[ Vissza ] [ Tovább ] [ Adattár ] [ Tartalomjegyzék ]  

 

 

JÁSZKISÉR

Balázs János máv állomáselőljáró * 1899. Nagyzsupány. 1915-ben lépett a Máv szolgálatába, előbb a temesvári ü. v. kötelékében szolgált, majd mikor a románok kiutasították, Szolnokra került. 1932 óta állomáselőljáró. - Felesége: Rosenthal Ilona, gyermekei: László, Ágnes és Katalin.

Balogh János malomtulajdonos * 1879. Jászkisér. Gépészvizsgát 3 ízben is tett. 1904-ben vette át atyjának 1868-ban alapított gőzmalmát. 10 éven át volt a 48-as kör elnöke, hitelszövetkezeti elnök és több egylet vezetőségi tagja.

Barta Gyula dr. ny. közs. orvos * 1860. Szatmárnémeti. Oklevelét 1893-ban Bpesten szerezte. Működött a bpesti XVI. helyőrségi kórházban, majd Jászdósa közs. orvosa lett. 1900-ban Jászkisér választotta meg közs. orvosnak. 1930-ban vonult nyugalomba. Szakirodalmi munkásságot is fejtett ki, megjelent "Első segélynyújtás balesetek alkalmával" c. füzete. A helyi Stefánia szöv. alapító tagja.

Bauer Gusztáv, márkaszéki, ny. m. kir. honv. őrnagy * 1887. Szabadka. A kat. műszaki akadémiát Mödlingben 1908-ban végezte, csapatszolgálatot a 6. vártüzér e.-ben teljesített; elvégezvén a bécsi hadiiskolát, a vezérkarhoz nyert beosztást mint főhadnagy. Végigharcolta a világháborút, 47 hónapot töltött a fronton. A III. o. kat. érd. kereszt, ezüst és bronz kat. érd. érem (hadiékítménnyel) tulajd. 1923-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Küry Margit.

Berta József vegyes keresk. * 1902. Jászapáti. Ősrégi jász család sarja. Üzletét 1930-ban alapította. - Felesége: Hajagos Erzsébet, leánya: Erzsébet.

Berta Miklós vegyeskeresk. * 1909. Jászkisér. Ipari pályán volt, majd atyja mellett gazdálkodott, 1931-ben nyitotta üzletét. - Felesége: Tajti Katalin, fia: Miklós.

Borsos Gerzson földbirtokos * 1899. Jászkisér. Régi jász család sarja, ősei tevékeny részt vettek a község vezetésében. 75 hold földjén gazdálkodik. Felesége: tányi Csomor Róza, gyermekei: Rózsa, László és Ferenc.

Csótó István Hangya szöv. ü. v. * 1900. Földes. A szakmát Hajduszoboszlón tanulta, u. i. volt segéd, majd Bpestre került, hol 2 évig a Köztisztviselők szöv. fiókvezetője volt. Segéd volt Hajdúszoboszlón és Bpesten, 1934. óta a jászkiséri Hangya szöv. ügyvezetője. - Felesége: Pércsei Ida.

Gergely Andor közs. főjegyző * 1892. Jászszentandrás. A közig. tanfolyamot 1914-ben Szombathelyen végezte. 1916-tól 1919-ig Szabolcs vm. szolgálatában állott, a vörös uralom bukása után a "Nyirvidék" felelős szerkesztője volt. A románok elhurcolták és csak hónapok mulva szabadult ki. 1920 óta Jászkiséren közs. főjegyző. Több egylet vezetőségi tagja. 1930-ban megkapta IV. o. polg. érdemkeresztet.

Glonek Andor rőfös és rövidárukeresk. * 1886. Jászkisér. Atyjánál tanult, 1921 óta önálló; 30 holdon gazdálkodik. - Harcolt orosz, román, olasz fronton, megsebesült. II o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Tóth Róza, gyermekei: István és Aranka.

Gócza Sámuel, cselőközi, földbirtokos * 1883. Jászkisér. Régi nemesi család sarja. 1905 óta gazdálkodik önállóan 80 holdas birtokán, melyből 40 hold saját szerzeménye. Közs. képv. test. tag. Felesége: Csősz Erzsébet, leányai: Erzsébet és Eszter.

