[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

TISZAI KÖZÉP JÁRÁS

FEGYVERNEK

Áy Gyula épület- és műlakatos mester * 1883. Fegyvernek. A szegedi áll. fémipariskolát végezte 1902-ben, Bécsben s a szegedi fonógyárban dolgozott, önálló volt 1905-1913-ig. 1913-tól a csepeli Weisz Manfréd gyárban volt művezető, 1932 óta újból önálló. Üzeme 3 helyiségből áll, egy szakmájába vágó találmánya szabadalmazva van. - Felesége: Fausthammer Magdolna, gyermekei: Ilona, Gyula, Ferenc és Magdolna.

Barna Ernő dr. ügyvéd * 1884. Bpest. Oklevelét 1913-ban Budapesten szerezte. Irodája előbb Vecsésen volt, 1934 óta Fegyverneken van. - A 61. gy. e. kötelékében harcolt, megsebesült. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Grünfed Vilma, gyermekei: Péter, György és Zsuzsanna.

Baunok Henrik földbirtokos * 1895. Fegyvernek. Gimnáziumot végzett és gyógysz. gyak. volt. 1915-ben bevonult a 16. e. ü. osztaghoz, mint hdj. az orosz harctérre ment, 1917-ben olasz fogságba került. K. cs k., háb. eml. érem tulajd. 1932-ben hdgyi kinevezést kapott. 350 holdját norfolki 4-es vetésforgó rendszerrel kezeli, mintagazdaságában okszerű állattenyésztést űz. A Fegyverneki gazd. egy. elnöke, virilis jogon községi képv. test. tag. - Felesége: Szatmáry Irén.

Bedő István fazekas mester * 1881. Turkeve. Önálló 1930 óta, csak cserépedényeket készít. - Az 1. és 13. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. - Felesége: Sólyom Eszter, gyermekei: János, Eszter, Zsuzsanna, István, Mária-Terézia, Sándor és Erzsébet.

Bencsik János kocsmáros és fűszerkeresk. * 1896. Kunhegyes. Gazdálkodással foglalkozott, kocsmáját 1926-ban, fűszerüzletét 1931-ben alapította. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz, román fronton, megsebesült, K cs. k. tulajd. - Felesége: Dajka Margit, gyermekei: Emma, Mária és Magda.

Bíró Mihály gazd. számtartó * 1899. Nagybánhegyes. Középiskolát 1917-ben Szegeden végzett. Szolnokon, Szabadhidvégen, Csabacsüdön volt számtartó, 1929 óta Schwarcz Gyula 4000 holdas birtokán urad. számtartó. - A világháborúban harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez. vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Term. tud. társ. tagja. - Felesége: Adorján Klára, fia: Sándor.

Bíró Zoltán dr. földbirtokos * 1898. Szolnok. Oklevelét 1923-ban Szegeden szerezte. Tanulmányi úton volt Európa nagyobb városaiban és Amerikában, bakterológiai tanulmányokat is végzett. 1928-ban vette kezelésbe 288 holdas öröklött birtokát, gazdasági épületei a legmodernebbül vannak berendezve, csatornázással, vízvezetékkel, villanyvilágítással. Yorkshirei sertései országszerte híresek és keresettek. Különlegessége, hogy 20 holdon napraforgót termel, ezt külföldre szállítja. Külföldi utazásairól "Amerika" címen könyvet adott ki, művészettörténelemmel is foglalkozott, erről is megjelent egy műve 250 műnyomásos képpel, melyek nagyrészt saját felvételei alapján készültek.

Bognár Károly postaügynök * 1884. Fegyvernek. Kovácsipart tanult, 15 évig volt segéd New Yorkban, 1921 óta 40 hold földjén gazdálkodik. 1928-ban átvette a Fegyvernekhez tartozó Szapárfalu-puszta postai ügynökségét. - Felesége: Rebmann Regina, gyermekei: Károly, Irén és Zoltán.

Borbély Lukács Károly cukrász m. * 1907. Kunhegyes. 1923-ban szabadult fel, 1931 óta önálló volt u. ott, majd 1934 óta Fegyverneken. - Felesége: Biró Etelka.

