<<< Kezdőlap

Tartalomjegyzék >>>

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár
Alapítva: 1999


P. Nagy István

Holt idény
(versek)

Forum Könyvkiadó

© P. Nagy István, 1993

Forum Könyvkiadó
Újvidék
1993

A kiadásért felel Bordás Győző főszerkesztő
Recenzens: Bori Imre
Szerkesztő: Bordás Győző
A fedőlapot Maurits Ferenc
műszaki szerkesztő tervezte
Tördelőszerkesztő: Bozsoki László
A szedés a Forum Könyvkiadóban készült
Korrektor: Nagy Anna
Példányszám: 500
Verzál Nyomda, Újvidék, 1993

CIP - Matica srpska Könyvtár, Novi Sad

894.511(497.1)-14

NAGY, István P.
Holt idény : (versek) / P. Nagy István. –
Novi Sad : Verzal, 1993. – 69 p.; 15 cm.

ISBN 86-323-0352-X

43033351

{fel}