Gulyás Albert földbirtokos * 1895. Jászkisér. Kereskedő s. volt Bpesten, Szekszárdon, Jászberényben, 1919 óta gazdálkodik 50 holdas öröklött birtokán. - 1915-ben bevonult a 29. h. gy. e.-hez, harcolt az orosz fronton, megsebesült és fogságba esett: 1919-ben szerelt le. - 1931 óta közs. pénztáros. A Hitelszöv. elnöke, több helyi egylet vezető tagja.

Hajdú András földbirtokos * 1896. Jászkisér. Ősrégi jász család sarja. 1924 óta gazdálkodik önállóan 74 holdas birtokán, melyből 24 hold saját szerzeménye. Főleg állattenyésztéssel foglalkozik s e téren több díjat nyert. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt orosz, román, olasz fronton, megsebesült. II. o. ez. vit. érem tulajd. - Felesége: Borsos Mária fia: András.

Havas János id. kéményseprő m. * 1873. Helemba. Esztergomban, Bpesten volt segéd, 1899-ben került Jászkisérbe, 1924 óta kéményseprőmester. - A 14. h. gy. e. kötelékében harcolt orosz, olasz, román fronton. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Kohanoczky Erzsébet, gyermekei: János, Lajos és Ferenc (jogszigorló).

Hegedüs Kálmán dr. orsz. gyűl. képv. földbirtokos * 1877. Szolnok. Ügyvédi oklevelet 1902-ben Bpesten szerzett. 1903-tól a Jászapáti tkpt vezérigazg. 1910-től Kiskunhalas képviselője, több. törv. jav. előadója. 1926 óta Jászapáti orsz. gy. képviselője, a honv. tárca előadója. Jászkiséri földbirt. Számos egy. vez. tagja. A polg. hadi érd. k. tulajd. Tud és pol. cikkeket ír.

Heves-, Szolnok-, Jászvidéki Tisza- és Belvízszabályozási Társulat. Létesült 1852-ben. Töltés szakasza van a Tisza ellen Sarudtól Szolnokig 85.1 km., a Zagyva partján s a Tarna ellen 23.58 km., a jászdósai és tarnaőri határban 6 km. Ármentesített területe 170.000 kat. hold. Érdekelve van Heves vm.-ből 10, Jász N. K. Szolnok vm.-ből 14, Pest vm.-ből 1, összesen 25 község. Csatornahálózata 760 km. 3 szivattyú-telepe van, másodpercenkint összesen 11.300 lit. vízemelő képességgel. Elnök: Szénássy Lajos tiszasülyi földbirtokos, alelnök: dr. Kiss Ernő felsőházi tag, ig. főmérnök: ifj. Küry Géza.

Ipartestület. Mint ipartársulat alakult 1894-ben. Megszervezője és első elnöke Fazekas János kőműves m. volt. Fokozatos fejlődés után 1896-ban saját székházat kapott, azt 1932-ben modernizálták. Kebelében működik az iparosdalárda, a Jászsági dalos vándordíj védője. Tagok száma 108, elnöke: Fazekas Ferenc kőműves m (az alapító elnök unokája), alelnök: Ládi István, jegyző: Petrovics Pál.

Jászkiséri Gazdakör. Előbb mint Iparoskör, Polgári kör, Népkör működött, a Gazdakör nevet 1891-ben vette fel. 1911-ben megvette mai székházát. Könyvtára 400 kötetes. Tagok száma 71, akik között Bozsik Károly 1871 óta tag. Díszelnök: dr. Hegedüs Kálmán orsz. gy. képv., elnök: Simon Ferenc, alelnök: Gábor Ferenc, pénztáros: Borsos Gerzson, jegyző: Szerémi Ferenc, gazda: G. Szabó Mihály, könyvtáros: K. Szabó András.

Jászkiséri Hitelszövetkezet mint az OKH tagja, 1921-ben alakult 40 taggal s 42.000 K. alaptőkével. Megszervezője Tóth Sándor ig. tanító volt. Jelenleg a tagok száma 338, alaptőke 17.200 P. Elnök: Balogh János, alelnök: Gulyás Albert.