Buday Imre ref. kántortanító * 1904. Kónyár. Oklevelét 1926-ban szerezte Miskolcon. 1926-tól Bagaméron tanító, 1928-tól Nagylónán, 1930 óta Fegyverneken kántortanító. Levente főoktatói minőségében számos kitüntetést kapott. A 972. cserkészcsapat parancsnoka, a NEP választmányi, az Uri kaszinó r. tagja. - Felesége: paranyai Rácz Jolán, fia: Béla.

Chikán Ferenc fűszerkeresk. * 1906. Kisujszállás.1924-től a Hangya szövetkezetnél volt alkalmazva, 1930 óta önálló, üzlete a fegyverneki p. u.-on van.

Csiga Ádám malom társtulajdonos * 1900. Fegyvernek. A géplakatos-mesterséget tanulta, 1933 óta a Guth János és társai darálómalom társtulajdonosa.

Csiga József malom-társtulajdonos * 1899. Fegyvernek. 1933 óta a Guth János és társai darálómalom társtulajdonosa. - A 4. hegyi tüz. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajdonosa.

Csortos Béla géplakatos m. * 1900. Szolnok. 1919-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Karcagon, önálló 1932 óta. - Felesége: Náhoczki Rozália, fiai: Béla és Gyula.

Dombovári Antal ny. cs. törzsőrm. * 1885. Orosztony. 1909-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1933-tól Fegyverneken h. őrsparancsnok, 1934-ben vonult nyugalomba. Jub. és háb. eml. érem, mozg. emlékkereszt, 20 éves szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Nagy Julianna, leánya: Iboly-Hajnal.

Faldon Mihály kéményseprő ü. v. * 1898. Fegyvernek. 8 évig volt segéd, 1924 óta vezeti özv. Lapu Ferencné kéményseprő m. üzemét. - A 62. tüz. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, II. o. ez., 2 bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Ipartest. tag, az Iparos és keresk. ifjúsági önképzőkör elnöke. - Felesége: Gaál Margit, leányai: Ica, Klára és Magda.

Fegyverneki Gőz- és Hengermalom Rt. Alakult 1860-ban mint egyéni cég. 1922-ben részvénytársasággá alakult át Simon Jakab és Láng Arnold ig. tagokkal. Majd Simon Jakab érdekeltségét Vay Ferenc kisujszállási malomtulajdonos vette át. Az igazgatók szakértelme az üzemet oly arányúvá fejlesztette, hogy 1934-ben 70-80 családnak ad kenyeret. A malom vám- és keresk. őrlést folytat, a liszt minősége országos hírű. A gőzfűrészüzem a Tiszán jött rönkfát dolgozza fel.

Foller Antal rk. el. isk. tanító * 1906. Fegyvernek. Oklevelét a kalocsai képzőben szerezte 1927-ben, azóta Fegyverneken működik. 1932/33-ban e. é. ö. volt s mind hdj. szerelt le. Levente sport tréner, az Uri kaszinó könyvtárosa.

Forgács Balázs fűszer és vegyeskeresk. * 1886. Kenderes. Gazdálkodással foglalkozott, 1927-ben nyitotta üzletét. - A 68. és 50. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, háromszor sebesült, bronz vit. érem és K. cs. k. tulajd. - Felesége: Szücs Rozália, gyermekei: István, Balázs és Rozália.

Guth János és társai daráló malom, 1933-ban alapította Guth János, üzemképessége napi 72 q. Társtulajdonosok Csiga József és Csiga Ádám.

Gúth János malom-társtulajdonos * 1896. Fegyvernek. Molnáripart tanult, 1913-ban szabadult fel, 1933 óta a Guth János és társai darálómalom társtulajdonosa.

Horváth János főmolnár * 1903. Komárom. 1921-ben szabadult fel, segéd volt Csehországban, Komáromban, Szombathelyen, Ráckevén, 1930 óta főmolnár. - Felesége: Lovász Margit.

