult, Bécsben is dolgozott; 30 holdon gazdálkodik. - A 68. és 51. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. - Felesége: Ádám Ilona, fia: László.