Jászkiséri Kaszinó Egyesület 1869-ben alakult Marton András akkori közs. főjző kezdeményezésére. Első elnöke Hajnal Antal volt, jelenlegi elnöke: Héczei Szabó Ferenc kormányfőtanácsos.

Jászkiséri Ref. Ifj. Egyesület. Alapította 1926-ban 30 taggal Gócza József ref. lelkész s a tantestület. Célja: az ifjuság hazafias és valláserkölcsi nevelése. Tagok száma 57, elnök: Gócza József ref. lelkész, ifj. elnök: Nemes József.

Jászkiséri Ref. Nőegylet. Alakult 1929-ben, megszervezője Gócza József ref. lelkész volt. Jövedelmét felekezetre való tekintet nélkül szegények gondozására fordítja. Elnök: Góczáné Jobbágy Irén ref. tanítónő.

Katzburg Jenő rőfös- és rövidárú keresk. * 1893. Cegléd. U. itt tanult, s 1918-ban önállósította magát, 1920 óta Jászkiséren van üzlete. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. - Az Izr. hitközs. pénztárosa. - Felesége: Vogel Berta, leánya: Kató.

Kovács Lajos közs. s. jző * 1902. Bpest. A közigazgatási tanfolyamot 1929-ben Egerben végezte. Díjnok volt Törökszentmiklóson, aljző Mohorán, 1931 óta s. jző Jászkiséren. A Kaszinó egyesület, a 48-as olvasókör, a Gazdakör, Rev. liga és Vármegyei jegyzőegylet tagja.

Kovács (M.) Pál fűszerkeresk. * 1861. Jászkisér. Ősrégi jász család tagja. Cipészipart tanult, abban önálló is volt, kereskedését 1894-ben nyitotta. Közs. képv. test. tag volt 12 évig, a 48-as kör jzője 26 évig; a Ref. egyh. presbitere, az Ipartest. alapító tagja. - Felesége: Zsuffa Jozefin, gyermekei: András, Ida, Teréz, Margit.

Küry Andor földbirtokos * 1862. Jászkisér. Áll. tud. vizsgát Bpesten tett. Ősrégi nemesi család sarja volt, öröklött ősi birtokán gazdálkodott. Vm. thb. és közs. képv. test. tag, számos helyi egy. alapító tagja s a ref. egyh. évtizedeken át főgondn. volt. 1927-ben. - Özvegye: Hajnal Jolán, leánya : Margit (Bauer Gusztávné.)

Küry Géza id. ny. árment. társ. ellenőr * 1858. Jászkisér. Régi nemesi család sarja. Az egyetemet Bpesten végezte. 7 évig szolgabíró, 10 évig a helyi tkpt igazgatója volt. 1894-ben az ármentesítő társulathoz került, amelynek 1931-ig volt ellenőre. - Felesége: Győrffy Ida, gyermeke: Géza (árm. társ. ig. főmérnök), Irén (özv. Csermák Vilmosné) és Klára (Mikecz Pálné.)

Küry Géza ifj. igazg. főmérnök * 1886. Túrkeve. Mérnöki oklevelét a bpesti műegyetemen szerezte 1908-ban. Működését a földmiv. min.-ban kezdte, 1912-től az ármentesítő társ. szakaszmérnöke, 1932 óta igazgató főmérnöke. - 1915-ben bevonult, leszerelt mint tart. népf. hdgy 1918-ban. III. o. kat. érdemkereszt, II. o. ez. vit. érem tulajdonos.

Nagy Margit közs. óvónő * Jászkisér. Oklevelét 1925-ben Bpesten szerezte, 1927 óta szolgál Jászkiséren. A ref. nőegylet alapító tagja, jegyzője.