Kádár Kálmán áll. gazd. isk. igazgató * 1891. Mármarossziget. A képezdét Mármarosszigeten, a gazd. tanfolyamot Debrecenben végezte. 1910-ben Makóra került, 1914-ben bevonult, harcolt az orosz fronton, súlyosan sebesült, mint hdgy szerelt le. K. cs. k., bronz vit. és seb. érem tulajd. Közs. képv. test. tag, a PLE alelnöke, lev. főoktató, a NEP titkára. Kalászos termények nemesítéséért a bpesti orsz. kiállításon serleget, nagy aranyérmet és díszoklevelet nyert. Az évenként rendezett szövő- és fonótanf. vezetője. - Felesége: Szabó Erzsébet, gyermekei: Gabriella (tanító) és István.

Kasztel Lajos földbérlő * 1879. Kaszaper-puszta. 1897-ben végezte a debreceni földműv. iskolát. Uradalmakban, atyja és apósa birtokán gazdálkodott, 1931 óta 105 holdat bérel. 1914-ben bevonult a 29. h. gy. e.-hez. Harcolt a szerb és orosz fronton, 1915-ben orosz fogságba esett, 1918-ban megszökött. A közs. képv. test., az iskolaszéki tanács tagja. - Felesége: Rebmann Katalin, gyermekei: Ferenc és Ilona.

Kudelka József, oszlányi, földbirtokos * 1875. Fegyvernek. Régi nemesi család sarja. Keresk. akadémiát végzett Nagyváradon, előbb magántisztviselő volt, csak katonai szolgálata után kezdett gazdálkodni 80 hold saját és 370 hold bérelt birtoka van. - A 29. népf. ezred kötelékében harcolt a szerb fronton és Macedóniában, mint népf. százados szerelt le. SL, K. cs. k. tulajd. A Kaszinó tagja, a Hangya igazgatósági elnöke, a PLE elnöke. Egyházi képv. test. választmányi tagja.

Laczkovich Andor m. kir. postamester * 1891. Cegléd. Gyakornok volt, majd Gácson postamester, 1920 óta a fegyverneki postahiv. vezetője. - Felesége: Pitlik Ilona, fia: Béla.

Láng Arnold rt. ü. v. igazgató * 1887. Vörösmart. 1904-ben Miskolcon keresk. érettségit tett. 1918-ban megvette Weisz Adolf fegyverneki gőzmalmát, azt 1922-ben részvénytársasággá alakította. Fegyverneki gőzfűrész és hengermalom rt. név alatt.

Lelovits Gyula, galántai, özvegye abakajtori Simon Irén földbirtokos. Az özvegy is, férje is ősrégi nemesi családból származtak. Férje † 1926-ban, azóta önállóan gazdálkodik 1210 holdon, melyből 340 öröklött, 170 saját szerzemény, 700 bérelt föld. 15 hold gyümölcsöst maga létesített s azt egyedül kezeli. - Fiai: György, István és Balázs.

Major József közs. főjegyző * 1886. Jászapáti. A közig. tanfolyamot 1910-ben Bpesten végezte. Segédjegyző volt Versenyen és Fegyverneken, majd u. itt s. ü. jző és h. vez. jegyző, 1919 óta főjegyző. A román megszállás alatt gabonabeszállítás megtagadása miatt a románok éjjel elhurcolták. A NMV s a leventeügy körüli érdemeiért a Belügymin., ill. az OTT dícsérő oklevélben részesítette. Az I. ker. polg. olv. kör megalapítója, 12 egy., - közte az Uri kaszinó - elnöke. - Felesége: Rebmann Lenke, gyermekei: Etelka és Magdolna.

Mayer Lajos gazd. intéző * 1886. Botfalu. Gazd. intézetet végzett 1904-ben Medgyesen, 14 évig különböző uradalmakban volt s. tiszt és intéző, 1918 óta özv. Keppich Emilné 1300 holdas birtokán vezeti a gazdaságot. - A 12. nehéz tüz. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, súlyosan megsebesült. - Felesége: Gerley Margit, gyermekei: László és Edit.

Menyhárt János máv főintéző, állomásfőnök * 1884. Gelej. A vasúti tisztképző tanfolyamot 1911-ben végezte Bpesten, u. ekkor lépett a Máv szolgálatába Gyulafehérváron, 1931 óta állomásfőnök Fegyverneken. - Felesége: Baunok Rozália, gyermekei: Ibolya és János.

Mocsáry Dénes, bocsári, földbérlő * 1873. Kenderes. Gazd. tanintézetet végzett 1894-ben Debrecenben. Néh. édesatyja birtokán kezdett gazdálkodni Kenderesen, jelenleg 1113 holdas földbérlete van. - Bevonult a 29. h. gy. e.-hez, harcolt a déli fronton, 1915-ben külön század élén résztvett a montenegróiak ellen vívott híres Tara melletti ütközetben. 1916-ban szerelt le mint százados. SL, német érd. kereszt, K cs. k. tulajd. A Ref. egyház főgondnoka, az Uri kaszinó elnöke, Ipartest. díszelnöke, Lev. parancsnok, a NEP helyi elnöke, járási mezőgazd. biz., Hangya felügy. biz elnöke, a Mezőgazdasági kamara tagja. - Felesége: † Komáromi Ilona, gyermekei: Béla (okl. gazda, tart. hdgy), István (tüzér hdgy), Dénes (tart, honv. zls), Lajos.

Müller Márton szikvízgyártó * 1911. Fegyvernek. 1927-ben vette át atyjától az üzemet. 400 kis-, 250 nagyüveggel rendelkezik, teljesítőképessége napi 1500 üveg. - Felesége: Brandstädter Regina.

Nagykunsági Villamossági R. T. fegyverneki kirendeltsége. Ellátja Fegyverneket és környékét. Vezető: Vincze János.

Nánási Pál főgépész * 1891. Kiskunfélegyháza. Gépészszakmát tanult, 1916-ban szabadult fel, 10 évig a budapesti Schlick-Nicholson gyárban dolgozott, 1920 óta főgépész Fegyverneken. - Felesége: Udvary Irma, gyermekei: Ignác, Pál, Sándor, Lujza és Irén.

Neumann Mórné özvegy, postamester * Dobra. Szakvizsgát 1898-ban tett, 1901-től kiadó, 1908 óta postamester. - Fia: Béla (postatisztviselő).

Pongrácz József ny. cs. törzsőrm. * 1886. Fegyvernek. 1910-ben lépett a csendőrség szolgálatába, 1933-ban vonult nyugalomba. - Harcolt az orosz és szerb fronton, koronás vaskereszt a vit. érem szalagján, koronás ezüst érdemkereszt, jub. emlékérem, mozg. eml. k., 20 éves szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Csiga Anna.

Prókay László községi el. isk. tanító * 1906. Abádszalók. Tanítói oklevelét 1927-ben Kalocsán, polg. isk. tanári oklevelét 1930-ban Szegeden szerezte. Kézimunka tanári oklevele is van. Előbb helyettesi minőségben volt alkalmazva, 1930-ban választották meg véglegesen. Ellátja a gazd. továbbképző iskola vezetését. Levente oktató parancsnok. A Term. tud. társ. tagja, a Madártani int. külső munkatársa, az Egyet. földrengéstani obszervatórium megfigyelője, okleveles gombaszakértő.

Prókay Miklósné, Gáll Irén közs. elemi isk. tanító * Kiskunfélegyháza. Oklevelét Szabadkán szerezte. Tanított Ujszászon, Farmoson, Lázárföldön, Pestujhelyen, Hódmezővásárhelyen, 1923-tól helyettes, 1924 óta végl. tanító Fegyverneken.

Ref. egyház. 1896-ban alakult. Szép új temploma 1928-ban épült fel. Lelkésze: Sándor Pál. Főgondnoka: Mocsáry Dénes földbirtokos.

Rk. egyház. Plebániája már 1332-ben fennállott, 1862-ben szervezték ujjá, anyakönyvet is azóta vezet. Szt Vendel hitvalló tiszteletének szentelt templomát és a plebánialakot a kegyúr - a vallásalap - építtette. Hívők száma (filiával): 7545.

Surjányi József gyógyszerész * 1903. Nagyősz. Oklevelét 1931-ben Budapesten szerezte. Jászladányban gyógyszertár-társtulajdonos volt, 1932 óta a fegyverneki gyógyszertár tulajdonosa. Az Uri kaszinó tagja. - Felesége: Betsch Borbála, leánya: Ilonka.