Ref. egyház. A reformáció első idejében alakult, igazolja egy 1645-ből való értékes úrasztali tányér s egy XVI. századból való serleg. Anyakönyvet 1730 óta vezet. Első lelkésze Ujlaki nevű volt 1696-1699-ig. Első templomát 1701-ben elvették s kath. papot rendeltek ki. A jelenlegi templom tornyának alapkövét 1770-ben tették le. Lélekszáma: 3154, lelkész 1928 óta: Gócza József, helyettese: Gulácsy István. Iskolája 1699 óta áll fenn, első tanítója Vásárhelyi János volt, épülete 1857-ben készült, 1929-ben vették meg a jelenlegi új emeletes iskolát. Tanszemélyzet: Borbély Lajos igazgató, Góczáné Jobbágy Irén, Kádár András, Tantó János és Lang Ferenc kántortanító.

Rk. egyház. A XVII. században alakult; 1701-ben a túlsúlyban levő ref. lakosság a plebánost kiűzte, az anyakönyveket megsemmisítette. 1769-ben királyi rendeletre újra megszervezte Dósa Pál kunkapitány. A mai plebánia és a tiszta román stilusú templom 1906-ban épült néh. Foltin János egri kisprépost adományából. Emeletes iskolája 4 tanteremmel, tanítólakással 1929-ben épült. Lélekszáma 4000. Plebánosa 1924 óta Sárpátki Ferenc.

Simon Ferenc földbirtokos * 1862. Jászkisér. 1884 óta gazdálkodik ősi öröklött birtokán. 9 évig volt a közs., 6 évig a Jászvidéki tkpt pénztárosa, volt közs. képv. test. és vm. thb. tag. A Gazdakör alapító tagja és elnöke.

Schwartz Jakab gabonakeresk. * 1867. Pély. Ipari pályán működött, 1904 óta gabonakereskedő; téglagyára is van. Az Izr. hitközs. elnöke. - Felesége: Frisch Janka, leánya: Rózsi (Schwartz Józsefné.)

Szabó Mihály közs. főbíró * 1886. Jászkisér. 1906 óta gazdálkodik ősi 40 holdas birtokán, melyet 175 holdra szaporított. Vegyes gazdálkodást folytat, fősúlyt az állattenyésztésre helyezi. Mezőgazd. kiállításon díjat nyert. 1923-ban lett közs. előljáró, u. ez év óta főbíró, (most 4. ízben). A Ref. egyh. presbitere, várm. thb. tag, több helyi egy. tagja. Felesége: csomortányi Csomor Ilona, gyermekei: Béla, László és Ferenc.

Szabó (K.) Sándor téglagyáros és földbirtokos * 1871. Jászkisér. Ősrégi birtokoscsalád sarja. 103 holdas birtokán gazdálkodik. 9 évig volt főbíró; a ref. egyháztanács tagja, a 48-as kör elnöke, közs. képv. test. vir. tag. - Felesége: Boné Erzsébet, gyermekei: Sándor (vitéz) és Borbála.

Szanku Sándor fűszer- és vegyeskeresk. * 1879. Jászkisér. Ősi jászkiséri család sarja, 30 éven át volt kocsigyártó m. 1928 óta vezeti kereskedését. - 1915-ben bevonult, leszerelt 1918-ban. - Felesége: Nagy Mária, fia: Sándor (községi tisztviselő.) Szerémi Sándor keresk. * 1900. Bugyi. Gépszerelő szakmát tanult, segéd volt Bpesten és Bécsben. 1922-től szerelő és javító műhelye volt, 1928-ban kibővítette kereskedéssel; a Weisz Manfréd gyár és a Fanto ásványolaj gyár képviselője. - A világháború alatt mint szakember az autócsapatnál szolgált - Felesége: Lados Mária, leánya: Katalin.

Tóth József fűszer- és vegyeskeresk. * 1893. Jászberény. 1910-ben szabadult fel Bpesten s u. ott segédeskedett. Üzletét 1921-ben alapította, trafikja és korlátolt italmérése is van. - 1913-ban bevonult a 32. gy. e.-hez, harcolt a szerb, orosz, román és olasz fronton. 3-szor sebesült. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. seb. érem és háborús emlékérem tulajd. - Felesége: Zölley Mária, gyermekei: Mária, Emma, Elvira és Magdolna.

Üveges Ferenc vegyeskeresk. * 1892. Jászkisér. Segéd volt Jászkiséren és Cegléden, 1914 óta önálló. Közs. képv. test. tag. - Felesége: Zsák Rozália, gyermekei: Lajos és Aranka.