Szabó János földbirtokos * 1868. Fegyvernek. 1909 óta gazdálkodik önállóan 46 holdas birtokán. - A világháborúban résztvett, az orosz fronton harcolt. - A Földművelő kör tagja. - Felesége: Szegi Julianna, gyermekei: János, Ferenc, Sándor, József, Regina és Margit.

Szebeny Sándor cs. th. örsparancsnok * 1882. Tiszabura. 1908-ban lépett a csendőrség szolgálatába, a továbbképző tanfolyamot 1920-ban végezte, 1922-től h., 1924 óta végleges őrsparancsnok Fegyverneken. A 80 éves jubileumi eml. é., 1908 és 1912/13 mozg. eml. k., 20 éves szolg. é. k., háborús eml. é. tulajd. - Felesége: Kovács Klára, fia: Sándor.

Trunkó Jenő nyug. h. ezredes * 1881. Szalóc. A bpesti és kamenici hadapród iskolát végezte. 1900-tól hdgy. 1905-től főhadgy, 1914-től százados, 1918-tól őrnagy, 1921-től alezr., 1925-től ezredes, 1932 óta nyugdíjban. A 69. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, 1915-ben a vezérkarnál csapatirányító tiszt, majd szállítás vezető, 1917-ben zlalj parancsnok, 1925-1932-ig minisz. megbízott a jóvátételi tárgyalásokon. 1914-ben megsebesült. III. o. magyar, III. o. kat. érdemkereszt (a kardokkal), K. cs. k., seb. érem, vöröskereszt tisztikereszt, 1908 és 1912/13 évi mozg. eml. k. tulajd. 459 hold birtokán gazdálkodik. - Felesége: Keppich Klára, fia: István.

Várhalmos I. György cs. törzsőrm. * 1900. Nagyborosnyó. 1922-ben lépett a csendőrség kötelékébe, 1934 óta a fegyverneki őrs h. parancsnoka. - A 24. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, megsebesült. II. o. ez., bronz vit., seb. és háb. emlékérem, I. o. szolgálati és K. cs. k. tulajd. - Felesége: Zsiday Mária.

Vince János üzemvezető * 1914. Csucsa. A villamossági szakmát Kunhegyesen tanulta, 1933 óta a Nagykunsági villamossági rt. fegyverneki kirendeltségének üzemvezetője.

Vogl Károly közs. el. isk. igazg. tanító * 1880. Szeged. Oklevelét 1898-ban Kalocsán szerezte. Tanított Somogyváron, Békásmegyeren, helyben az áll., majd a közs. el. iskolánál. - Harcolt a szerb fronton, mint hdgy szerelt le. Ezüst és bronz SL, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajdonosa. - Felesége: Rancz Mária, gyermekei: Pál, Luca, Ilona, Mária, Károly, és Erzsébet.

Wagner Lajos téglagyáros * Mezőberény. 1905-től a fegyverneki közs. téglagyárat vezette, 1909-től bérelte, 1932-ben megvette. Gyártási teljesítmény évi 800.000 drb vegyes anyag. 25 hold földje is van. Az Ipartest., Uri kaszinó, Polg. olvasókör, NEP tagja. - Felesége: Meizenbach Katalin, gyermekei: Lajos, József, Péter, Mihály, Julianna, Márton és Magdolna.

Wagner Péter társulati tisztv. * 1896. Fegyvernek. Keresk. érettségit tett. A 4. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, súlyosan megsebesült, majd 1920-ig tovább szolgált a nemz. hdsg-ben. II. o. ez., vit., seb. érem (4 sával), K. cs k. tulajd. 1920-tól ujságíró, szerkesztette a "Békésmegyei Kispolgár", a "Mezőberény és Vidéke" és a "Fegyverneki Hiradó" c. lapokat. 1926-ban Bagdadba került mint műszaki rajzoló, 1927-ben hazatért s Bpesten volt építési rajzoló, 1933 óta az ármentesítő társulat ideigl. tisztviselője. Az Uri kaszinó tagja, a NEP körzet-titkára.

Wiener József rőfös- és vegyeskeresk. * 1893. Tiszabő. Fegyverneken szabadult fel, önálló 1920 óta. - A 4. tüz. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajdonosa.